Sammanfattning

uppgifter {substantiv}
data · instructions · figure · assignments

uppgift {substantiv}
work · use · task · role · part · function · problem · place · office · purpose · duty · instructions · business · declaration

utförlig information

Synonymer

uppgifter: bestyr · data

uppgift: göromål · handhavande · lott

mer (9)

Definition

uppgift
(ofta plur.) meddelande vanl. om ngt väl avgränsat faktum ...

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "uppgifter"

 

"uppgifter" engelsk översättning

Resultat: 1-38 av 2346

uppgifter {substantiv}

uppgifter {plur.} (även: information, fakta)

data {enb. plur.}

Kommissionens uppgifter måste jämföras med Europeiska centralbankens uppgifter.

The Commission's data has to be compared with the European Central Bank's data.

När det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.

When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.

Kan kommissionen lämna uppgifter angående stöd för de medlemsstater som saknas?

Could the Commission provide data regarding aid in these remaining Member States?

Vi behöver också grundligt överväga frågan om hur dessa uppgifter ska användas.

We also have to consider in detail the question of how this data is to be used.

Jag vill se att så mycket uppgifter som möjligt görs tillgängliga på Internet.

I am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.

uppgifter {enb. plur.} (även: instruktioner, upplysningar, föreskrift, förhållningsorder)

instructions {enb. plur.}

Om du är företagsägare och vill lägga till uppgifter för en enda företagsplats följer du anvisningarna nedan.

If you're a business owner and want to add a listing for a single business location, read the instructions below.

Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution. "

In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body. '

Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution. "

In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body.'

Vid fullgörandet av sina uppgifter får ombudsmannen varken begära eller ta emot instruktioner från någon institution, något organ eller någon myndighet.

In the performance of those duties he or she shall neither seek nor take instructions from any institution, body, office or agency.

Men vi vill ge kommissionen uppgifter som har med framtiden att göra, och inte med att klara upp det förflutna, som den inte en gång är ansvarig för.

Nonetheless, we want to give the Commission instructions which look to the future, not instructions to deal with a past for which it is not even responsible.

uppgifter {plur.} (även: siffra, figur, statistik, geometrisk figur)

figure {substantiv}

Slutligen behöver vi inte några uppgifter för ändringsförslag 593 eftersom det har dragits tillbaka.

Finally, we do not need a figure for Amendment 593, because it has been withdrawn.

Enligt uppgifter från 2007 tjänade kvinnor i genomsnitt 17 procent mindre än män (i vissa länder var siffran så hög som 30 procent).

According to data from 2007, women received, on average, 17% less pay than men (in some countries, the figure was as high as 30%).

Det kan inte undgå någon att detta är en minimisiffra med tanke på de uppgifter som utvidgningen medför för oss under år 2003.

It will be clear to you that this is a rock-bottom figure, still well below what we need to carry out enlargement-related tasks in 2003.

Dessa statistiska uppgifter rymmer dock en siffra som ger anledning till ytterligare oro: över 1 100 av offren i trafikolyckor är barn (2008).

Among the statistics, one figure is of particular concern: in 2008, 1 100 children were victims of road accidents in the European Union.

Enligt de uppgifter vi förfogar över, har siffran i den kubanska författningen inte nåtts på detta stadium i något av de båda initiativen.

At this stage, according to our information, the figure demanded by the Cuban Constitution has not yet been reached by either of the two initiatives.

uppgifter {plur.}

assignments {plur.}

Det är här experterna kommer in i bilden och de utför grundläggande anatomiska uppgifter.

So this is where experts come in and they make basic anatomic assignments.

Enligt min mening finns det en tendens till att man försöker att ta bort GUSP: s civila uppgifter.

In my opinion, there is a tendency to try to relieve the CFSP of civil assignments.

Jag jobbade som praktikant under högskoletiden och byggde saker. ~~~ Jag lärde mig också hur man utförde uppgifter.

I did internships in college, I was building things, and I also had to learn how to do assignments.

Kommissionsledamoten sade nyss att han ville tala med regioner av det här slaget om något som vi kan kalla särskilda uppgifter.

The Commissioner just said that he wanted to talk to regions of this type about specific assignments, let us call them.

Men det var en riktigt springtävling mot de andra frivilliga för att nå fram till brandkaptenen för att få reda på vad våra uppgifter skulle vara.

But still it was a real footrace against the other volunteers to get to the captain in charge to find out what our assignments would be.

uppgift {substantiv}

uppgift {utr.} (även: förvärvsarbete, insats, jobb, verk)

work {substantiv}

Det innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.

However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.

Jag lovar att samarbeta nära med er i den massiva uppgift vi har framför oss.

I give you my promise to work closely with you in the massive task ahead of us.

Traian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.

Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.

Vi har samma uppgift här i parlamentet, i de nationella staterna och i revisionsrätten.

We have all recently been in our home countries to do some explanatory work.

Det är vår uppgift att se till att de som stöds av oss arbetar effektivt.

Our task is to ensure that the organisations we support work efficiently.

uppgift {utr.} (även: fördel, övning, erfarenhet, användning)

use {substantiv}

Det är dock medlemsstaternas uppgift att se till att utnyttja denna möjlighet.

However, it is up to the Member States to ensure that they use this possibility.

Logistikutnyttjandet är givetvis en mycket viktig uppgift för företagen.

The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.

Jag vill understryka att effektiv energianvändning är vår prioriterade uppgift.

I would like to stress that efficient energy use is our priority task.

Jag ser det som kommissionens självklara uppgift att i en sådant läge utnyttja initiativrätten.

I see it as the Commission's clear duty in such a situation to use its right of initiative.

Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.

Our task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.

uppgift {utr.} [näring.]

task {substantiv} [näring.]

Europeiska unionen är en politisk union och måste möta sin uppgift utifrån det.

The European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.

Det är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.

It is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.

Här är väl utgångspunkten att detta primärt är en uppgift för medlemsstaterna.

The basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.

Det handlade om att rationalisera denna uppgift, och parlamentet instämde i detta.

It was a question of rationalising that task, and Parliament agreed with that.

Jag säger medvetet ”värva”, eftersom ni alla vet att detta är en kolossal uppgift.

I deliberately say 'canvass' because you all know that this is a mammoth task.

uppgift {utr.} (även: roll)

role {substantiv}

Kommissionens uppgift är att se till att kontrollerna sker på ett enhetligt sätt.

It is the Commission's role to ensure that controls are applied uniformly.

Europa har där verkligen, som komplement till vad medlemsstaterna gör, en uppgift.

Europe has its own role to play here, in addition to what the Member States are doing.

En handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen.

A supervisor's role is to guide the student through the graduate program.

Slutligen, ärade ledamöter, måste medierna fylla en viktig roll i denna uppgift.

Finally, ladies and gentlemen, the media must also play an important role in this task.

En parlamentsledamots uppgift är inte att styra måste jag dessvärre säga.

The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.

uppgift {utr.} (även: avdelning, organ, kant, andel)

part {substantiv}

Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.

Education has a major part to play in building an equal and integrated society.

Det är avgörande att alla industrigrenar fullgör sin uppgift, däribland flygindustrin.

It is vital that all industries play their part, including the aviation industry.

En sådan uppgift kräver utomordentliga kraftansträngningar från alla inblandade.

And a project of this scale calls for an exceptional effort on the part of all concerned.

Denna uppgift förtjänar vår fulla uppmärksamhet och vi har alla en funktion att fylla.

This task deserves our full attention and we each have a part to play.

– Ordförandeskapet har en otacksam uppgift att försöka nå ett avtal i rådet om budgetplanen.

That concludes this debate, and I would like to thank everybody who has taken part in it.

uppgift {utr.} (även: funktion)

function {substantiv}

Det är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.

That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.

Det är att förvränga rådets roll att föreslå att det är en uppgift för rådet.

It is misrepresenting the role of the Council to suggest that it is a Council function.

Bankens primära uppgift är och förblir att garantera eurons stabilitet.

The primary function of the Bank is, and remains, to ensure the stability of the euro.

Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att förklara hur jag ser på min roll och uppgift.

Let me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.

Jordbrukets primära uppgift är och förblir att producera livsmedel för våra medborgare.

The primary function of agriculture is and remains the production of food for our citizens.

uppgift {utr.} (även: sorg, problem)

problem {substantiv}

Det är en fråga om maktförhållanden, och därför är det främst vår uppgift.

It is a matter of power relations. It is therefore first and foremost our problem.

För ansökarländerna är allt detta naturligtvis en grannlaga uppgift.

For the applicant countries all this is, of course, a delicate problem.

Tolkningen är inte i nivå med sin uppgift och det är ett förfärligt problem för parlamentet.

Interpretation is not up to its task and this is a terrific problem for this House.

Arbetslösheten är dagens verkliga sociala problem. Detta är vår uppgift i dag.

Unemployment is today's real social problem; this is our task today.

Det är inte vår uppgift att ge det albanska samhället en lösning på det albanska problemet.

It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.

uppgift {utr.} (även: tjänst, plats, ställe, anställning)

place {substantiv}

Det är knappast EMI: s uppgift att kräva samordning av denna politik i sin årsrapport.

It is hardly the place of the EMI to demand integration of such policy in its annual report.

Jag anser, herr talman, att det aldrig kan vara vår uppgift att döma.

I feel, Mr President, that it is never our place to judge.

Vår uppgift här är att inrätta åtgärder som är bra för vår och våra barns framtid på lång sikt.

Our job here is to put in place measures that will benefit our children and our future over the long term.

Om detta inte sker kan inte heller parlamentet sköta sin uppgift att kontrollera bankens verksamhet.

If this does not take place, then Parliament cannot fulfil its own task of supervising the activity of the Bank.

Det viktiga är inte att förklara för kammaren vad EU: s politiska uppgift är; det kan vi göra dag ut och dag in.

Katyn, which demonstrated that liberation and destruction can take place at the same time.

uppgift {utr.} (även: departement, tjänst, byrå, post)

office {substantiv}

Det är en oerhört svår uppgift rådets ordförande har åtagit sig.

It is an incredibly demanding task that the President-in-Office has taken upon his shoulders.

Herr ordförande! Jag avundas er inte er uppgift vid Hampton Court.

President-in-Office, I do not envy your task at Hampton Court.

Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.

He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.

Men i själva verket är detta er uppgift, herr rådsordförande.

But in reality this is your job, Mr President-in-Office.

Detta är också en uppgift för stödkontoret för asylfrågor.

This is also a task for the Asylum Support Office.

uppgift {utr.} (även: mening, avsedda, syfte, syftet)

purpose {substantiv}

Skillnaden var, Orville och Wilbur drevs av en sak, av en uppgift, av en tro.

The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.

Det humanitära biståndet har inte till uppgift att komma med en lösning på konflikten.

The purpose of humanitarian aid is not to resolve the conflict.

Vår uppgift bör vara att omvärdera syftet, kostnaden och varaktigheten för vårt engagemang i landet.

Our task should be to reassess the purpose, cost and duration of our engagement there.

Det kan finnas en uppgift för Artorius och hans riddare.

There might be a purpose for Artorius and his Knights.

Dessa betalningssystem har till uppgift att avräkna och utjämna alla överföringar som görs mellan bankerna.

The purpose of these systems is to process and settle all the transfers of money between banks.

uppgift {utr.} (även: arbete, syssla, plikt, tull)

duty {substantiv}

Så vill jag personligen ha det. Det är nationernas rättighet och ledarnas uppgift.

Personally, I want that, it is a right for nations and it is a duty for leaders.

Så långt det är möjligt är det vår uppgift att reparera de skador som vi har orsakat.

It is our duty, where possible, to undo the damage we have caused creation.

Det är vår kulturella uppgift, som föredraganden har hörsammat på ett storartat sätt.

That is our cultural duty, and it is one which the rapporteur has fulfilled admirably.

Det här är vår viktigaste uppgift: att hjälpa andra när de behöver det som mest.

This is our most important duty: that of aiding others in their time of greatest need.

Då är det myndigheternas uppgift att se till att det skapas öppna system.

The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.

uppgift {enb. plur.} (även: instruktioner, upplysningar, föreskrift, förhållningsorder)

instructions {enb. plur.}

Vi ger inga mer ingående anvisningar, eftersom detta inte är vår uppgift.

We are not giving more precise instructions, because that is not what we have to do.

Detta oberoende betyder för mig även friheten från direktiv som rättfärdigas därför att ECB är förpliktad till en entydig uppgift, nämligen att värna prisstabiliteten.

To my mind, this independence also implies freedom from instructions, and this is justified because the ECB has a clear remit, which is to maintain price stability.

uppgift {utr.} (även: affärer, verksamhet, ärende, ensak)

business {substantiv}

När det gäller ratificeringen skulle jag vilja klargöra att det är en uppgift för varje land.

As for ratification, I would like to be clear that it is the business of each country.

Det är dock förvisso kommissionens uppgift att se till att det råder en rättvis konkurrens.

However, it is certainly the business of the Commission to see that fair competition prevails.

Så här ser du till att du bara har en uppgift per företagsplats:

Here’s how to ensure you have only one listing per business location:

Det är dock egentligen inte EU: s uppgift att lösa dessa problem.

Yet it is not really the EU's business to solve these problems.

Det är inte kommissionens uppgift att reglera priser - priskontroll är något i det förgångna.

It is not the business of the Commission to regulate prices - price control is a thing of the past.

uppgift {utr.} (även: förklaring, tillkännagivande, deklaration, uttalande)

declaration {substantiv}

När kommer unionen att anslå de mänskliga och ekonomiska resurser som svarar mot den uppgift som ligger framför oss, så att denna text inte enbart blir en avsiktsförklaring?

When will the European Union free up the human and financial resources commensurate with the task at hand so that this text does not remain a simple declaration of intent?

(PL) Herr talman! Till följd av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring ställs världssamfundet, och särskilt EU, inför en svår och ansvarsfull uppgift.

(PL) Mr President, the unilateral declaration of independence by Kosovo has confronted the international community, and particularly the European Union, with a difficult and responsible task.

Således visade inte verifikationerna från Euratom: s säkerhetskontroller att dessa uppgifter var inkorrekta.

Therefore the verifications performed by Euratom safeguards did not indicate that these declarations had been incorrect.

Jag skall säga att ansvaret för att avge dessa förklaringar ligger helt och hållet på den enskilda ledamoten, som skall fylla i uppgifterna efter bästa förmåga.

I have to say that making these declarations is the sole responsibility of the Member, who must make them to the best of his or her knowledge.

Att med uppsåt vilseleda genom att lämna falska uppgifter på tulldeklarationer och CITES blanketter för godkännande är allmänt utbrett inom den illegala handeln av vilda djur.

Supplying, with intent to deceive, false information on customs declarations and CITES approval forms is widespread in the illegal trade in wild animals.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "uppgifter":

Synonymer (svenska) till "uppgift":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "uppgifter" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "uppgifter" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.

We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.

Dessvärre hade jag ingen tillåtelse att kontrollera denna typ av uppgifter själv.

Unfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.

Om man också tittar på andra uppgifter ser man dock ett enormt handelsunderskott.

If you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.

Jag vill bara nämna några uppgifter som redovisades i TEEB:s senaste resultat.

I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.

Jag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter.

I must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.

Medlemmar i budgetkontrollutskottet påpekar behovet av mer exakta uppgifter.

Members of the Budgetary Control Committee point out the need for more precision.

De uppgifter som tas upp i betänkandet är uppseendeväckande, även om de är kända.

Since the details given in the report are not known, they cannot grab our attention.

I vår sekretesspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personliga uppgifter.

Review our Privacy Policy for details about how we handle your personal information.

Du kan också se antalet klick till dina uppgifter genom att välja Visningar.

You can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.

Hur många gånger tog vi inte fram den, och med hur många konkreta uppgifter!

So many times we raised the issue, and adduced so many facts proving the case!

I kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.

Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.

Vi ser med oro på dessa uppgifter, men jag vill inte spekulera i vad som hände.

We are worried by these reports, but I do not want to speculate about what happened.

Omkring 13 miljoner uppgifter finns för närvarande lagrade i det nuvarande systemet.

Some 13 million items of information are at present stored in the current system.

Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.

The results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.

Jag kan ta fram många fler uppgifter från sambandsmän i Kina och på andra platser.

I can produce several other details from liaison officers in China and other places.

1.Vilka mätbara uppgifter utmärker agroekologin från de naturliga ekosystemen?

1.What quantifiable differences are there between agro-ecology and natural ecosytems?

Jag skulle vilja hänvisa till konkreta uppgifter som talarna har lagt fram.

I should like to comment on a few specific points raised by the honourable Members.

Enligt de uppgifter jag har kommer dessa läger att stängas i slutet av året.

However, according to my sources, these camps will be closing by the end of the year.

Det är alltid företag, ofta små företag, som skall lämna in dessa uppgifter.

It is always companies, often small companies, which have to submit this information.

Mer information om hur dina uppgifter skyddas får du om du läser vår sekretesspolicy.

For more information on how your information is protected, see our Privacy Policy.
 

Definition av ordet uppgift på svenska

upp`gift {subst.}[uppgiften uppgifter]
Orled: upp--gift-en
1(ofta plur.) meddelande vanl. om ngt väl avgränsat faktum e.d. : uppgiftslämnare; adressuppgift; kontrolluppgift; löneuppgift; tidningsuppgift; lämna uppgifter till främmande makt; enligt uppgift har ett avtal undertecknats
Konstr.: en uppgift (om ngn el. ngt)
Hist.: sedan 1644; till fornsv. upgiva 'överlämna; meddela'; i bet. 'åliggande' efter ty. Aufgabe med samma bet.
2visst avgränsat arbete som man fått sig tilldelat el. ev. själv åtagit sig: livsuppgift; hans uppgift är att hjälpa resenärerna med väskorna; hon fick i uppgift att värva nya medlemmar
Bet. nyans: spec. i skolsammanhang, särsk. om klart avgränsad del av skrivning, läxa e.d.: hemuppgift; räkneuppgift; bara en av eleverna klarade den sista uppgiften på matematikskrivningen
Hist.: sedan 1721
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.