Portugisiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Estamos considerando a aquisição de...
Formellt, trevande
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formellt, mycket artigt
เราต้องการสั่งของ
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formellt, artigt
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formellt, artigt
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formellt, artigt
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formellt, artigt
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formellt, direkt
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formellt, direkt
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formellt, mycket direkt
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formellt, artigt
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formellt, artigt
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formellt, direkt
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formellt, direkt
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formellt, direkt
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formellt, artigt
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formellt, direkt
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formellt, direkt
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formellt, direkt
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formellt, direkt
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formellt, artigt
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formellt, artigt
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Seria possível adiar a entrega até...
Formellt, artigt
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formellt, artigt
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formellt, mycket artigt
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formellt, mycket artigt
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formellt, artigt
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formellt, artigt
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formellt, artigt
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formellt, direkt
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formellt, direkt
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formellt, mycket direkt
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formellt, mycket direkt