Italienska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Ni konsideras la aĉeto de...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, trevande
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formellt, mycket artigt
Ni ŝatus meti ordon.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formellt, artigt
Vi trovos nian firman ordon por...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formellt, artigt
Vi trovos vian ordon.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formellt, artigt
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formellt, artigt
Ni metas nian ordon por...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formellt, direkt
Ni intencas aĉeti...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, direkt
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formellt, mycket direkt
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formellt, artigt
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formellt, mycket artigt
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formellt, artigt
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formellt, direkt
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
In allegato trova due copie del contratto.
Formellt, direkt
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formellt, direkt
Ni konfirmas vian mendon.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formellt, artigt
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formellt, direkt
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formellt, direkt
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formellt, direkt
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formellt, direkt
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formellt, artigt
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formellt, artigt
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formellt, artigt
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formellt, artigt
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formellt, artigt
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formellt, artigt
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formellt, artigt
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formellt, direkt
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formellt, direkt
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formellt, mycket direkt
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formellt, mycket direkt