Portugisiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Rozważamy możliwość zakupu...
Estamos considerando a aquisição de...
Formellt, trevande
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formellt, mycket artigt
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formellt, artigt
Załączamy nasze zamówienie na...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formellt, artigt
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formellt, artigt
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formellt, artigt
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formellt, direkt
Chcemy zakupić u Państwa...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formellt, direkt
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formellt, mycket direkt
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formellt, artigt
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formellt, artigt
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formellt, direkt
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formellt, direkt
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formellt, direkt
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formellt, artigt
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formellt, direkt
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formellt, direkt
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formellt, direkt
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formellt, direkt
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formellt, artigt
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formellt, artigt
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Seria possível adiar a entrega até...
Formellt, artigt
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formellt, artigt
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formellt, mycket artigt
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formellt, mycket artigt
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formellt, artigt
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formellt, artigt
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formellt, artigt
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formellt, direkt
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formellt, direkt
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formellt, mycket direkt
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formellt, mycket direkt