Kinesiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
我们因为...给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
我们写这封信是因为...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
您能推荐...吗?
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
提前谢谢您…
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Altestime,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans