Så här skriver du en CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "vad"

Du menade kanske väd, våd?
 

"vad" engelsk översättning

Resultat: 1-27 av 9869

vad {pronomen}

vad {pron.} (även: alla, sådan, vilka, vilken)

what {pron.}

Jag säger detta med tanke på vad rådets hållning alltid har varit i denna fråga.

I say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.

Min fråga till kommissionen är: vad har skett med de yttre gränserna sedan dess?

My question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?

Jag har lämnat över vitboken till medborgare och frågat dem vad de anser om den.

I have handed out this White Paper and asked our citizens what they think of it.

Vi får se vad som händer i rådet när det gäller bevarandet av nationella system.

We will see what happens in the Council about the retention of national schemes.

Fru ordförande! Låt mig helt kort få säga vad som stör mig med den här debatten.

Madam President, allow me to explain briefly what disturbs me about this debate.

vad {pron.} (även: den, det, detta, då)

that {pron.}

Jag säger detta med tanke på vad rådets hållning alltid har varit i denna fråga.

I say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.

Därför behöver vi hålla oss till vad vi kan göra, vilket är min andra kommentar.

For that reason, we need to stick to what we can do, which is my second comment.

Det är i alla fall vad vi hoppas på och vad vi har velat vittna om med vår röst.

That, at least, is what we hope and what we wanted to express through our vote.

(GA) Jag var därför mycket glad att den antogs - det var vad jag hade att säga.

(GA) Therefore, I was delighted that it was adopted - that is what I had to say.

Det är vad våra medborgare förväntar sig, och de uppmuntrar er i det avseendet.

That is what our fellow citizens expect, and they encourage you in that regard.

vad {adverb}

vad {adv.} (även: hur)

how {adv.}

Allmänheten har ingen aning om vad som görs, hur det görs, och varför det görs.

No one in the outside world knows what is done, how it is done or why it is done.

Vad visar egentligen analysfunktionen i CAST och hur kan vi använda informationen?

What does the analysis function in CAST show and how can we use this information?

Vad är och hur fungerar ett formatregister och vilka formatregister är de största?

What is and how does a format registry work and which format registers exists?

Redan i dag diskuterar vi vad som skall hända med regionalpolitiken efter 2006.

Today we are already discussing how regional policy will actually work after 2006.

Hur kunde vi godta ett system där bara småfolket betalade skatt? Men vet ni vad?

How could we have tolerated a system where only the little guys were paying taxes?

vad {substantiv}

vad {neut.} (även: uppmaning, besvär, dragningskraft, bön)

appeal {substantiv}

Vad händer när en medlemsstat inte begär hjälp och inte har möjlighet att själv agera?

What happens if a Member State does not appeal to it and is not itself able to act?

Vi tar era ord för vad de är, men vi kommer inte att acceptera dem för evigt.

I appeal to you to bear in mind that you represent Europe, not Portugal.

Vad gäller gränsvärdena gjordes det en liknande uppmaning för ett år sedan - som ni nämnde.

As regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.

Vad avser ett överklagande förstår jag hans försiktighet, men han sade att vi kunde överklaga.

Concerning an appeal, I understand his caution, but he said that we can make an appeal.

Vad betyder denna brådskande vädjan från Bagdad i praktiska termer?

What does this urgent appeal from Baghdad mean in practical terms?

vad {neut.} (även: gissning)

bet {substantiv}

Jo, vi slog vad om att jag kunde få nån att bli kär i mig i kväll.

We made a bet whether I can get someone to fall in love with me tonight.

Är det någon som vill slå vad med mig om att vi kommer att diskutera detta om sex månader igen?

Will anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?

Jag slår vad om 20 dollar att jag slår dig om vi tävlar.

Well I bet you, I' ll beat your ass on the race, rite now

Är det någon här som vill slå vad om att det inte blir 12 år i rad eller kanske 13 eller 14?

Does anybody here want to have a bet with me that it will not be 12 years in a row, or perhaps 13 or 14?

Som jag slår vad om ligger mer i ditt intresse än deras.

Which I'll bet serves your interests more than theirs.

vad {neut.} (även: insats)

wager {substantiv}

Jag antar ert vad!

I'll take your wager!

Låt oss slå vad om att många män och kvinnor förväntade sig att i ett uttalande av denna typ få läsa rader som denna: ”Den 8 maj 1945 var en dag av befrielse för Europa”.

Let us wager that in a declaration of this type, many men and women expected to read lines such as the following: ‘8 May 1945 was a day of liberation for Europe’.

Vad som än händer kommer det inte att vara samma text, och det kommer att behövas ett nytt ratificeringsförfarande, annars slår jag vad om att vi kommer att hamna i samma situation år efter år.

Whatever happens, it will not be the same text and another ratification process will be needed, otherwise I wager we shall find ourselves here in the same situation year after year.

vad {utr.} [anat.] (även: vaden)

calf {substantiv} [anat.]
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "vad":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "vad" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "vad" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

På andra områden var situationen på marknaden bättre än vad som prognosticerats.

Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.

Vad det handlar om är att just öka medborgarnas förtroende för detta förfarande.

It is a question of increasing the confidence of the citizens in this procedure.

Vad gäller specifika nya egna medel avviker ståndpunkterna fortfarande betydligt.

With regard to specific new own resources, positions still differ considerably.

Men dessa artiklar medger ingen sådan befogenhet vad gäller kampen mot rasismen.

However, these articles do not confer this responsibility for combating racism.

Aristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.

Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.

Vad gäller det skulle jag gärna vilja höra litet mer från kommissionär Wallström.

On this subject, I should like to hear a little more from Commissioner Wallström.

Parlamentet bör spela en kontrollerande roll vad gäller dessa möjliga frestelser.

The European Parliament must exercise a supervisory role over these temptations.

Järnvägarna måste bli effektivare, mycket mer dynamiska än vad som nu är fallet.

The railways must become more efficient, much more dynamic, than is now the case.

Jag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.

In conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.

Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.

Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.

Och man är livrädd för nederlagets förnedring. ~~~ Vad är lösningen till detta?

You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.

Det finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.

There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.

– Jag skall se till att ordförandeskapet blir informerat om vad ni sade, Bowis.

Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.

Folk har inte klart för sig vad som är kärnan i det hela och börjar i fel ände.

People are losing sight of the point here and putting the cart before the horse.

Vi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.

We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.

Vad beträffar Albanien är resolutionen faktiskt inte riktad till kommissionen.

With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.

Jag vill inte försöka harmonisera något vad gäller reformer av välfärdsstaten.

I do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.

Det framgår enligt vad jag anser inte tillräckligt tydligt i Goerensbetänkandet.

To my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.

Vad gäller de konkreta bestämmelserna måste de vara särskilt tydliga och strikta.

The terms of the regulations to be enforced must be particularly clear and strict.

Men vad är viktigast: att komma in i Nature eller Science eller att publicera?

But which is more important, getting into Nature or Science or getting published?
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "vad" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: nålhammare, nålhammare, upprepa monotont, näs, näs

Snarlika ord

Fler översättningar i det svensk-tyska lexikonet.