Svensk-tysk översättning av "nummer"

SV nummer Tysk översättning

nummer {neut.}

DENummer Svensk översättning

Nummer {fem.}
SV

SV nummer
play_circle_outline
{neutrum}

nummer
Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.
Es sind Nummer drei und Nummer vier.", ~~~ sagen wir den Teilnehmern.
Vi gav dem sen valet mellan nummer tre och nummer fyra.
Wir gaben ihnen die Wahl zwischen Nummer drei und Nummer vier.
Nummer två: Det mest riskabla du kan göra är att vara försiktig.
Nummer zwei: Das riskanteste, das man jetzt machen kann, ist auf Nummer sicher zu gehen.
nummer (även: utgift, utgåva)
Varje nummer har ett särskilt tema, den här har temat framtiden intelligensens.
Jede Ausgabe widmet sich einem bestimmten Thema, diese hier zum Beispiel der Zukunft der Intelligenz.
Allt jag har sagt idag har jag hämtat från dagens nummer av tidningen.
Ich habe alles, was ich heute gesagt habe, aus der heutigen Ausgabe des Nachrichtenmagazins zitiert.
Jag störs av den artikel som publicerades i den tyska tidskriften Der Spiegels nummer den 8 juli.
Mich hat ein Artikel beunruhigt, der in der Ausgabe des deutschen Magazins „ Der Spiegel“ vom 8.
nummer (även: siffra, heltal)
100 miljarder är det enda nummer man behöver känna till.
100 Milliarden ist die einzige Zahl, die Sie wissen müssen.
Men befolkningsfrågan får inte ses som statistiska uttryck eller numrering den isolerade människan, var och en, varje nummer, en och en.
Die Demographie darf aber nicht als Ausdrucksform oder statistische Darstellung des Menschen für sich genommen betrachtet werden, eines jeden für sich, einer Zahl, eines oder einer einzelnen.

Synonymer (svenska) till "nummer":

nummer

Synonymer (tyska) till "Nummer":

Nummer

Användningsexempel för "nummer" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFråga nummer ett inför den kommande hösten lyder: Hur skapar man arbetstillfällen?
Die Frage Nr. 1 für den heutigen Herbst lautet: Wie schafft man Arbeitsplätze?
SwedishPå grund av dessa orsaker kan inte kommissionen godkänna ändringsförslag nummer 1.
Aus diesen Gründen kann die Kommission den Änderungsantrag Nr. 1 nicht übernehmen.
SwedishProblem nummer två: Snabbhet och beslutsfattande i arbetet med framställningar.
Das zweite Problem: Flexibilität und Entschlossenheit bei den Petitionen.
SwedishVissa människor vill låta påskina att detta material är samhällets fiende nummer ett.
Manche Leute wollen glauben machen, dieser Werkstoff sei der Volksfeind schlechthin.
SwedishUnionens målsättning nummer två var att förbättra förvaltningen av globaliseringen.
Zum zweiten Ziel der Union, der verbesserten Steuerung der Globalisierung.
SwedishNummer ett: ackumulera rikedom, makt och prestige, och sen förlora allt.
Erstens: Häufen Sie Wohlstand, Macht und Prestige an und verlieren Sie es dann.
SwedishVi kommer att stödja ändringsförslagen nummer 31 och 38 som återinför det.
Wir unterstützen die Änderungsanträge 31 und 38, um das wieder rückgängig zu machen.
SwedishHerr ordförande, jag kommer nu till ändringsförslag nummer 6 som avser artikel 3.
Herr Präsident, ich komme jetzt zum Änderungsantrag Nr. 6 zu Artikel 3!
Swedish(Skratt) Nummer två: spendera så mycket av ditt liv som möjligt i fängelse.
(Lachen) Zweitens: Verbringen Sie so viel Zeit Ihres Lebens im Gefängnis wie möglich.
SwedishNummer tre, den här övningen kallar jag att insupa, och det är en härlig övning.
Die dritte Übung nenne ich Geniessen, das ist eine sehr schöne Übung.
SwedishVi saknar Corbett nummer 2, som ger de enskilda ledamöterna deras fullständiga rättigheter.
Wir vermissen Corbett 2, der den einzelnen Mitgliedern ihre vollen Rechte sichert.
SwedishFråga nummer två: definitionen av de system som omfattas av artikel 103a.2.
Zweite Frage: Eine Begriffsbestimmung der in Artikel 103 Absatz 2 genannten Instrumente.
SwedishDet finns bara ett ändringsförslag, nummer 4, som kommissionen inte kan godta.
Nur einer, Antrag 4, kann von der Kommission nicht akzeptiert werden.
SwedishÖvervägande nummer två: man vill ha ett frivilligt märkningssystem.
Auch bei dem gewünschten freiwilligen Etikettierungssystem kommen mir Bedenken.
SwedishJag uppmanar därför denna kammare, och begär, att den skall stödja ändringsförslag nummer 4.
Ich möchte das Parlament daher auffordern, Änderungsantrag Nr. 4 zuzustimmen.
SwedishVisserligen anser jag, att alla dessa punkter står i motsatsförhållande till nummer 1.
Allerdings bin ich der Meinung, daß alle diese Punkte im Widerspruch zur Ziffer 1 stehen.
SwedishÄndringsförslag nummer 1 avser den rättsliga grunden för förslaget.
Der Änderungsantrag Nr. 1 bezieht sich auf die Rechtsgrundlage des Vorschlags.
SwedishDen första meningen i nummer 19 har återgetts felaktigt på tyska.
Der erste Satz von Ziffer 19 ist in der deutschen Fassung falsch wiedergegeben.
SwedishEftersom frågeställaren är frånvarande bortfaller fråga nummer 8.
Da der betreffende Fragesteller nicht anwesend ist, ist Anfrage Nr.8 hinfällig.
SwedishDessa är nummer 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 32, 33 och 43-49.
Es handelt sich um Nr. 2, 4, 5, 6, 8, 9 10, 11, 20, 30, 32, 33 und 43 bis 49.