Spanska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Rozważamy możliwość zakupu...
Estamos considerando adquirir...
Formellt, trevande
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formellt, mycket artigt
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formellt, artigt
Załączamy nasze zamówienie na...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formellt, artigt
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formellt, artigt
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formellt, artigt
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formellt, direkt
Chcemy zakupić u Państwa...
Deseamos adquirir...
Formellt, direkt
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formellt, mycket direkt
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formellt, artigt
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formellt, mycket artigt
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formellt, artigt
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formellt, direkt
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formellt, direkt
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formellt, direkt
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formellt, artigt
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formellt, direkt
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formellt, direkt
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formellt, direkt
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formellt, direkt
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formellt, artigt
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formellt, artigt
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formellt, artigt
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formellt, artigt
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formellt, mycket artigt
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formellt, mycket artigt
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formellt, artigt
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formellt, artigt
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formellt, artigt
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formellt, direkt
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formellt, direkt
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formellt, mycket direkt
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formellt, mycket direkt