Nederländska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Dear Sir,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formellt begäran, direkt
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formellt, artigt
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, direkt
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans