Tyska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Vi överväger att köpa ...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formellt, trevande
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formellt, mycket artigt
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formellt, artigt
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formellt, artigt
Bifogat hittar ni vår beställning.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formellt, artigt
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formellt, artigt
Vi lägger härmed in vår order på ...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formellt, direkt
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formellt, direkt
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formellt, mycket direkt
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formellt, artigt
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formellt, mycket artigt
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formellt, artigt
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formellt, direkt
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formellt, direkt
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formellt, direkt
Vi bekräftar härmed din beställning.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formellt, artigt
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formellt, direkt
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formellt, direkt
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formellt, direkt
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formellt, direkt
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formellt, artigt
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formellt, artigt
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formellt, artigt
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formellt, artigt
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formellt, mycket artigt
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formellt, mycket artigt
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formellt, artigt
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formellt, artigt
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formellt, artigt
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formellt, direkt
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formellt, direkt
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formellt, mycket direkt
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formellt, mycket direkt