Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Kính thư,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans