Nederländska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
De bijlage is in ... formaat.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans