Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "U-land"

 

"U-land" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 21

U-land {substantiv}

U-land (utvecklingsland) {neut.} [förk.]

developing country (underdeveloped country) {substantiv}

Jag kan bara instämma med henne om att Jordanien visserligen inte är något traditionellt u-land, men att det ändå under lång tid inte uppmärksammades speciellt av Europeiska unionen.

I can only agree with her that whereas Jordan is not a developing country in the traditional sense, it has not really been the focus of the European Union's attention for some time.

u-land {substantiv}

u-land {neut.}

developing countries {substantiv}

land {substantiv}

mark {utr.}

land {substantiv} (även: ground, earth, deck, chip)

Det innebär att 87 procent av den mark som en gång var skog redan har skövlats.

This means that 87% of the land that was once afforested has already been cleared.

Dessutom måste vi se till att människorna i dessa länder får tillgång till mark.

We must also see to it that land is made available to the people in these countries.

Det finns därför inte någon anledning att använda odlingsbar mark för energiändamål.

There is, then, no reason for using cultivatable land for energy purposes.

Självklart måste EU skapa ett hållbart system för att skydda luft, mark och vatten.

Obviously, the EU must create a sustainable system for protecting air, land and water.

Erosion i inlandet och ökenbildning handlar återigen om hur vi använder vår mark.

Inland erosion and desertification again come down to the use of our land.

land {neut.}

land {substantiv} (även: country)

Inte heller ockupation av de vita jordbrukarnas land kommer att lösa problemen.

Neither will the occupation of the land of white farmers resolve the problems.

Piraterna har moderniserat sin taktik till sjöss och på land, som rådet har sagt.

Pirates have modernised their tactics, as the Council has said, at sea and on land.

Och hur är det möjligt att landa fångst i ett ockuperat land med detta avtal?

And how is it possible to land catches in an occupied country under this agreement?

Det är dags för Europa att försvara sitt land, sin civilisation och sina traditioner.

Now is the time for Europe to defend its land, its civilisation and its traditions.

Det handlar om att motarbeta varje stat som gör anspråk på rätten att annektera land.

It is about opposing any state arrogating to itself the right to annex land.

jord {utr.}

land {substantiv} (även: mould, mold, ground, earth)

Grekland är det enda landet som varken har ett jord- eller skogregister.

Greece is the only country to have neither a forest register nor a land register.

SGU är en myndighet i Sverige som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten.

SGU is an authority in Sweden responsible for matters relating to land, rock and groundwater.

Av vilka skäl får inte jordbrukarna använda den jord som ligger i träda till proteinproduktion?

Why are we not allowing farmers to use set-aside land for protein crops?

Om spannmålsproduktionen är för hög, så lägger man jord i träda.

If the production of cereals is too high, land is put into storage.

Vi skulle gå från tre procent odlingsbar jord, till fyra procent.

We'd go from three percent of the arable land, to four percent.

-område {neut.}

land {substantiv}

Varaktigheten för denna? Hur skall flyktingarna kunna återvända till ett så nedsmutsat område?

How can the presidency guarantee the return of the refugees to a land that is so polluted?

Fartyg som fiskar i ett område måste kunna landa fångsten i en hamn i ett annat område.

It must be possible for vessels fishing in one area to land the catch in a port in another area.

Opiumvallmo odlas på ett område som utgör mindre än 4 procent av odlingsmarken.

Opium poppy is grown on less than 4% of agricultural land.

Turkiet tillhör inte Europa, det tillhör Asien. Endast ett begränsat område kring Istanbul ligger i Europa.

Turkey is not part of Europe, it is part of Asia: only a finger of land flanking Istanbul lies in Europe.

Respekten för bandet mellan produkt och område är oundgänglig när det handlar om att garantera konsumentens säkerhet.

Respecting this link between the land and the product is essential to ensure consumer safety.

marker {plur.}

land {substantiv} (även: ground)

Den tredje aspekten: odling av oljeväxter i områden med marker som nu ligger i träda.

My third point concerns the cultivation of protein-rich crops on set-aside land.

Detta gift hamnar så småningom i det dyrbara vattnet eller förorenar uttorkade marker.

Those toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.

Och under resten av året strövar dom fritt kring Eduardos marker och äter vad de vill.

And the rest of the year they're free to roam around Eduardo's land and eat what they want.

Vi tillskansade oss mark för spår och tåg för att ta en genväg rakt igenom Lakotanationens marker.

We appropriated land for trails and trains to shortcut through the heart of the Lakota Nation.

Man försöker genom låga avgifter och billiga marker att locka av varandra investerare.

Each side tries to drive away the other sides's investors by means of lower charges and cheaper land.

rike {neut.}

land {substantiv} (även: country, kingdom, realm)

-trakt {utr.}

land {substantiv}

Det är en trakt som visat sitt stöd många gånger och kommer att uppskatta det stöd som Europaparlamentet visar i dag.

It is a land that has demonstrated its support many times and it will be able to appreciate the support shown by the European Parliament today.

Den assyriska folkgruppen härstammar från ett gammalt folk som befolkade dessa trakter och den hotas av tvångsförflyttning.

The Assyrian community is descended from an ancient people who inhabited these lands and it is threatened with forced displacement.

Marker som koloniserats och uppodlats under de senaste 150 åren, trakter, som, om ni inte vidtar motåtgärder, på nytt är dömda till att omvandlas till öken och därmed till avfolkning.

Lands colonized and cultivated for the past 150 years, lands which will once again be condemned to desertification and depopulation, unless you remedy the situation.

jordegendomar {plur.}

land {substantiv}

-distrikt {neut.}

land {substantiv}

ägor {plur.}

land {substantiv} (även: ground, estates)
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "land":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "U-land" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "U-land" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Konstruktioner kollapsar och Sverige håller på att utvecklas till ett byggnadstekniskt u-land.

Structures collapse and Sweden are being developed into a construction technology third world country.

Låt oss inte blanda ihop dagens Ryssland med ett u-land vars ekonomiska svårigheter skulle avhjälpas med ett klassiskt finansiellt bistånd.

Let us not confuse the Russia of today with an emerging country whose financial difficulties can be alleviated with traditional financial aid.

Om du vill ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat land, måste du ansöka om ett nytt U2-intyg.

If you wish to export your unemployment benefits to another country, you need to apply for another U2 form.

Om du åker tillbaka till ditt bosättningsland ska du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du senast arbetade.

If you go back to your country of residence, you will need to request a U1 form (former E 301 form) in the country where you last worked.

På vissa villkor kan du ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat EU-land medan du söker arbete där (ansök om ett U2-intyg).

Under certain conditions, you can transfer your unemployment benefits to another EU country while looking for a job there (ask for a U2 form).

Om du återvänder till det land som betalar dina förmåner före slutdatumet i ditt U2-intyg, fortsätter du att få de arbetslöshetsförmåner som du har beviljats.

If you return to the country paying your benefits before the end of the period specified on your U2 form, you will continue to receive the unemployment benefits you have been granted.

Om du behöver bevis på tidigare anställningar och försäkringsperioder i andra länder kan du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du arbetade förut.

If you need to certify your previous periods of employment and social security cover abroad, you may need to apply for a U1 form (former E 301 form) in the country where you worked before.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: villfarelse, prov, revolverman, feer, magisk tilldragningskraft

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.