Esperanto | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Dear Mr. President,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Estimata John
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with ...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Kun referenco al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Ĉu vi rekomendas...
Formellt begäran, direkt
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Vi urĝe petis al...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
What is your current list price for…
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
The attachment is in...
La alligiteco estas en...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formellt, artigt
For further information please consult our website at…
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Ni dankas pri via negoco.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formellt, direkt
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Altestime,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans