Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans