Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans