Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "underlätta"

 

"underlätta" engelsk översättning

Resultat: 1-30 av 1272

underlätta {verb}

underlätta [underlättade|har underlättat] {vb} (även: befordra, befrämja, hjälpa, bistå)

Kommissionen skulle underlätta enormt om vi kunde få vissa klargöranden om detta.

The Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.

Den borde underlätta övergången för organisationer från ISO- till Emas-standard.

It would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.

Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.

If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.

Detta kan ju vara ett sätt att underlätta ratificeringen av Lissabonfördraget.

This is one thing that could help us with the Lisbon ratification process.

Sänkningen av tröskelpriserna för rättvis handel skulle underlätta försäljningen inom EU.

A drop in fair trade threshold prices would help them to sell in the EU.

Det är mycket viktigt att underlätta kvinnors tillgång till jordbrukskrediter.

It is essential to facilitate women's access to farming and agricultural credit.

Det kommer att öka budgetens informationsvärde och underlätta kontrollen av den.

It will increase the budget's information value and facilitate its monitoring.

Allt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.

All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.

Steget mot sektorsvisa program kommer avsevärt att underlätta denna process.

The move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.

Jag föreslår tre punkter som kan underlätta kommunikationen med medborgarna.

I would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.

underlätta [underlättade|har underlättat] {vb} (även: lugna, lindra, lätta på, lossa på)

Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.

If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.

Ett par kortsiktiga åtgärder kan snabbt vidtagas för att underlätta situationen.

A number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.

Det kommer i sin tur att underlätta planeringskraven för nationella administrationer.

This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.

En sådan vändning skulle underlätta utvecklingen av många slags band till denna stat.

Such a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.

Jag kommer att underlätta för en naturalisering av icke-medborgare och statslösa barn.

It will certainly ease the way for the naturalisation of non-citizens and stateless children.

underlätta [underlättade|har underlättat] {vb} (även: stödja, hjälpa, assistera)

Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (

Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (debatt)

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (debate)

Det skulle underlätta det humanitära omhändertagandet avsevärt.

That would make it much easier to provide humanitarian aid.

Kan den palestinska myndigheten bidra på något sätt för att bana väg och underlätta det humanitära biståndet?

Can the Palestinian Authority contribute in any way to smoothing the path and facilitating humanitarian aid?

Jag menar att den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste underlätta detta och hålla produktionen inom Europa.

I would argue that the new CAP should aid this and keep that production within Europe.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "underlätta":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "underlätta" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det kommer att öka budgetens informationsvärde och underlätta kontrollen av den.

It will increase the budget's information value and facilitate its monitoring.

Kommissionen skulle underlätta enormt om vi kunde få vissa klargöranden om detta.

The Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.

Den borde underlätta övergången för organisationer från ISO- till Emas-standard.

It would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.

För att underlätta omröstningen hade dessa ändringsförslag ordnats i grupper.

To make voting easier, however, these amendments had been arranged in blocks.

Det tillfälliga utskottets förslag är nu att underlätta för kretsvaccinering.

The proposal of the temporary committee is to make emergency vaccination easier.

Det hade kunnat underlätta processen om de hade fått vara med i första skedet.

It might have facilitated the process if they had been involved at the first stage.

(Talmannen uppmanade talaren att tala långsammare för att underlätta för tolkarna.)

(The President urged the speaker to speak more slowly to assist the interpreters)

Om det skulle underlätta kan kommissionen utarbeta ett uttalande i denna fråga.

If it facilitates things, the Commission is prepared to make a declaration on this.

Steget mot sektorsvisa program kommer avsevärt att underlätta denna process.

The move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.

Jag föreslår tre punkter som kan underlätta kommunikationen med medborgarna.

I would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.

Medlemsstaterna bör inte underlätta för några marknader som leder till social misär.

Member States should not be facilitating any markets that promote social misery.

Sådana åtgärder kan också underlätta ett mer ordnat mottagande i Europeiska unionen.

Such measures could also facilitate more orderly arrival in the European Union.

En sådan förbättring skulle underlätta institutionernas gemensamma arbete väsentligt.

Such an improvement would make the joint work of the institutions much easier.

Det skapades ju trots allt för att underlätta varuflödet genom gemenskapen.

The system was after all created to simplify the flow of goods through the Community.

Projektet skulle underlätta handeln med Ryssland och förbättra miljön i EU.

The project would facilitate trade with Russia and improve the environment in the EU.

Det kommer i sin tur att underlätta planeringskraven för nationella administrationer.

This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.

En sådan vändning skulle underlätta utvecklingen av många slags band till denna stat.

Such a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.

Jag tror att det kan underlätta samarbetet mellan de olika förvaltningarna.

I think this will promote presentation between the various administrations.

Om det finns något som vi kan göra för att underlätta detta kommer vi att göra det.

If there are things we can do to make that somewhat easier, we will take it on board.

Det finns några olika sätt att underlätta arbetet med egna dokumentmallar.

There are several ways to make your work easier by using your own custom templates.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: nålhammare, nålhammare, upprepa monotont, näs, näs

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.