Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Kính thư,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans