Danska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Kære John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
I fortsættelse af...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
I henhold til...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
Med respekt,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans