Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

친애하는 사장님께,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
친애하는 김철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 최수정님,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김미나님,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 신수경님,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
반가운 김미경님,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
반가운 철호씨,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
....에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
....에 대해 말씀드리자면,
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
....을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
....을 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
...을 추천해주시겠습니까?
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
... 드림,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... 드림,
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
... 올림,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
... 보냄,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
... 가,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans