Search for the most beautiful word
to link together
message board

VOTE NOW

Tysk-svensk översättning av "wenig"

 

"wenig" svensk översättning

Resultat: 1-24 av 4109

wenig {adverb}

wenig {adv.} (även: ein bisschen)

lite {adv.}

Anderseits könnten wir ein klein wenig schummeln und uns immer noch gut fühlen.

Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.

Absolute Religionsfreiheit kann es ebenso wenig geben wie absolute Gleichheit.

En absolut religionsfrihet kan inte existera, lika lite som absolut jämlikhet.

Wir wissen nämlich viel zu wenig über das Entstehen und über die Übertragungswege.

Vi vet nämligen alldeles för lite om hur sjukdomen uppstått och hur den sprids.

Dolores Shambley hat nur wenig Geld, und sie hat kaum Unterstützung erhalten.

Dolores Shambley är en kvinna med ytterst lite pengar, som fick ytterst lite stöd.

Eine weitere Ernährungsregel lautet: Von möglichst vielerlei möglichst wenig.

Ytterligare en näringsregel lyder: så lite som möjligt av så mycket som möjligt.

wenig {adjektiv}

wenig {adj.}

sällsynta {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (tyska) till "wenig":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "wenig" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Zu wenig beachtet wird der demografische Wandel und das Fehlen von Spezialisten.

För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.

Wenig getan hat man für die serbische Opposition, wenig getan für Herrn Rugova.

Vi har inte gjort mycket för den serbiska oppositionen, inte heller för Rugova.

Die übrigen halten wir für schwer realisierbar oder sogar ein wenig unangebracht.

De övriga verkar vara svåra att förverkliga, och går t.o.m. något utanför frågan.

Es geht hier um einige wenige, deren Verhalten aber verheerende Auswirkungen hat.

Det handlar här om några få, men deras uppträdande får katastrofala verkningar.

Wir senken diese Zölle dann wieder ein wenig durch die Gewährung von Nachlässen.

Vi mildrar det sedan en aning genom att ge vissa rabatter på dessa importavgifter.

Viele Mitgliedstaaten übermitteln noch immer nicht oder zu wenig Daten an Europol.

Många medlemsstater lämnar fortfarande inga eller för få uppgifter till Europol.

Es scheint uns, als würden die Fragen ein wenig aus dem Vakuum heraus behandelt.

Vi tycks gripa oss an dessa frågor utan att ha riktigt stadig mark under fötterna.

Wenige Monate später war der Bürgerrechtler Staatspräsident, nämlich Václav Havel.

Några månader senare var medborgarrättskämpen statschef, nämligen Václav Havel.

Nun sind sich allerdings nur wenige bewusst, was diese Ratifizierung bedeutet.

Nu är det dock bara några få som är medvetna om vad denna ratificering innebär.

Wir glauben ebenfalls, daß es nur noch wenige Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Vi tror i vilket fall som helst att möjligheterna att förbättra förslaget är små.

Ich möchte nur auf einige wenige Punkte eingehen, da vieles bereits gesagt wurde.

Jag vill inrikta mig på ett par punkter, eftersom många saker redan har sagts.

Ebenso wenig wurde meine Frage nach den Vertragsverletzungsverfahren beantwortet.

Jag har inte heller fått något svar på min fråga om överträdelseförfarandena.

Ebenso wenig erleichtert er die Zusammenarbeit zwischen so vielen Mitgliedstaaten.

Det gör det heller inte lättare för oss att samarbeta med så många medlemmar.

Wenig an negativen Erinnerungen und einer gegenwärtigen Schicksalergebenheit.

Från Framtidsfokus får du lyftkraften att sträva efter nya mål och utmaningar.

Bioethanol ist ein Ausweg, sofern er sich mit wenig Energie herstellen lässt.

Bioetanol är en lösning, förutsatt att den kan produceras med små energimängder.

Bis heute hat sich wenig geändert, und die Türkei bedroht noch immer ihre Nachbarn.

I dag har inte mycket förändrats, och Turkiet fortsätter att hota sina grannländer.

Ebenso wenig umstritten ist die Tatsache, dass dieses Problem weiter zunehmen wird.

Det råder dessutom ingen tvekan om att problemet kommer att fortsätta att växa.

Er konnte nur aus den wenigen, von den Mitgliedstaaten vorgelegten Optionen wählen.

Han kunde välja endast bland det fåtal alternativ som medlemsstaterna lagt fram.

Mumia bleiben nur noch sehr wenige rechtliche Wege, um dem Galgen zu entkommen.

Det finns mycket få rättsliga möjligheter kvar för Mumia att undkomma galgen.

Das Risiko einer nur auf wenige Länder beschränkten Erweiterung bleibt bestehen.

Risken med en utvidgning som inskränker sig till endast få länder finns kvar.
 

Ny tysk-svensk översättning

Finns det en tysk-svensk översättning som saknas i det tysk-svenska lexikonet? Fanns det ett tyskt fackspråkligt uttryck som du inte hittade i den tyska ordlistan? Du kan lägga till nya översättningar från tyska till svenska genom att använda fälten här nedan.

TyskaTyska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.