Sammanfattning

nummer {substantiv}
Nummer · Ausgabe · Zahl

Nummer {substantiv}
nummer

utförlig information

Synonymer

nummer: akt · siffra · siffror

Nummer: Nr. · Ziffer · Zahl

mer (13)

Definition

nummer
enhet i en naturlig (längre) ordningsföljd representerad a...

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-tysk översättning av "nummer"

 

"nummer" tysk översättning

Resultat: 1-24 av 221

nummer {substantiv}

nummer {neut.}

Nummer {fem.}

Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.

Es sind Nummer drei und Nummer vier.", ~~~ sagen wir den Teilnehmern.

Nummer ett, att de mest användbara ämnena för arbete finns på toppen.

Nummer eins, die für die Arbeit nützlichsten Fächer stehen ganz oben.

Denna rättssak är anhängig vid EG-domstolen under nummer C2-65 / 95.

Diese Rechtssache ist beim Europäischen Gerichtshof unter der Nummer C2-65/95 anhängig.

Du kan ange ett nummer för att gå direkt till motsvarande datapost.

Sie können eine Nummer eingeben, um zu dem entsprechenden Datensatz zu springen.

Det för mig till lärdom nummer ett: livet kan göra mycket med mycket lite.

Das bringt mich zur Lektion Nummer Eins: das Leben kann eine Menge aus ziemlich wenig machen.

nummer {neut.} (även: utgift, utgåva)

Ausgabe {fem.}

Allt jag har sagt idag har jag hämtat från dagens nummer av tidningen.

Ich habe alles, was ich heute gesagt habe, aus der heutigen Ausgabe des Nachrichtenmagazins zitiert.

Varje nummer har ett särskilt tema, den här har temat framtiden intelligensens.

Jede Ausgabe widmet sich einem bestimmten Thema, diese hier zum Beispiel der Zukunft der Intelligenz.

Jag störs av den artikel som publicerades i den tyska tidskriften Der Spiegels nummer den 8 juli.

Mich hat ein Artikel beunruhigt, der in der Ausgabe des deutschen Magazins „ Der Spiegel“ vom 8. Juli erschienen ist.

Far Eastern Economic review berättar i sitt senaste nummer att reglerna för massdemonstrationer håller på att mjukas upp.

Die Far Eastern Economic Review berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe darüber, dass die Vorschriften zu Großdemonstrationen gerade gelockert werden.

I dagens nummer av International Herald Tribune uttrycktes en stark vädjan för ett nytt förhållningssätt till Nordkorea.

In der heutigen Ausgabe der International Herald Tribune ist ein leidenschaftliches Plädoyer für einen neuen Ansatz in bezug auf Nordkorea zu lesen.

nummer {neut.} (även: siffra, heltal)

Zahl {fem.}

100 miljarder är det enda nummer man behöver känna till.

100 Milliarden ist die einzige Zahl, die Sie wissen müssen.

Men befolkningsfrågan får inte ses som statistiska uttryck eller numrering den isolerade människan, var och en, varje nummer, en och en.

Die Demographie darf aber nicht als Ausdrucksform oder statistische Darstellung des Menschen für sich genommen betrachtet werden, eines jeden für sich, einer Zahl, eines oder einer einzelnen.

Nummer {substantiv}

nummer {neut.}

Nummer {fem.} (även: Zahl, Ausgabe)

Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.

Es sind Nummer drei und Nummer vier.", ~~~ sagen wir den Teilnehmern.

Nummer ett, att de mest användbara ämnena för arbete finns på toppen.

Nummer eins, die für die Arbeit nützlichsten Fächer stehen ganz oben.

Denna rättssak är anhängig vid EG-domstolen under nummer C2-65 / 95.

Diese Rechtssache ist beim Europäischen Gerichtshof unter der Nummer C2-65/95 anhängig.

Du kan ange ett nummer för att gå direkt till motsvarande datapost.

Sie können eine Nummer eingeben, um zu dem entsprechenden Datensatz zu springen.

Det för mig till lärdom nummer ett: livet kan göra mycket med mycket lite.

Das bringt mich zur Lektion Nummer Eins: das Leben kann eine Menge aus ziemlich wenig machen.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "nummer":

Synonymer (tyska) till "Nummer":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "nummer" i Tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Fråga nummer ett inför den kommande hösten lyder: Hur skapar man arbetstillfällen?

Die Frage Nr. 1 für den heutigen Herbst lautet: Wie schafft man Arbeitsplätze?

På grund av dessa orsaker kan inte kommissionen godkänna ändringsförslag nummer 1.

Aus diesen Gründen kann die Kommission den Änderungsantrag Nr. 1 nicht übernehmen.

Vissa människor vill låta påskina att detta material är samhällets fiende nummer ett.

Manche Leute wollen glauben machen, dieser Werkstoff sei der Volksfeind schlechthin.

(Skratt) Nummer två: spendera så mycket av ditt liv som möjligt i fängelse.

(Lachen) Zweitens: Verbringen Sie so viel Zeit Ihres Lebens im Gefängnis wie möglich.

Unionens målsättning nummer två var att förbättra förvaltningen av globaliseringen.

Zum zweiten Ziel der Union, der verbesserten Steuerung der Globalisierung.

Vi kommer att stödja ändringsförslagen nummer 31 och 38 som återinför det.

Wir unterstützen die Änderungsanträge 31 und 38, um das wieder rückgängig zu machen.

Problem nummer två: Snabbhet och beslutsfattande i arbetet med framställningar.

Das zweite Problem: Flexibilität und Entschlossenheit bei den Petitionen.

Nummer ett: ackumulera rikedom, makt och prestige, och sen förlora allt.

Erstens: Häufen Sie Wohlstand, Macht und Prestige an und verlieren Sie es dann.

Fråga nummer två: definitionen av de system som omfattas av artikel 103a.2.

Zweite Frage: Eine Begriffsbestimmung der in Artikel 103 Absatz 2 genannten Instrumente.

Herr ordförande, jag kommer nu till ändringsförslag nummer 6 som avser artikel 3.

Herr Präsident, ich komme jetzt zum Änderungsantrag Nr. 6 zu Artikel 3!

Visserligen anser jag, att alla dessa punkter står i motsatsförhållande till nummer 1.

Allerdings bin ich der Meinung, daß alle diese Punkte im Widerspruch zur Ziffer 1 stehen.

Det finns bara ett ändringsförslag, nummer 4, som kommissionen inte kan godta.

Nur einer, Antrag 4, kann von der Kommission nicht akzeptiert werden.

Vi saknar Corbett nummer 2, som ger de enskilda ledamöterna deras fullständiga rättigheter.

Wir vermissen Corbett 2, der den einzelnen Mitgliedern ihre vollen Rechte sichert.

Nummer tre, den här övningen kallar jag att insupa, och det är en härlig övning.

Die dritte Übung nenne ich Geniessen, das ist eine sehr schöne Übung.

Jag har hört motstridiga uttalanden om utrymmet för särskilda europeiska nummer ur siktet.

Über die Möglichkeit europäischer Sondernummern habe ich gegensätzliche Erklärungen gehört.

Ändringsförslagen nummer 1 och 2 utgör mycket användbara klarlägganden.

Die Änderungsanträge Nr. 1 und 2 sind sehr nützliche Klarstellungen.

Ändringsförslagen nummer 32 och 36 rörande antibiotika måste avslås.

Die Änderungsanträge Nr. 32 und 36 zu Antibiotika müssen abgelehnt werden.

Var beredd på att ta emot telefonsamtalet på det nummer som angetts i företagsuppgifterna.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie unter der im Eintrag angegebenen Rufnummer erreichbar sind.

Jag uppmanar därför denna kammare, och begär, att den skall stödja ändringsförslag nummer 4.

Ich möchte das Parlament daher auffordern, Änderungsantrag Nr. 4 zuzustimmen.

Ändringsförslag nummer 1 avser den rättsliga grunden för förslaget.

Der Änderungsantrag Nr. 1 bezieht sich auf die Rechtsgrundlage des Vorschlags.
 

Definition av ordet nummer på svenska

numm´er {subst.}[numret, plur. nummer, best. plur. numren el. nummerna]
Orled: numr-et
1enhet i en naturlig (längre) ordningsföljd representerad av ett siffertal, varvid ett högre tal representerar en stegvis ökning i värde, storlek etc.: nummerföljd; nummerordning; skonummer; problem nummer två; portion nummer två; ett nummer för stor; nummer sju i ordningen; hon kom som nummer tre
Bet. nyanser:
a)särsk. om utgåva av tidning e.d.: tidskriften utkommer med tio nummer om året
b)konkret om motsvarande tecken e.d.: nummerbricka; nummerlapp; nummerserie
Konstr.: nummer (RÄKN)
Hist.: sedan 1690; av ty. Nummer med samma bet.; av lat. numerus 'tal; antal'
2tal som godtyckligt får beteckna person eller företeelse och därigenom identifierar denna: nummerbeteckning; nummerlotteri; nummertavla; katalognummer; kontrollnummer; personnummer; slå upp numret i telefonkatalogen; spårvagnslinje nummer sju; bli ett nummer i byråkratin
Konstr.: nummer (RÄKN)
Hist.: sedan 1679
3kortare enhetligt avsnitt i längre program särsk. med musik: nummerrevy; revynummer; ett välkänt nummer; sexton nummer hanns med på en timma
Bet. nyanser:
a)om konkret föremål enl. ngn förteckning e.d.: konstnären höll en utställning med nästan 200 nummer
b)överfört i uttr. för att ngt ges stor uppmärksamhet e.d.: de gjorde ett stort nummer av besöket
c)ibl. äv. samlag <starkt vard.>: ta sig ett nummer
Idiom: (han är) ett nummer för sig: (han är) en originell person; (han är) ett svagt nummer (han är) en föga dugande person
Hist.: sedan 1857
 

Ny svensk-tysk översättning

Du kan lägga till nya översättningar från svenska till tyska i fältet här under. Du kanske sökte efter ett ord i den svensk-tyska ordboken, men hittade inte just den översättningen som du behövde. Genom att lägga till ett svenskt ord och en tysk översättning till det svensk-tyska lexikonet hjälper du andra användare som söker efter samma tyska översättning.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

nötkreatur · nötskrika · novell · november · nr · NRW · nu · nuförtiden · nukleinsyra · numera · nummer · nummerplåt · nummerplåtslampa · numrera · nunna · Nürnberg · nutid · nutida · nuvarande · ny · nya

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.