Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Altestime,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans