Sammanfattning

uppgift {substantiv}
work · use · task · role · part · problem · function · place · purpose · office · duty · instructions · business · declaration

utförlig information

Synonymer

uppgift: göromål · handhavande · lott

mer (9)

Definition

uppgift
(ofta plur.) meddelande vanl. om ngt väl avgränsat faktum ...

Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "uppgift"

 

"uppgift" engelsk översättning

Resultat: 1-48 av 3646

uppgift {substantiv}

uppgift {utr.} (även: förvärvsarbete, insats, jobb, verk)

work {substantiv}

Det innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.

However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.

Jag lovar att samarbeta nära med er i den massiva uppgift vi har framför oss.

I give you my promise to work closely with you in the massive task ahead of us.

Traian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.

Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.

Vi har samma uppgift här i parlamentet, i de nationella staterna och i revisionsrätten.

We have all recently been in our home countries to do some explanatory work.

Det är vår uppgift att se till att de som stöds av oss arbetar effektivt.

Our task is to ensure that the organisations we support work efficiently.

uppgift {utr.} (även: fördel, övning, erfarenhet, användning)

use {substantiv}

Det är dock medlemsstaternas uppgift att se till att utnyttja denna möjlighet.

However, it is up to the Member States to ensure that they use this possibility.

Logistikutnyttjandet är givetvis en mycket viktig uppgift för företagen.

The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.

Jag vill understryka att effektiv energianvändning är vår prioriterade uppgift.

I would like to stress that efficient energy use is our priority task.

Jag ser det som kommissionens självklara uppgift att i en sådant läge utnyttja initiativrätten.

I see it as the Commission's clear duty in such a situation to use its right of initiative.

Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.

Our task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.

uppgift {utr.} [näring.]

task {substantiv} [näring.]

Europeiska unionen är en politisk union och måste möta sin uppgift utifrån det.

The European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.

Det är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.

It is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.

Här är väl utgångspunkten att detta primärt är en uppgift för medlemsstaterna.

The basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.

Det handlade om att rationalisera denna uppgift, och parlamentet instämde i detta.

It was a question of rationalising that task, and Parliament agreed with that.

Jag säger medvetet ”värva”, eftersom ni alla vet att detta är en kolossal uppgift.

I deliberately say 'canvass' because you all know that this is a mammoth task.

uppgift {utr.} (även: roll)

role {substantiv}

Kommissionens uppgift är att se till att kontrollerna sker på ett enhetligt sätt.

It is the Commission's role to ensure that controls are applied uniformly.

Europa har där verkligen, som komplement till vad medlemsstaterna gör, en uppgift.

Europe has its own role to play here, in addition to what the Member States are doing.

En handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen.

A supervisor's role is to guide the student through the graduate program.

Slutligen, ärade ledamöter, måste medierna fylla en viktig roll i denna uppgift.

Finally, ladies and gentlemen, the media must also play an important role in this task.

En parlamentsledamots uppgift är inte att styra måste jag dessvärre säga.

The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.

uppgift {utr.} (även: avdelning, organ, kant, andel)

part {substantiv}

Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.

Education has a major part to play in building an equal and integrated society.

Det är avgörande att alla industrigrenar fullgör sin uppgift, däribland flygindustrin.

It is vital that all industries play their part, including the aviation industry.

En sådan uppgift kräver utomordentliga kraftansträngningar från alla inblandade.

And a project of this scale calls for an exceptional effort on the part of all concerned.

Denna uppgift förtjänar vår fulla uppmärksamhet och vi har alla en funktion att fylla.

This task deserves our full attention and we each have a part to play.

– Ordförandeskapet har en otacksam uppgift att försöka nå ett avtal i rådet om budgetplanen.

That concludes this debate, and I would like to thank everybody who has taken part in it.

uppgift {utr.} (även: sorg, problem)

problem {substantiv}

Det är en fråga om maktförhållanden, och därför är det främst vår uppgift.

It is a matter of power relations. It is therefore first and foremost our problem.

För ansökarländerna är allt detta naturligtvis en grannlaga uppgift.

For the applicant countries all this is, of course, a delicate problem.

Tolkningen är inte i nivå med sin uppgift och det är ett förfärligt problem för parlamentet.

Interpretation is not up to its task and this is a terrific problem for this House.

Arbetslösheten är dagens verkliga sociala problem. Detta är vår uppgift i dag.

Unemployment is today's real social problem; this is our task today.

Det är inte vår uppgift att ge det albanska samhället en lösning på det albanska problemet.

It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.

uppgift {utr.} (även: funktion)

function {substantiv}

Det är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.

That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.

Det är att förvränga rådets roll att föreslå att det är en uppgift för rådet.

It is misrepresenting the role of the Council to suggest that it is a Council function.

Bankens primära uppgift är och förblir att garantera eurons stabilitet.

The primary function of the Bank is, and remains, to ensure the stability of the euro.

Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att förklara hur jag ser på min roll och uppgift.

Let me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.

Jordbrukets primära uppgift är och förblir att producera livsmedel för våra medborgare.

The primary function of agriculture is and remains the production of food for our citizens.

uppgift {utr.} (även: tjänst, plats, ställe, anställning)

place {substantiv}

Det är knappast EMI: s uppgift att kräva samordning av denna politik i sin årsrapport.

It is hardly the place of the EMI to demand integration of such policy in its annual report.

Jag anser, herr talman, att det aldrig kan vara vår uppgift att döma.

I feel, Mr President, that it is never our place to judge.

Vår uppgift här är att inrätta åtgärder som är bra för vår och våra barns framtid på lång sikt.

Our job here is to put in place measures that will benefit our children and our future over the long term.

Om detta inte sker kan inte heller parlamentet sköta sin uppgift att kontrollera bankens verksamhet.

If this does not take place, then Parliament cannot fulfil its own task of supervising the activity of the Bank.

Det viktiga är inte att förklara för kammaren vad EU: s politiska uppgift är; det kan vi göra dag ut och dag in.

Katyn, which demonstrated that liberation and destruction can take place at the same time.

uppgift {utr.} (även: mening, avsedda, syfte, syftet)

purpose {substantiv}

Skillnaden var, Orville och Wilbur drevs av en sak, av en uppgift, av en tro.

The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.

Det humanitära biståndet har inte till uppgift att komma med en lösning på konflikten.

The purpose of humanitarian aid is not to resolve the conflict.

Vår uppgift bör vara att omvärdera syftet, kostnaden och varaktigheten för vårt engagemang i landet.

Our task should be to reassess the purpose, cost and duration of our engagement there.

Det kan finnas en uppgift för Artorius och hans riddare.

There might be a purpose for Artorius and his Knights.

Dessa betalningssystem har till uppgift att avräkna och utjämna alla överföringar som görs mellan bankerna.

The purpose of these systems is to process and settle all the transfers of money between banks.

uppgift {utr.} (även: departement, tjänst, byrå, post)

office {substantiv}

Det är en oerhört svår uppgift rådets ordförande har åtagit sig.

It is an incredibly demanding task that the President-in-Office has taken upon his shoulders.

Herr ordförande! Jag avundas er inte er uppgift vid Hampton Court.

President-in-Office, I do not envy your task at Hampton Court.

Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.

He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.

Men i själva verket är detta er uppgift, herr rådsordförande.

But in reality this is your job, Mr President-in-Office.

Detta är också en uppgift för stödkontoret för asylfrågor.

This is also a task for the Asylum Support Office.

uppgift {utr.} (även: arbete, syssla, plikt, tull)

duty {substantiv}

Så vill jag personligen ha det. Det är nationernas rättighet och ledarnas uppgift.

Personally, I want that, it is a right for nations and it is a duty for leaders.

Så långt det är möjligt är det vår uppgift att reparera de skador som vi har orsakat.

It is our duty, where possible, to undo the damage we have caused creation.

Det är vår kulturella uppgift, som föredraganden har hörsammat på ett storartat sätt.

That is our cultural duty, and it is one which the rapporteur has fulfilled admirably.

Det här är vår viktigaste uppgift: att hjälpa andra när de behöver det som mest.

This is our most important duty: that of aiding others in their time of greatest need.

Då är det myndigheternas uppgift att se till att det skapas öppna system.

The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.

uppgift {enb. plur.} (även: instruktioner, upplysningar, föreskrift, förhållningsorder)

instructions {enb. plur.}

Vi ger inga mer ingående anvisningar, eftersom detta inte är vår uppgift.

We are not giving more precise instructions, because that is not what we have to do.

Detta oberoende betyder för mig även friheten från direktiv som rättfärdigas därför att ECB är förpliktad till en entydig uppgift, nämligen att värna prisstabiliteten.

To my mind, this independence also implies freedom from instructions, and this is justified because the ECB has a clear remit, which is to maintain price stability.

uppgift {utr.} (även: affärer, verksamhet, ärende, ensak)

business {substantiv}

När det gäller ratificeringen skulle jag vilja klargöra att det är en uppgift för varje land.

As for ratification, I would like to be clear that it is the business of each country.

Det är dock förvisso kommissionens uppgift att se till att det råder en rättvis konkurrens.

However, it is certainly the business of the Commission to see that fair competition prevails.

Så här ser du till att du bara har en uppgift per företagsplats:

Here’s how to ensure you have only one listing per business location:

Det är dock egentligen inte EU: s uppgift att lösa dessa problem.

Yet it is not really the EU's business to solve these problems.

Det är inte kommissionens uppgift att reglera priser - priskontroll är något i det förgångna.

It is not the business of the Commission to regulate prices - price control is a thing of the past.

uppgift {utr.} (även: förklaring, tillkännagivande, deklaration, uttalande)

declaration {substantiv}

När kommer unionen att anslå de mänskliga och ekonomiska resurser som svarar mot den uppgift som ligger framför oss, så att denna text inte enbart blir en avsiktsförklaring?

When will the European Union free up the human and financial resources commensurate with the task at hand so that this text does not remain a simple declaration of intent?

(PL) Herr talman! Till följd av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring ställs världssamfundet, och särskilt EU, inför en svår och ansvarsfull uppgift.

(PL) Mr President, the unilateral declaration of independence by Kosovo has confronted the international community, and particularly the European Union, with a difficult and responsible task.

Således visade inte verifikationerna från Euratom: s säkerhetskontroller att dessa uppgifter var inkorrekta.

Therefore the verifications performed by Euratom safeguards did not indicate that these declarations had been incorrect.

Jag skall säga att ansvaret för att avge dessa förklaringar ligger helt och hållet på den enskilda ledamoten, som skall fylla i uppgifterna efter bästa förmåga.

I have to say that making these declarations is the sole responsibility of the Member, who must make them to the best of his or her knowledge.

Att med uppsåt vilseleda genom att lämna falska uppgifter på tulldeklarationer och CITES blanketter för godkännande är allmänt utbrett inom den illegala handeln av vilda djur.

Supplying, with intent to deceive, false information on customs declarations and CITES approval forms is widespread in the illegal trade in wild animals.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "uppgift":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "uppgift" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "uppgift" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.

But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.

När det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.

When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.

Kan kommissionen lämna uppgifter angående stöd för de medlemsstater som saknas?

Could the Commission provide data regarding aid in these remaining Member States?

Det är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!

It is a big job, certainly a difficult job, which we should regard as a challenge!

Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?

Is it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?

Det borde ha varit Catherine Ashtons uppgift att åstadkomma bättre samordning.

Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.

Uppgifterna om nepotism förbättrar på intet sätt förtroendet för kommissionen.

The reports of nepotism do not strengthen confidence in the Commission in any way.

Det baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.

We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.

Det skulle vara en ädel uppgift för Europeiska unionen att medverka till det.

If the European Union were to join them in this, that would be a noble endeavour.

Det är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.

It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.

För det slovenska ordförandeskapet har denna fråga varit en prioriterad uppgift.

The Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.

Vi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.

On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.

Det bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.

It should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.

Idrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.

And yet sport has many very important functions to perform in today's society.

Punkt ett: ni begär att uppgiften " transportsätt " omedelbart skall avskaffas.

Firstly, you ask for the immediate deletion of the 'mode of transport ' data.

Denna övervakning måste resultera i uppgifter om intag både hos vuxna och barn.

This monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.

Varje dag samlar man in enorma mängder uppgifter, som sorteras och bearbetas.

Every day, enormous amounts of personal data are captured, sorted and processed.

När FBI:s talesman Ken Hoffman tillfrågades om detta bekräftade han uppgifterna.

When questioned, the FBI’s spokesman, Ken Hoffman, admitted the facts were correct.

För det första tillåter inte detta avtal utbyte av en större mängd uppgifter.

Firstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.

I ett tidigare svar, på fråga E‑1073/08, lade kommissionen fram uppgifter för 2007.

In a previous answer, to Question E‑1073/08, the Commission provided data for 2007.
 

Definition av ordet uppgift på svenska

upp`gift {subst.}[uppgiften uppgifter]
Orled: upp--gift-en
1(ofta plur.) meddelande vanl. om ngt väl avgränsat faktum e.d. : uppgiftslämnare; adressuppgift; kontrolluppgift; löneuppgift; tidningsuppgift; lämna uppgifter till främmande makt; enligt uppgift har ett avtal undertecknats
Konstr.: en uppgift (om ngn el. ngt)
Hist.: sedan 1644; till fornsv. upgiva 'överlämna; meddela'; i bet. 'åliggande' efter ty. Aufgabe med samma bet.
2visst avgränsat arbete som man fått sig tilldelat el. ev. själv åtagit sig: livsuppgift; hans uppgift är att hjälpa resenärerna med väskorna; hon fick i uppgift att värva nya medlemmar
Bet. nyans: spec. i skolsammanhang, särsk. om klart avgränsad del av skrivning, läxa e.d.: hemuppgift; räkneuppgift; bara en av eleverna klarade den sista uppgiften på matematikskrivningen
Hist.: sedan 1721
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "uppgift" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.