×Menade du väd, våd?

Sammanfattning

vad {pronomen}
what · that

vad {adverb}
how

vad {substantiv}
appeal · bet · wager · calf

vad {interjektion}
wat

utförlig information

Definition

vad
frågeord som uttrycker önskemål om angivande eller identi...

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "vad"

Menade du väd, våd?
 

"vad" engelsk översättning

Resultat: 1-28 av 9675

vad {pronomen}

vad {pron.} (även: alla, sådan, vilka, vilken)

what {pron.}

Vi får se vad som händer i rådet när det gäller bevarandet av nationella system.

We will see what happens in the Council about the retention of national schemes.

Fru ordförande! Låt mig helt kort få säga vad som stör mig med den här debatten.

Madam President, allow me to explain briefly what disturbs me about this debate.

Vad har Giorgos Katiforis föreslagit och vad har plockats bort från betänkandet?

What did Mr Katiforis actually propose and what has been taken out of the report?

Det är vad människorna i dessa länder förväntar sig, och det är vad de förtjänar.

It is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.

Vad hände med de europeiska deklarationer där hälsa sattes före vinstintressen?

What happened to those European declarations emphasising health before profits?

vad {pron.} (även: den, det, detta, då)

that {pron.}

(GA) Jag var därför mycket glad att den antogs - det var vad jag hade att säga.

(GA) Therefore, I was delighted that it was adopted - that is what I had to say.

Och jag hörde det från människor som verkligen visste vad en konflikt handlar om.

And I'd heard that from the people who really understood what conflict was about.

Det är också helt klart att vad vi behöver är effektiv säkerhet, och mer av den.

It is also quite clear that what we need is effective security, and more of it.

Detta är exakt vad jag sade till parlamentet - att vi ville se denna förändring.

This is exactly what I told Parliament - that we would like to see this change.

Jag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.

I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.

vad {adverb}

vad {adv.} (även: hur, huru)

how {adv.}

Redan i dag diskuterar vi vad som skall hända med regionalpolitiken efter 2006.

Today we are already discussing how regional policy will actually work after 2006.

Vad är syftet med att ta fingeravtryck, och hur ska fingeravtrycken behandlas?

What is the purpose of fingerprinting and how will fingerprints be processed?

Här anges också villkor för hur, när och vad det är möjligt att förhandla om.

It also lays down conditions on how, when and what it is possible to negotiate.

Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.

It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.

Och hur avser ni i så fall att dämpa den, och vad skulle kunna bidra till detta?

If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?

vad {substantiv}

vad {neut.} (även: uppmaning, besvär, dragningskraft, bön)

appeal {substantiv}

Vad avser ett överklagande förstår jag hans försiktighet, men han sade att vi kunde överklaga.

Concerning an appeal, I understand his caution, but he said that we can make an appeal.

Vad betyder denna brådskande vädjan från Bagdad i praktiska termer?

What does this urgent appeal from Baghdad mean in practical terms?

Jag vädjar alltså till samtliga ledamöter att noga tänka över vad det är de röstar om i morgon.

I therefore appeal to all Members carefully to consider what they are voting on tomorrow.

Detta är vad som måste göras på grundval av de bevis som finns.

An appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.

Vad vi behöver är en möjlighet att överklaga beslut av nationella konkurrensmyndigheter.

What we need is a European appeal option against decisions taken by national competition authorities.

vad {neut.} (även: gissning)

bet {substantiv}

Jo, vi slog vad om att jag kunde få nån att bli kär i mig i kväll.

We made a bet whether I can get someone to fall in love with me tonight.

Är det någon som vill slå vad med mig om att vi kommer att diskutera detta om sex månader igen?

Will anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?

Jag slår vad om 20 dollar att jag slår dig om vi tävlar.

Well I bet you, I' ll beat your ass on the race, rite now

Är det någon här som vill slå vad om att det inte blir 12 år i rad eller kanske 13 eller 14?

Does anybody here want to have a bet with me that it will not be 12 years in a row, or perhaps 13 or 14?

Som jag slår vad om ligger mer i ditt intresse än deras.

Which I'll bet serves your interests more than theirs.

vad {neut.} (även: insats)

wager {substantiv}

Jag antar ert vad!

I'll take your wager!

Låt oss slå vad om att många män och kvinnor förväntade sig att i ett uttalande av denna typ få läsa rader som denna: ”Den 8 maj 1945 var en dag av befrielse för Europa”.

Let us wager that in a declaration of this type, many men and women expected to read lines such as the following: ‘8 May 1945 was a day of liberation for Europe’.

Vad som än händer kommer det inte att vara samma text, och det kommer att behövas ett nytt ratificeringsförfarande, annars slår jag vad om att vi kommer att hamna i samma situation år efter år.

Whatever happens, it will not be the same text and another ratification process will be needed, otherwise I wager we shall find ourselves here in the same situation year after year.

vad {utr.} [anat.] (även: vaden)

calf {substantiv} [anat.]

vad {interjektion}

vad {interj.} (även: verkligen)

wat (when sth makes no sense) {interj.} [slang]
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "vad":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "vad" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "vad" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Aristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.

Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.

Parlamentet bör spela en kontrollerande roll vad gäller dessa möjliga frestelser.

The European Parliament must exercise a supervisory role over these temptations.

Järnvägarna måste bli effektivare, mycket mer dynamiska än vad som nu är fallet.

The railways must become more efficient, much more dynamic, than is now the case.

Jag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.

In conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.

Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.

Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.

Det finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.

There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.

– Jag skall se till att ordförandeskapet blir informerat om vad ni sade, Bowis.

Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.

Vi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.

We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.

Vad beträffar Albanien är resolutionen faktiskt inte riktad till kommissionen.

With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.

Jag vill inte försöka harmonisera något vad gäller reformer av välfärdsstaten.

I do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.

Det framgår enligt vad jag anser inte tillräckligt tydligt i Goerensbetänkandet.

To my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.

Men vad är viktigast: att komma in i Nature eller Science eller att publicera?

But which is more important, getting into Nature or Science or getting published?

I motsats till vad somliga ansåg var inte 2005 ett ” annus horribilis ” för EU.

Not only was 2005 not an ‘ annus horribilis ’ for Europe, as some said it was.

På detta område måste centret bli betydligt mycket bättre än vad det är i dag.

The Centre must become significantly better in this area than it is at present.

Jag tror inte det, men jag skulle gärna vilja höra vad utskottet anser om detta.

I would not have thought so but I would like to hear the Commission's opinion.

Jag ser fram emot era synpunkter på vad EU bör lägga sin energi på under 2007.

I look forward to your views on where Europe should devote its energies in 2007.

Vad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.

And as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.

Vi tänjer också hela tiden på gränserna till vad som är tillåtet enligt fördraget.

Time and again we run up against the limits of jurisdiction imposed by the Treaty.

Under tiden har vi nått en första framgång vad bensolhalten i bensin beträffar.

Since then, we have achieved the first success with the benzene content of petrol.

Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.

Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
 

Definition av ordet vad på svenska

vad pron.
1frågeord som uttrycker önskemål om angivande eller identifiering av viss företeelse (ofta abstrakt); anv. i direkta el. indirekta frågesatser : vad heter du?; vad tycker du att vi ska göra?; vad skall han bli när han blir stor?; vad är det som hon har i väskan?; han ville veta vad hon egentligen talade om; han frågade mig vad jag visste om saken
Bet. nyans: spec. som uttr. för förvåning e.d. el. vid fråga efter ngt man inte uppfattat: 10 000 kronor? Vad!?; vad sade du?
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. hvat, hvad; gemens. germ. ord, motsvarande bl.a. lat. quod med samma bet.
2det (i övrigt okända) som anges i det följande; som inledning till vissa bisatser: avvakta vad ansvariga myndigheter kommer fram till
Bet. nyanser:
a)utvidgat i det som <i vissa förk. konstruktioner>: vad beträffar NN:s agerande vill jag bara säga att jag ogillar det; vad gäller bostadsfrågan måste den lösas snarast
b)som subjekt i bisats (i konstruktion med som) det (i övrigt okända) som anges: han åt vad som sattes på bordet
c)ibl. försvagat betr. ngt helt godtyckligt : det hjälper inte vad man än gör; vad som helst; det får kosta vad det vill; vad du gör, säg ingenting!
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
vad adv.
i vilken grad : vad vi har det bra!; vad stor han har blivit!
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. hvat
vad {subst.}[vadet, plur. vad, best. plur. vaden]
Orled: vad-et
1grunt ställe i vattendrag där man kan ta sig över till fots: vadställe; vadet var utmärkt med pilar
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. vaþ; bildn.
2överklagande (hos hovrätt) om ändring av beslut av underrätt : vadbar; vadeanmälan
Konstr.: ett vad (mot ngt)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. vaþ 'vad; vädjande; vadepengar; pant'; gemens. germ. ord, besl. med lat. vas 'borgen'
3överenskommelse (mellan olika parter) att satsa viss penningsumma på olika möjliga utfall av (viss) händelse e.d. : vadhållning; förlora ett vad; han slog vad med henne om att det skulle bli regn; hålla vad; ingå ett vad
Konstr.: (slå) vad (med ngn) (om ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
vad {subst.}[vaden, vader äv. vador]
Orled: vad-en
underbenets bakre muskulatur: vadmuskel; ha kraftiga vader
Hist.: sedan 1807; av lågty. wade med samma bet.; samma ord som fornsv. vaþve 'muskel'; av omdiskuterat urspr.
vad {subst.}[vaden vadar]
Orled: vad-en
ett nät som omsluter och stänger in fisk som i en på : snurrevad; snörpvad
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. vaþ; germ. ord, urspr. 'ngt flätat'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

vacker · vackert · vackla · vackla:darra · vacklan · vacklande · väckning · väckt · väckte · vacuum · vad · vada · vadande · vadar · vadare · vådaskott · vadd · vaddera · vaddering · vaddpensel · vaddtuss

Fler översättningar i det svensk-tyska lexikonet.