Tjeckiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Nous considérons l'achat de...
Uvažujeme o koupi...
Formellt, trevande
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formellt, mycket artigt
Nous voudrions passer une commande.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
V příloze najdete naší objednávku.
Formellt, artigt
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formellt, artigt
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formellt, direkt
Nous désirons vous acheter...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formellt, direkt
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formellt, artigt
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formellt, mycket artigt
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formellt, artigt
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formellt, direkt
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formellt, direkt
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formellt, direkt
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formellt, artigt
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formellt, direkt
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formellt, direkt
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formellt, direkt
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formellt, direkt
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formellt, artigt
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formellt, artigt
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formellt, mycket artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formellt, mycket artigt
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formellt, artigt
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formellt, artigt
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formellt, direkt
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formellt, direkt
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formellt, mycket direkt
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formellt, mycket direkt