Ryska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Дорогой Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
В отношении...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Не могли бы вы посоветовать...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Нашим намерением является...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
Прикрепленный файл в формате...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Больше информации см. на сайте...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Altestime,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
С уважением...
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans