Synonymer

uppstå: bilda · bli till · uppkomma

Definition

uppstå
börja förekomma ibl. tämligen plötsligt el. oväntat

Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "uppstå"

 

"uppstå" engelsk översättning

Resultat: 1-30 av 812

uppstå {verb}

uppstå [uppstod|har uppstått] {vb} (även: uppkomma, utvecklas, vara ett resultat av, härröra från)

Nu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.

I should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.

En del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.

Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.

Livet står trots allt inte stilla och nya utmaningar kommer utan tvekan att uppstå.

After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.

Vissa typer av problem kan uppstå på grund av det mellanläge de uppkommer i.

Many problems arise because the situation is neither one thing nor the other.

Om det gör det kommer en ny situation att uppstå och jag vill inte spekulera om det.

If it does, then a new situation will arise and I do not wish to speculate on that.

uppstå [uppstod|har uppstått] {vb} (även: göra framsteg, framträda, visa, utvecklas)

Annars kommer det att uppstå spänningar inom den monetära unionen.

If this does not happen, then tensions will develop within monetary union.

På senare tid har vi låtit en aids-epidemi härja och låtit galna ko-sjukan uppstå.

Recently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.

Och därför får det i Europa inte uppstå en legend som säger att kommissionens sammansättning skulle vara balanserad!

And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.

Det är ett tecken på en personlighets misslyckade utveckling, och det kan uppstå hos både män och kvinnor.

It is an indication of a personality that has failed to develop properly, and it can occur in both males and females.

Vilken mix av energikällor kommer att uppstå, och vilket slags investeringsbeteende kommer att utvecklas på det här området?

What mix of energy sources will arise, and what kind of investment behaviour will develop in this field?

uppstå [uppstod|har uppstått] {vb} (även: framträda, uppkomma, dyka upp, framkomma)

Estland, liksom många andra, lyckades till och med att uppstå inte mindre än två gånger.

Estonia, like many others, even managed to emerge no less than twice.

Kommer hon att stödja deras fall om en ny regim skulle uppstå ur konflikten i Libyen?

Will she support their case in any new regime that would emerge from the conflict in Libya?

Jag hoppas att konkreta åtgärder kommer att uppstå från diskussionerna kring detta dokument.

I hope that from discussions around this document, concrete actions will emerge.

Tidigare erfarenheter visar att det fortfarande kan uppstå vissa problem.

Past experience has shown that a few problems may yet emerge.

Det måste uppstå en positiv nettoeffekt för klimatet, helst över hela världen.

A net climate benefit must emerge, preferably worldwide.

uppstå [uppstod|har uppstått] {vb} (även: öka, stiga, uppkomma, höja sig)

Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."

The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."

Om vi inte hade gjort det, skulle det därmed nämligen kunna uppstå politiska överläggningar.

Had there been no reference to Gibraltar, that could have given rise to political speculation.

En ny ideologi kommer att uppstå under en mask av tolerans.

A new ideology will rise up under a mask of tolerance.

Eftersom rädsla i sin tur ger upphov till negativa känslor är det förstås fullt möjligt för rasism och främlingsfientlighet att uppstå.

Since fear, in turn, gives rise to negative feelings, it is entirely possible, of course, for racism and xenophobia to arise.

För det tredje får inte slaget bli för hårt för dem som kommer att se stödet upphöra, för det kommer då att uppstå EU-skepsis i de regionerna.

Thirdly, we must not create shock waves in regions which stop being covered, because that will give rise to euro-scepticism in these regions.

uppstå [uppstod|har uppstått] {vb} (även: uppkomma, väcka, föda, avla)

 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "uppstå":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "uppstå" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "uppstå" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.

If Parliament complies with Mr Lange' s proposals, there will be further delays.

Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.

If Parliament complies with Mr Lange's proposals, there will be further delays.

En del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.

Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.

Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."

The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."

Vi i parlamentet måste också acceptera att det kan uppstå olika slags situationer.

We in Parliament also have to accept that there can be various kinds of situations.

Livet står trots allt inte stilla och nya utmaningar kommer utan tvekan att uppstå.

After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.

Bryderier, tvivel och osäkerhet håller också på att uppstå bland kandidatländerna.

Dilemmas, doubts and uncertainties are also emerging among the candidate countries.

Ju större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.

The bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.

Vissa typer av problem kan uppstå på grund av det mellanläge de uppkommer i.

Many problems arise because the situation is neither one thing nor the other.

Tack vare direktivet kommer färre människor att omkomma och färre skador att uppstå.

Fewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.

Om det gör det kommer en ny situation att uppstå och jag vill inte spekulera om det.

If it does, then a new situation will arise and I do not wish to speculate on that.

De kompromissändringsförslag som lagts fram löser alla problem som kan tänkas uppstå.

Besides, the compromise amendments submitted resolve any problems there may be.

Följande exempel visar vilka problem som kan uppstå om Du söker utan fältformatering.

The following examples show possible issues when searching without field formatting.

Vi måste vara på alerten inför situationer som kan uppstå i morgon eller dagen efter.

We should be alert to situations which may arise tomorrow or the day after.

Det är dessutom viktigt, eftersom vi även ser en risk för att problem kan uppstå.

It is also important because we too see the potential for problems arising.

De problem som kan uppstå sker i det politiska och sociala sammanhang där de används.

The issue that arises is the political and social context in which they are used.

Någonting måste vara fel med ett system där en sådan situation kan uppstå.

There must be something wrong with a system that produces a situation like that.

Samma typ av dramatik kan även uppstå i Makedonien, där det bor många albaner.

The same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.

Det får inte uppstå något dödläge mellan de nationella och de europeiska myndigheterna.

We do not want a stalemate between the national and European authorities.

Vi har tydligt angett att om sådana här fall skulle uppstå finns ett tydligt svar.

We have stated quite clearly that, if such cases should arise, there is a clear answer.
 

Definition av ordet uppstå på svenska

upp`stå {verb}[uppstod uppstått uppstånden uppståndna, pres. uppstår]
Orled: upp--står
Subst.: uppstående; uppståndelse (till 2)
1börja förekomma ibl. tämligen plötsligt el. oväntat: skadan hade uppstått genom nötning; farliga situationer kan uppstå i halkan
Konstr.: uppstå
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. upstanda
2(äv. lös förb.) åter bli levande <bibl.>: Jesus uppstod från de döda
Konstr.: uppstå (ADVL)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-engelska lexikonet för fler översättningar.