Vietnamesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Kính thư,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans