Italienska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, trevande
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formellt, mycket artigt
เราต้องการสั่งของ
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formellt, artigt
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formellt, artigt
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formellt, artigt
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formellt, artigt
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formellt, direkt
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, direkt
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formellt, mycket direkt
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formellt, artigt
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formellt, mycket artigt
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formellt, artigt
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formellt, direkt
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
In allegato trova due copie del contratto.
Formellt, direkt
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formellt, direkt
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formellt, artigt
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formellt, direkt
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formellt, direkt
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formellt, direkt
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formellt, direkt
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formellt, artigt
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formellt, artigt
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formellt, artigt
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formellt, artigt
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formellt, artigt
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formellt, artigt
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formellt, artigt
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formellt, direkt
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formellt, direkt
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formellt, mycket direkt
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formellt, mycket direkt