Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Thưa ông,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Thưa bà,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Thưa ông/bà,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gửi ông A,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Liên quan tới việc/vấn đề...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Về việc/vấn đề...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Tôi viết thư này để nói về...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Liệu ông/bà có phiền...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Không biết ông/bà có vui lòng...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Chúng tôi dự định...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Xin chân thành cảm ơn...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Kính thư,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Kính thư,
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Trân trọng,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Thân ái,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans