Sammanfattning

siffra {substantiv}
Zahl · Ziffer

utförlig information

Synonymer

siffra: nummer

Definition

siffra
tecken för ngt av de nio första heltalen eller noll

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-tysk översättning av "siffra"

 

"siffra" tysk översättning

Resultat: 1-24 av 410

siffra {substantiv}

siffra {utr.} (även: nummer, heltal)

Zahl {fem.}

Detta betänkande tillåter en ökning av denna siffra med ytterligare 5º.

Der vorliegende Bericht läßt eine Erhöhung dieser Zahl um weitere 5º zu.

Jag tror att vi kan nå en siffra som motsvarar ett ton olja per person.

Ich denke, wir können die Zahl von einer Tonne Öläquivalent je Person erreichen.

Vi skulle hellre velat ha en annan siffra framför kommatecknet i samband med miljarderna.

Wir hätten lieber eine andere Zahl vor dem Komma der Milliarden gehabt.

Dagens siffra för antalet transaktioner per år närmar sig 20 miljoner.

Die aktuelle Zahl der jährlichen Transaktionen nähert sich 20 Millionen.

Ni förstår således att det rör sig om en siffra som inte alls är försumbar.

Und das ist, da werden Sie mir zustimmen, wahrlich keine geringe Zahl.

siffra {utr.}

Ziffer {fem.}

En siffra i taget, så ska jag försöka lista ut vilken siffra ni utelämnat.

Eine Ziffer nach der anderen. ~~~ Ich versuche, die fehlende Ziffer zu bestimmen.

Hittar alfanumeriskt tecken (siffra och bokstav).

Findet alphanumerisches Zeichen (Ziffer und Buchstabe).

Hittar en siffra (0 till 9).

Findet eine Ziffer (0 bis 9).

Om var och en av er ger mig en siffra mellan noll och nio, så får jag det fyrsiffriga tal som jag ska räkna ut kvadraten av. ~~~ Publiken: Nio. ~~~ Nio.

Wenn jeder von Ihnen bitte eine Ziffer zwischen Eins und Neun ruft, dann wird das die vierstellige Zahl, die ich quadriere.

Statistiken talar för sig själv och vi får inte glömma bort att bakom varje siffra gömmer sig ett barns ansikte, ögon som ber om vår hjälp.

Die Statistiken sprechen für sich, und wir sollten nicht vergessen, dass sich hinter jeder Ziffer das Gesicht eines Kindes verbirgt, Augen, die unsere Hilfe erflehen.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "siffra":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "siffra" i Tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Denna siffra är den näst högsta bland de 15 medlemsstaterna i Europeiska unionen.

Das ist der zweithöchste Anteil in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Om de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut få två kommissionärer.

Zusammen genommen kommt dabei heraus, dass einige Länder zwei Kommissare stellen.

Den kan jämföras med till exempel Östeuropa, där siffran ligger på 30 procent.

Man vergleiche diesen Prozentsatz beispielsweise mit Osteuropa, wo er 30 % betrug.

Rapporten innehåller siffror från Belgien, Tyskland, Italien och Nederländerna.

Der Bericht enthält Angaben aus Belgien, Deutschland, Italien und den Niederlanden.

Runt om i Europa kommer denna siffra att öka och öka precis som vattennivån.

Überall in Europa werden die Schadenssummen ansteigen wie vorher die Wassermassen.

Den redovisade siffran skulle då stiga från en halv till en miljon arbetslösa.

Damit käme man dann auf 1 Million Arbeitslose statt der verkündeten 500 000.

Det framgår av siffrorna på den totala ökningen av betalningar jämfört med 2006.

Die Daten über den Gesamtanstieg der Zahlungen gegenüber dem Jahr 2006 belegen dies.

Regionkommittén begär 63 procent, och den siffran har sänkts till 54 procent.

Der Ausschuss der Regionen forderte 63 % und wurde auf 54 % zurückgestuft.

Jag behöver fem siffror: en, två, tre, fyra - oj, jag har redan tagit den här raden.

Ich werde fünf Stellen nehmen: eins, zwei, drei, vier -- Oh, die Reihe war schon dran.

Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.

So gesehen ist das, was hier zur Debatte steht, durchaus ein faires Angebot.

I och med utvidgningen 2004 kommer siffran att ökas med ytterligare cirka sex miljoner.

Mit der Erweiterung im Jahr 2004 werden noch einmal 6 Millionen dazukommen.

Denna siffra är ett genomsnitt, eftersom andelen uppgår till 80 procent i Östtyskland.

Dieser Prozentsatz ist ein Durchschnittswert, denn er steigt in Ostdeutschland auf 80 %.

Denna siffra är mindre än för civilförvaltningen i nästan alla större europeiska städer.

Das ist weniger als die Beamtenzahl nahezu jeder europäischen Großstadt.

Jag delar hans känsla av obehag med avseende på siffrorna och deras uttolkning.

Ich teile sein Unbehagen über die Zahlenangaben und ihre Interpretation.

Årtalen i datumangivelser angavs tidigare för det mesta med två siffror.

Die Jahreszahlen in Datumsangaben wurden bisher meistens zweistellig angegeben.

Under 2008 – 2009 kommer vi att se över alla siffrorna från början igen.

Wir werden in den Jahren 2008-2009 wieder auf das gesamte Zahlenwerk zurückkommen.

I dag är siffran 950 och resultaten är tydliga och bekräftas av UCLAF: s årsrapporter.

Die Ergebnisse liegen vor, sind in den Jahresberichten der UCLAF belegt.

Unicefs senaste siffror ger en mörk bild av situationen runt om i världen.

Die jüngsten Angaben von UNICEF zeichnen ein bedrückendes Bild der weltweiten Situation.

Jag måste notera att den ursprungliga siffran på 700 miljoner ecu skars ner av rådet.

Ich muß feststellen, daß der ursprüngliche Betrag von 700 Mio ECU vom Rat gekürzt wurde.

Detta är vad som framkommer av en noggrann läsning, om man inte bara ser till siffrorna.

Das wird nämlich bei einer gründlicheren, nicht nur zahlenmäßigen Auswertung deutlich.
 

Definition av ordet siffra på svenska

siff`ra {subst.}[siffran siffror]
Orled: siffr-an
tecken för ngt av de nio första heltalen eller noll: födelsesiffra; heltalssiffra; sexsiffrig; sifferexercis; sifferkombination; slutsiffra; ett telefonnummer med fem siffror; kasta om två siffror; en siffra har fallit bort i uträkningen; arabiska siffror
Bet. nyanser:
a)om andra tecken (spec. vissa bokstäver) för tal: årtalet var angivet med romerska siffror
b)utvidgat antal: invånarsiffra; jämförelsesiffra; nativitetssiffra; turistsiffra; åttatusen åskådare är en bra siffra; siffran för valdeltagandet var 82%
c)ofta med tanke på resultat: industrin visar dåliga siffror i år
Idiom: inte en siffra rätt: allting är fel eller missuppfattat <vard.>
Hist.: sedan 1538; ur medeltidslat. cifra 'siffra; chiffer'; urspr. av arab. sifr 'tom; noll'
 

Ny svensk-tysk översättning

Du kan lägga till nya översättningar från svenska till tyska i fältet här under. Du kanske sökte efter ett ord i den svensk-tyska ordboken, men hittade inte just den översättningen som du behövde. Genom att lägga till ett svenskt ord och en tysk översättning till det svensk-tyska lexikonet hjälper du andra användare som söker efter samma tyska översättning.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

sfinx · Sfinxen · Shiraz · shoppinggata · show · Sicilien · sida · sidobackspegel · sidoeffekt · sidor · siffra · …-siffrig · sig · sightseeing · sigill · signalblockerare · signatur · signera · sigsjälvt · sikt · sikta

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.