Thailändska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
เรียน จอห์น
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formellt, artigt
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans