Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Tysk-svensk översättning av "Taste"

 

"Taste" svensk översättning

Resultat: 1-25 av 78

Taste {substantiv}

Taste {fem.} (även: Knopf, Taster)

knapp {utr.}

   – Ich habe irrtümlicherweise aus Versehen die falsche Taste meiner Abstimmanlage betätigt.

. – Utan att vilja det tryckte jag av misstag på fel knapp på omröstningsapparaten.

Ich habe meinen Wunsch durch Drücken der Taste auf der Konsole geäußert, doch wurde ich nicht in die Rednerliste aufgenommen.

Jag försökte göra min anmälan med hjälp av en knapp på panelen, men den blev inte registrerad på talarlistan.

Auf einigen dieser uralten UPN-Rechner, haben Sie eine "x²-Taste", die Ihnen erlaubt, diese Rechnung noch schneller durchzuführen.

På en del uråldriga RPN-räknare finns en X2-knapp, vilket gör att man kan utföra beräkningen ännu snabbare.

Ruftasten für alle vier Aufzüge untereinander verbinden: Man muß zwei Tasten drücken, um die Aufzüge zu rufen.

Alla fyra hissarna borde kopplas ihop: nu måste man trycka in två knappar för att anropa hissarna.

Bei diesem System kann man mit drei Tasten entweder für Kandidat A oder B stimmen oder sich der Stimme enthalten.

Vi har ett system här med tre knappar för att rösta för kandidat A eller kandidat B eller lägga ner vår röst.

Taste {fem.}

tangent {utr.}

Nach der 2 betätigen Sie die Leertaste oder eine andere Taste, die ein Wortende definiert.

Efter 2 trycker du på mellanslagstangenten eller en annan tangent som definierar ett ordslut.

Dieses Ereignis tritt ein, wenn die Maus bewegt wird, während eine Taste (der Tastatur) gedrückt wird.

Den här händelsen inträffar när musen flyttas medan en tangent hålls ner.

Klicken Sie mehrere Objekte bei gedrückter Taste nacheinander an, um sie dadurch gemeinsam zu markieren.

Håll ner en tangent och klicka på flera objekt efter varandra för att markera dem gemensamt.

Dieses Ereignis tritt ein, wenn der Anwender eine beliebige Taste drückt, während das Kontrollfeld den Fokus hat.

Den här händelsen inträffar när användaren trycker på en valfri tangent medan kontrollfältet är fokuserat.

Dieses Ereignis tritt ein, wenn der Anwender eine beliebige Taste losläßt, während das Kontrollfeld den Fokus hat.

Den här händelsen inträffar om användaren släpper en valfri tangent medan kontrollfältet är fokuserat.

tasten {verb}

tasten [tastete|getastet] {vb} (även: kennen, spüren, empfinden, fühlen)

ich taste (Indikativ Präsens)

jag känner (Presens)
 

Synonymer

Synonymer (tyska) till "Taste":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "Taste" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Mit der Taste (-) verkleinern Sie die Ansicht, mit (+) vergrößern Sie sie.

Med minustangenten (-) förminskar du vyn, med plustangenten (+) förstorar du den.

Sie können die Gruppierung betreten (Taste F3) und die Einzelobjekte nachbearbeiten.

Du kan gå in i grupperingen (F3) och sedan redigera de enskilda objekten.

Beenden können Sie diese automatische Präsentation mit der (Esc)-Taste.

I autoläge sker en helskärmsvisning, som upprepas ända tills Du avslutar den.

Die Taste Link ist nur aktivierbar, wenn auch im Feld Name des URL Text enthalten ist.

Ikonen Länk går bara att aktivera om det finns text i fältet URL-namn.

Zum Verschieben der linken/oberen Kante halten Sie zusätzlich die (Umschalt)-Taste gedrückt.

Om Du vill flytta den vänstra / övre kanten, håller Du dessutom skifttangenten nedtryckt.

Falls das Menü Hilfe nicht angezeigt wird, drücken Sie die Alt-Taste, um die Menüs anzuzeigen.

Om du inte hittar Hjälp-menyn trycker du på Alt. Då visas menyerna.

Statt nun erneut auf die beiden Symbole zu klicken, drücken Sie einmal die Taste (Pfeil rechts).

I stället för att klicka på de båda ikonerna igen trycker du en gång på höger piltangent.

Mit den Tasten (CursorRechts) oder (CursorLinks) heben Sie die Auswahl wieder auf.

Med höger eller vänster piltangent tar du bort markeringen igen.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Funktionsweisen der Tasten zur Navigation.

Följande tabell är en översikt över tangenternas funktioner för navigering.

Mit der Taste mit dem großen Pfeil übertragen Sie das gewählte Datenfeld in den Aufschriftsbereich.

Med pilknappen överför du det valda datafältet till påskriftsområdet.

Drücken Sie in einem xterm Fenster zuerst die Taste´ oder `.

Om accenten saknas kontrollerar du i filen XF86Config om en " nodeadkeys " XkbdVariant laddas där.

Damit tasten wir erneut Gottes Schöpfung an, wenn wir dabei Tiere unnötig schlachten und vernichten.

Dessutom förstör vi Guds skapelse igen om vi slaktar och förintar djur i onödan.

Mit erneutem Drücken der (Tab)-Taste wird das nächste Objekt ausgewählt.

Nästa objekt markeras när du trycker på tabbtangenten igen.

Halten Sie die (Befehl) (Strg) -Taste gedrückt und klicken Sie jede der Zellen an.

Förutsättningen är att minst en cell redan har markerats.

Zeitfelder können vom Anwender leicht mit den Cursor-Tasten (CursorAuf) und (CursorAb) editiert werden.

Användaren kan enkelt redigera tidsfält med hjälp av piltangenterna.

Befehlstaste (Strg)-Taste), können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche Öffnen alle gemeinsam öffnen.

Kommando Ctrl), kan du klicka på kommandoknappen Öppna och öppna alla filerna samtidigt.

Zeigen Sie auf das Symbol Link, drücken Sie die Maustaste und halten Sie die Taste einen Moment gedrückt.

Visa på ikonen Länk, tryck på musknappen och håll den nedtryckt ett ögonblick.

Datumsfelder können vom Anwender leicht mit den Cursor-Tasten (CursorAuf) und (CursorAb) editiert werden.

Användaren kan enkelt redigera datumfält med hjälp av piltangenterna.

Die Taste ist nur sichtbar, wenn Sie vorher im Register Zusätze das genannte Markierfeld angekreuzt haben.

Kommandoknappen är bara synlig om du har kryssat för rutan Synkronisera innehåll under fliken Tillägg.

Ohne den Mausklick bzw. die Taste (Esc) blättern Sie nämlich durch die Einträge im Kombinationsfeld.

Om du inte klickar med musen eller trycker på Esc, bläddrar du nämligen genom posterna i kombinationsfältet.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "Taste" på svenska

 

Ny tysk-svensk översättning

Finns det en tysk-svensk översättning som saknas i det tysk-svenska lexikonet? Fanns det ett tyskt fackspråkligt uttryck som du inte hittade i den tyska ordlistan? Du kan lägga till nya översättningar från tyska till svenska genom att använda fälten här nedan.

TyskaTyska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.