Tjeckiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Estamos considerando adquirir...
Uvažujeme o koupi...
Formellt, trevande
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formellt, mycket artigt
Quisiéramos hacer un pedido.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formellt, artigt
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formellt, artigt
Adjunto encontrará nuestro pedido...
V příloze najdete naší objednávku.
Formellt, artigt
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formellt, artigt
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formellt, direkt
Deseamos adquirir...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formellt, direkt
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formellt, mycket direkt
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formellt, artigt
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formellt, mycket artigt
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formellt, artigt
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formellt, direkt
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formellt, direkt
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formellt, direkt
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formellt, artigt
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formellt, direkt
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formellt, direkt
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formellt, direkt
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formellt, direkt
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formellt, artigt
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formellt, artigt
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formellt, artigt
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formellt, artigt
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formellt, mycket artigt
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formellt, mycket artigt
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formellt, artigt
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formellt, artigt
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formellt, artigt
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formellt, direkt
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formellt, direkt
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formellt, mycket direkt
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formellt, mycket direkt