Svensk-engelsk översättning av "uppgift"

SV uppgift Engelsk översättning

uppgift {utr.}
uppgift {enb. plur.}

SV uppgift
play_circle_outline
{utrum}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

uppgift (även: byrå, kontor, tjänst, expedition)
Men i själva verket är detta er uppgift, herr rådsordförande.
But in reality this is your job, Mr President-in-Office.
Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.
He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.
Detta är också en uppgift för stödkontoret för asylfrågor.
This is also a task for the Asylum Support Office.
uppgift (även: roll)
play_circle_outline
role {substantiv}
Lagstiftningen har varit en viktig uppgift, men det är inte den enda uppgift vi har haft.
Legislation has been an important role but not the only one we have played.
En handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen.
A supervisor's role is to guide the student through the graduate program.
Den gemensamma valutan fullgör således inte sin grundläggande uppgift.
This means that the common currency is not fulfilling its fundamental role.
uppgift (även: arbete, syssla, tull, plikt)
play_circle_outline
duty {substantiv}
Det är myndigheternas uppgift och givetvis även vår uppgift.
That is the duty of the government, and it is obviously ours too.
Då är det myndigheternas uppgift att se till att det skapas öppna system.
The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.
Det är er uppgift att inleda denna förändring.
Mr Santer, it is your duty to spearhead this change in behaviour.
uppgift (även: problem, sorg)
För ansökarländerna är allt detta naturligtvis en grannlaga uppgift.
For the applicant countries all this is, of course, a delicate problem.
Tolkningen är inte i nivå med sin uppgift och det är ett förfärligt problem för parlamentet.
Interpretation is not up to its task and this is a terrific problem for this House.
Det är en fråga om maktförhållanden, och därför är det främst vår uppgift.
It is therefore first and foremost our problem.
uppgift (även: avsnitt, stycke, del, avdelning)
play_circle_outline
part {substantiv}
En sådan uppgift kräver utomordentliga kraftansträngningar från alla inblandade.
And a project of this scale calls for an exceptional effort on the part of all concerned.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
Education has a major part to play in building an equal and integrated society.
Parlamentet borde ta mer allvarligt på sin uppgift som övervakare.
These are clear omissions on the part of the Commission.
uppgift (även: vana, bruk, användning, erfarenhet)
play_circle_outline
use {substantiv}
Logistikutnyttjandet är givetvis en mycket viktig uppgift för företagen.
The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.
Det är dock medlemsstaternas uppgift att se till att utnyttja denna möjlighet.
However, it is up to the Member States to ensure that they use this possibility.
Jag vill understryka att effektiv energianvändning är vår prioriterade uppgift.
I would like to stress that efficient energy use is our priority task.
uppgift (även: funktion)
Det är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Det är att förvränga rådets roll att föreslå att det är en uppgift för rådet.
It is misrepresenting the role of the Council to suggest that it is a Council function.
Bankens primära uppgift är och förblir att garantera eurons stabilitet.
The primary function of the Bank is, and remains, to ensure the stability of the euro.
uppgift (även: avsikt, mening, mål, syfte)
Det humanitära biståndet har inte till uppgift att komma med en lösning på konflikten.
The purpose of humanitarian aid is not to resolve the conflict.
Skillnaden var, Orville och Wilbur drevs av en sak, av en uppgift, av en tro.
The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.
Det kan finnas en uppgift för Artorius och hans riddare.
There might be a purpose for Artorius and his Knights.
uppgift (även: uttalande, deklaration, förklaring, tillkännagivande)
I uttalandet från Laeken fastslogs uppgiften att föra EU närmare medborgarna.
The Laeken Declaration set the task of bringing the EU closer to its citizens.
Risken att åka fast på grund av falska uppgifter är alltför liten.
The risk of being convicted for a false declaration is too slight.
Uppgifter om ekonomiska intressen: se protokollet
Declaration of financial interests : see Minutes
uppgift (även: anställning, tjänst, hem, utrymme)
play_circle_outline
place {substantiv}
Det är knappast EMI: s uppgift att kräva samordning av denna politik i sin årsrapport.
It is hardly the place of the EMI to demand integration of such policy in its annual report.
Jag anser, herr talman, att det aldrig kan vara vår uppgift att döma.
I feel, Mr President, that it is never our place to judge.
Det är här EU har sin uppgift och roll.
This is where the European Union's place and role lies.
uppgift (även: verk, jobb, arbete, insats)
play_circle_outline
work {substantiv}
Det innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.
However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
Traian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.
Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
Naturligtvis är detta en viktig uppgift för Europeiska unionen.
Needless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
uppgift (även: verksamhet, ärende, angelägenhet, företag)
Kammaren har inte till uppgift att garantera någon varaktighet.
This House is not in the business of granting tenure.
Det är inte en uppgift för dessa polistrupper att söka igenom en skola.
The Carabinieri have no business searching a school.
. – Det är inte EU:s uppgift att driva flygbolag.
It is not the business of the EU to run airlines.

2. näringsliv

uppgift
play_circle_outline
task {substantiv} [näring.]
Vår uppgift här i parlamentet är att peka på problemen, och det är en avsevärd uppgift.
Our task here in Parliament is to name the problems, and it is a considerable task.
Ur den synpunkten är UNHCR: s uppgift, dvs. vår uppgift, inte bland de lättaste.
And so it seems to me that the task of the UNHCR - our task therefore - is not of the easiest.
Förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken förblir en viktig uppgift.
The simplification of the common agricultural policy remains an important task.

Synonymer (svenska) till "uppgift":

uppgift

Användningsexempel för "uppgift" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishÄr det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
Is it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
SwedishVi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.
On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
SwedishDet bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.
It should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.
SwedishDet skulle vara en ädel uppgift för Europeiska unionen att medverka till det.
If the European Union were to join them in this, that would be a noble endeavour.
SwedishDet är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!
It is a big job, certainly a difficult job, which we should regard as a challenge!
SwedishEnligt uppgift erhöll de drygt 6 milj SEK under 1996 och lika mycket under 1997.
According to reports, it received over 6 m SKR in 1996 and the same in 1997.
SwedishDet borde ha varit Catherine Ashtons uppgift att åstadkomma bättre samordning.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
SwedishAtt driva på östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
Pressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
SwedishDet är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
SwedishJag tror inte att kommissionen har till uppgift att ta initiativ på detta område.
I do not think that it is up to the Commission to take the initiative in this field.
SwedishJag anser att det redan är en viktig uppgift som pekar på framtida riktning.
I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
SwedishDetta är inte vår uppgift och ansvaret kommer inte att vara vårt om det blir problem.
That is not for us and the responsibility will not be ours if there is trouble.
SwedishEuropaparlamentet har gjort just det som är dess uppgift, det har fört politik.
So the European Parliament did what it is supposed to do - a political act.
SwedishNej, detta är nu verkligen en uppgift som måste bemästras på ort och ställe.
No, this is really a job that needs to be successfully handled at local level.
SwedishEuropeiska unionens främsta uppgift är att prioritera den gemensamma politiken.
The European Union's priority is to give precedence to its common policies.
SwedishVår första uppgift är att försvara de försvarslösa, dem som är mest utsatta.
Our first mission is to defend the defenceless, those who are the most vulnerable.
SwedishDet är dock en uppgift för den privata filmindustrin och medlemsstaterna själva.
However, this is a job for the private film industry and the Member States themselves.
SwedishDet är kommissionens uppgift att säkerställa att medlemsstaterna följer dessa regler.
The onus is on the Commission to ensure that Member States comply with the rules.
SwedishDet är inte EU:s uppgift att diktera punkter och komman i någon nations konstitution.
It is not for the EU to dictate the dots and commas of any nation's constitution.