Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans