Ryska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Rozważamy możliwość zakupu...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formellt, trevande
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formellt, mycket artigt
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Мы хотели бы заказать
Formellt, artigt
Załączamy nasze zamówienie na...
Тут же еще один наш заказ на...
Formellt, artigt
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Тут же вы найдете наш заказ
Formellt, artigt
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formellt, artigt
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formellt, direkt
Chcemy zakupić u Państwa...
Мы намерены купить у вас...
Formellt, direkt
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formellt, mycket direkt
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formellt, artigt
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formellt, mycket artigt
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formellt, artigt
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formellt, direkt
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formellt, direkt
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formellt, direkt
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formellt, artigt
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formellt, direkt
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formellt, direkt
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formellt, direkt
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formellt, direkt
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formellt, artigt
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formellt, artigt
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Возможно ли продлить заказ до...
Formellt, artigt
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formellt, artigt
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formellt, mycket artigt
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formellt, mycket artigt
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formellt, artigt
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formellt, artigt
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formellt, artigt
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formellt, direkt
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formellt, direkt
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formellt, mycket direkt
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formellt, mycket direkt