Svensk-engelsk översättning av "underlätta"

SV underlätta Engelsk översättning

SV underlätta
volume_up
[underlättade|har underlättat] {verb}

Det är mycket viktigt att underlätta kvinnors tillgång till jordbrukskrediter.
It is essential to facilitate women's access to farming and agricultural credit.
Initiativet kommer att underlätta den sociala återanpassningen av lagbrytare.
The initiative will facilitate the social rehabilitation of offenders.
Eurons införande bör underlätta en konvergens av ländernas ekonomier.
The adoption of the euro should facilitate the convergence of countries' economies.
underlätta (även: stödja, hjälpa, assistera)
Det skulle underlätta det humanitära omhändertagandet avsevärt.
That would make it much easier to provide humanitarian aid.
Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (
State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (
Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (debatt)
State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (debate)
underlätta (även: lugna, lindra, lätta på, lossa på)
Det kommer i sin tur att underlätta planeringskraven för nationella administrationer.
This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Ett par kortsiktiga åtgärder kan snabbt vidtagas för att underlätta situationen.
A number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.
underlätta (även: bistå, hjälpa till, servera, befordra)
Kommissionen skulle underlätta enormt om vi kunde få vissa klargöranden om detta.
The Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.
Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Detta kan ju vara ett sätt att underlätta ratificeringen av Lissabonfördraget.
This is one thing that could help us with the Lisbon ratification process.
underlätta

Synonymer (svenska) till "underlätta":

underlätta

Användningsexempel för "underlätta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet kommer att öka budgetens informationsvärde och underlätta kontrollen av den.
It will increase the budget's information value and facilitate its monitoring.
SwedishDet är mycket viktigt att underlätta kvinnors tillgång till jordbrukskrediter.
It is essential to facilitate women's access to farming and agricultural credit.
SwedishKommissionen skulle underlätta enormt om vi kunde få vissa klargöranden om detta.
The Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.
SwedishDet tillfälliga utskottets förslag är nu att underlätta för kretsvaccinering.
The proposal of the temporary committee is to make emergency vaccination easier.
Swedish(Talmannen uppmanade talaren att tala långsammare för att underlätta för tolkarna.)
(The President urged the speaker to speak more slowly to assist the interpreters)
SwedishOm det skulle underlätta kan kommissionen utarbeta ett uttalande i denna fråga.
If it facilitates things, the Commission is prepared to make a declaration on this.
SwedishMedlemsstaterna bör inte underlätta för några marknader som leder till social misär.
Member States should not be facilitating any markets that promote social misery.
SwedishDet kommer i sin tur att underlätta planeringskraven för nationella administrationer.
This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
SwedishDet hade kunnat underlätta processen om de hade fått vara med i första skedet.
It might have facilitated the process if they had been involved at the first stage.
SwedishEtt par kortsiktiga åtgärder kan snabbt vidtagas för att underlätta situationen.
A number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.
SwedishOm de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
SwedishAllt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
SwedishSådana åtgärder kan också underlätta ett mer ordnat mottagande i Europeiska unionen.
Such measures could also facilitate more orderly arrival in the European Union.
SwedishJag föreslår tre punkter som kan underlätta kommunikationen med medborgarna.
I would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.
SwedishFör att underlätta omröstningen hade dessa ändringsförslag ordnats i grupper.
To make voting easier, however, these amendments had been arranged in blocks.
SwedishVi behöver underlätta en mjukare övergång mellan utbildning och arbetsmarknad.
We need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
SwedishDet måste göras mer för att underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.
More needs to be done to facilitate the participation of women in the labour market.
SwedishSteget mot sektorsvisa program kommer avsevärt att underlätta denna process.
The move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.
SwedishEn sådan förbättring skulle underlätta institutionernas gemensamma arbete väsentligt.
Such an improvement would make the joint work of the institutions much easier.
SwedishStandardisering är emellertid en fråga där även vi vill underlätta och bidra.
Well, standardisation is a topic that we, too, would like to facilitate and support.