Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Thưa ông,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Thưa bà,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Thưa ông/bà,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gửi ông A,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Liên quan tới việc/vấn đề...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Về việc/vấn đề...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Tôi viết thư này để nói về...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Liệu ông/bà có phiền...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Không biết ông/bà có vui lòng...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Chúng tôi dự định...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Xin chân thành cảm ơn...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Kính thư,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Kính thư,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Trân trọng,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Thân ái,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans