Sammanfattning

heter {verb}
ich heiße

het {adjektiv}
heiß · scharf

utförlig information

Synonymer

het: brännande · eldig · febrig

mer (14)

Definition

het
mycket varm så att beröring vanl. orsakar smärta el. skada

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-tysk översättning av "heter"

 

"heter" tysk översättning

Resultat: 1-23 av 271

heter {verb}

heter {vb}

Jag heter nu som förr Swoboda och är också stolt över detta typiskt tyska namn.

Ich heiße nach wie vor Swoboda und bin auch stolz auf diesen typisch deutschen Namen.

Herr ordförande, jag heter González som andra efternamn.

Herr Präsident, ich heiße González mit zweitem Nachnamen.

Herr ordförande, jag heter numera " Marcet s ".

Herr Präsident, ich heiße jetzt " Marcet s ".

Jag heter Meher och detta är min vän Irim.

Ich heiße Meher und das ist meine Freundin Irim.

Jag heter Rita Eberhardt och...

Ich heiße Rita Eberhardt und...

het {adjektiv}

het {adj.}

heiß {adj.}

Jag vill ändå ta upp en fråga som åtminstone för närvarande inte är så het, nämligen situationen på Balkan.

Ich möchte dennoch ein Thema anschneiden, das zumindest derzeit nicht heiß ist, nämlich die Situation auf dem Balkan.

Och våra dagars EU-mantra heter OFSR - område för frihet, säkerhet och rättvisa.

Und das moderne EU-Mantra heißt: Raum der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit.

Det är ett hett ämne eftersom det framkallar nästan irrationella reaktioner.

Es ist ein heißes Thema, weil es fast irrationale Reaktionen hervorgerufen hat.

Det heter trots allt Förenta nationerna - och inte? Förenta kommissionerna?.

Es heißt schließlich Vereinte Nationen und nicht ' Vereinte Kommissionen '.

Redan i tidig ålder, det vill säga i skolan, heter det: att lära för livet.

Schon in frühester Jugend, also in der Schule, heißt es: Lernen für das Leben.

het {adj.} (även: skarp, vass)

scharf {adj.}

Fast hon e verkligen het.

Obwohl sie echt scharf ist.

Det är anledningen till att det finns mängder av heta såser, men inte så många olika senaper.

Deshalb gibt es unzählige Sorten von scharfen Soßen, aber nicht so viele Sorten Senf.

Det finns en "otaku" för heta såser, men ingen för senap.

Es gibt ein Otaku für scharfe Soßen, aber keins für Senf.

Att OS 2008 gick till Peking har blivit föremål för lika heta diskussionen som anslutningen till WTO nu har blivit.

Der Zuschlag der Olympischen Spiele 2008 an Peking ist ebenso Thema scharfer Diskussionen geworden wie nun der Beitritt zur WTO.

Vem e den heta bruden?

Wer ist die scharfe Braut?
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "het":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "heter" på tyska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "heter" i Tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

En bra förebild är bra att följa, heter det i ett känt nederländskt ordspråk.

Ein gutes Beispiel macht Schule, lautet eine bekannte niederländische Redensart.

Där jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.

Wo ich zu Hause bin, im Kreis Aachen, gibt es eine Stadt namens Herzogenrath.

Alla, åtminstone i Finland, har nog spelat ett spel som heter Afrikas stjärna.

Zumindest in Finnland kennt wohl jeder das Spiel " Der Stern von Afrika ".

Jag började grubbla på det och skapade en restaurang som heter Waterhouse.

Ich begann darüber nachzudenken und entwarf ein Restaurant genannt Waterhouse.

Samtidigt måste en sak stå klart: Det finns inget som heter ofarlig droganvändning.

Gleichzeitig aber muß klargemacht werden: Unproblematischen Drogenkonsum gibt es nicht.

Jag startade en webbplats 2005, med några kompisar, som heter Reddit.com.

Im Jahr 2005 hab ich mir mit ein paar Freunden eine Website eingerichtet, Reddit.com

Det finns en rollfigur som heter Jeff... och hon är helförälskad i honom.

In der Serie gibt es eine Figur, Jeff, und in den ist sie wahnsinnig verliebt.

Vi har något som heter Genome 100 -- 100 personer som vi avkodar som en del av det.

Wir haben ein Projekt namens "Genome 100", 100 Personen, deren Genome wir sequenzieren.

Jag går in på rummet och på sängen ligger en granntjej som heter Sheila.

Ich gehe hinein, und da liegt auf seinem Bett ein Mädchen aus der Nachbarschaft, Sheila.

Innan jag kom hit fick jag syn på min kissekatt, som heter Lulù, med en sparv i munnen.

Bevor ich hierher kam, sah ich, wie mein Kater Lulù einen jungen Sperling im Maul hatte.

Jag heter Britlin Losee, och det här är en video som jag skulle vilja göra åt dig.

Mein Name ist Britlin Losee, und dies ist ein Video, dass ich gern für Sie machen möchte.

Er uppgift är att identifiera vilka av dessa figurer heter Bouba, och vilka heter Kiki.

Ihre Aufgabe besteht nun darin zu erkennen, welche dieser Formen Bouba ist und welche Kiki.

Jag vet vad han heter och att han är fotograf till en Fransk tidning.

Ich weiß nur, dass er für eine französische Zeitschrift fotografiert.

Hennes familj har i åtta generationer bott i en stad som heter Whitesville i West Virginia.

Ihre Familie lebt seit acht Generationen in einer Stadt namens Whitesville, West Virginia.

Så jag påbörjade ett projekt som heter Life Edited på lifeedited.org

So habe ich ein Projekt namens «Life Edited» gestartet, auf lifeedited.org,

Jag skulle också vilja säga några ord om en grupp som heter Youth with a Mission.

Ich möchte auch etwas zu einer Gruppe mit dem Namen " Youth " sagen.

Jag råkar anse att det inte finns något som heter billigt livsmedel.

Nichtsdestotrotz vertrete ich die Auffassung, dass es keine billigen Lebensmittel gibt.

En berömd svensk dikt heter? Kaos är granne med Gud?, och det passar bra i dag.

Der Titel eines berühmten schwedischen Gedichts lautet ' Das Chaos ist der Nachbar Gottes '.

Det är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.

Es gibt eine berühmte Studie der Harvard Business School über eine Frau namens Heidi Roizen.

Dokumentet heter? eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla?.

Der Titel dieses Dokuments lautet: ' eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle '.
 

Definition av ordet het på svenska

het {adj.}[hett]
1mycket varm så att beröring vanl. orsakar smärta el. skada: hetluft; glödhet; kokhet; hett kaffe; en het stekpanna; klippan är alldeles het; den sjukes panna var het
Bet. nyans: om tidsperiod e.d. med mycket varmt väder: en het julidag
Idiom: en het potatis: en fråga som kan vålla strid; (få det) hett om öronen (adv.) komma i ett svårt, utsatt läge; osa hett (adv.) (börja) vara farligt
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. heter; gemens. germ. ord, besl. med litauiska kaitrà 'glöd' och kaitrùs 'het'
2häftigt engagerad och intensiv: deras heta kärlek; heta diskussioner
Bet. nyanser:
a)spec. om ngt som görs med stor kraftinsats: där stod striden som hetast
b)ngt utvidgat intensiv och upphetsande: heta rytmer
Idiom: het på gröten: mycket ivrig
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
3som är av största vikt och aktualitet: heta nyheter; ett hett tips; ett hett namn för partiledarposten
Idiom: heta linjen: (namn på) den direkta telefonförbindelsen mellan Vita huset och Kreml
Hist.: sedan 1960-talet
 

Ny svensk-tysk översättning

Du kan lägga till nya översättningar från svenska till tyska i fältet här under. Du kanske sökte efter ett ord i den svensk-tyska ordboken, men hittade inte just den översättningen som du behövde. Genom att lägga till ett svenskt ord och en tysk översättning till det svensk-tyska lexikonet hjälper du andra användare som söker efter samma tyska översättning.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

Hermann · heroin · herrar · herravälde · herrskap · hertig · hertiginna · hertz · Hessen · het · heter · heterogen · heterosexualitet · hetsa · hetta · hicka · hierarki · himlakropp · himmel · hind · hinder

Fler översättningar i det svensk-engelska lexikonet.