Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
Would you please send me…
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
此致
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans