Ryska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Привет, Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
В отношении...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Altestime,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
С уважением...
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans