Ryska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Uvažujeme o koupi...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formellt, trevande
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formellt, mycket artigt
Chtěli bychom zadat objednávku.
Мы хотели бы заказать
Formellt, artigt
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Тут же еще один наш заказ на...
Formellt, artigt
V příloze najdete naší objednávku.
Тут же вы найдете наш заказ
Formellt, artigt
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formellt, artigt
Tímto zadáváme objednávku na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formellt, direkt
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Мы намерены купить у вас...
Formellt, direkt
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formellt, mycket direkt
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formellt, artigt
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formellt, mycket artigt
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formellt, artigt
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formellt, direkt
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formellt, direkt
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formellt, direkt
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formellt, artigt
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formellt, direkt
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formellt, direkt
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formellt, direkt
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formellt, direkt
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formellt, artigt
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formellt, artigt
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Возможно ли продлить заказ до...
Formellt, artigt
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formellt, artigt
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formellt, mycket artigt
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formellt, mycket artigt
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formellt, artigt
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formellt, artigt
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formellt, artigt
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formellt, direkt
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formellt, direkt
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formellt, mycket direkt
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formellt, mycket direkt