Kinesiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Ni konsideras la aĉeto de...
我们正在考虑购买...
Formellt, trevande
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
我们很乐意订购贵公司的...
Formellt, mycket artigt
Ni ŝatus meti ordon.
我们想下个订单。
Formellt, artigt
Vi trovos nian firman ordon por...
附上的是我们公司就...的订单
Formellt, artigt
Vi trovos vian ordon.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Formellt, artigt
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Formellt, artigt
Ni metas nian ordon por...
我们特此开出...的订单
Formellt, direkt
Ni intencas aĉeti...
我们意在向您购买...
Formellt, direkt
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Formellt, mycket direkt
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Formellt, artigt
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
我们会尽快处理您的订单。
Formellt, mycket artigt
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Formellt, artigt
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Formellt, direkt
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
附件中您将收到两份合同复印件。
Formellt, direkt
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Formellt, direkt
Ni konfirmas vian mendon.
我们在此确认您的订单。
Formellt, artigt
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Formellt, direkt
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Formellt, direkt
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Formellt, direkt
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Formellt, direkt
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Formellt, artigt
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Formellt, artigt
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
是否有可能将订购推迟到...
Formellt, artigt
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Formellt, artigt
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Formellt, mycket artigt
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Formellt, mycket artigt
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Formellt, artigt
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Formellt, artigt
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Formellt, artigt
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
我们想取消订单,订单号是...
Formellt, direkt
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
我们不得不取消订单,因为...
Formellt, direkt
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Formellt, mycket direkt
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Formellt, mycket direkt