Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans