Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "tillsammans"

 

"tillsammans" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 3846

tillsammans {adverb}

tillsammans {adv.} (även: oupphörligt, utan uppehåll, samtidigt, på samma gång)

together {adv.}

En framtida utvidgning och omarbetningen av fördragen bör granskas tillsammans.

Future enlargement and the reworking of the Treaties should be examined together.

I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.

In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.

På ett historiskt område – utvidgningen – har vi utfört stora saker tillsammans.

In one historic area – that of enlargement – we achieved great things together.

De framställer tillsammans mer än hälften av vad som produceras i hela världen.

Together, they produce more than half of what is produced throughout the world.

Eftersom de behandlar samma ämne kommer frågorna 3 och 4 att tas upp tillsammans.

As they deal with the same subject, Questions Nos 3 and 4 will be taken together.

tillsammans

tillsammans (även: co-, med-, sam-)

Förenta staterna och Europeiska unionen förvaltar Bretton Woods-institutionerna tillsammans.

The US and the European Union co-manage the Bretton Woods institutions.

Med det nya fördraget intar parlamentet rollen som medlagstiftare tillsammans med rådet.

With the new Treaty, Parliament takes on the role of co-legislator, together with the Council.

Båda dessa åtgärder kommer tillsammans att resultera i en 25-procentig minskning av koldioxidutsläppen i EU.

Both of these measures together will result in a 25% reduction in CO2 emissions within the EU.

Där går det inte att fredligt leva tillsammans i en stat men däremot som goda grannar.

It is impossible to live there in peace in one state but people can quite easily co-exist as good neighbours.

Både jordbruks- och hälso- och sjukvårdsministrarna började genast arbeta tillsammans med kommissionen.

The Agriculture and Health Ministers began work on the matter in co-operation with the Commission immediately.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "tillsammans":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "tillsammans" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "tillsammans" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.

I hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.

Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.

That being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.

Det är tillsammans med medborgarna, städerna och regionerna som vi bygger Europa.

The building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.

Tillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.

With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.

1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist ".

In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year '.

Detta tillsammans gjorde samarbetet med EU svårt och tidsmässigt oerhört utdraget.

All this made cooperation with the EU difficult and incredibly time-consuming.

Först vill jag ta en titt på vad vi verkligen har lyckats åstadkomma tillsammans.

I should first like to take stock of what we all have actually managed to achieve.

Detta bör göras tillsammans med de måttfulla delarna av de muslimska samhällena.

This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.

Så vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med Europaparlamentet i den här frågan.

So we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.

1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist" .

In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year' .

Kvaliteten är alltså tillsammans med priset i längden minst lika viktig som namnet.

So in the long run, quality, along with price is at least as important as the name.

Det är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.

From now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.

Om FN ska bli effektivt måste organisationen arbeta tillsammans med alla medlemmar.

If the UN is to be effective it has to work collectively with all of its members.

I Kaukasien måste vi tillsammans kräva obegränsat tillträde för EU:s observatörer.

In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.

Våra två föredragande har tillsammans åstadkommit ett mycket bra betänkande.

Between our rapporteur and our draftsman, they produced a very sound report.

Vi kan inte genomföra en åtgärd om den inte fungerar tillsammans med andra åtgärder.

We cannot implement a measure unless it works in tandem with other measures.

– Eftersom följande frågor handlar om samma sak kommer de att behandlas tillsammans:

The judgment by the Supreme Court is a crime against human and democratic rights.

Jag anser, tillsammans med vår franske utrikesminister, att det inte är önskvärt.

Like the French Minister for Foreign Affairs, I do not think that this is desirable.

Jag har tillsammans med ytterligare kolleger stött denna skrift med min underskrift.

With others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.

Därför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans.

That is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups.
 

Definition av ordet tillsammans på svenska

tillsammans äv. tillsamman [-sam´- el. -sam`-] adv.
Orled: till--samm-an(s)
1i sällskap: barnen hade roligt tillsammans; han tillbringade en vecka tillsammans med henne
Bet. nyanser:
a)ofta i fråga om samverkan e.d. för visst syfte i samarbete, gemensamt: en bok som han har skrivit tillsammans med NN; de äger huset tillsammans
b)i fråga om föremål och abstrakta förh.: böckerna slängdes tillsammans med en del annan bråte; oron tillsammans med tröttheten gjorde ...
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. til saman(s); efter lågty. tosamene med samma bet.
2sammanlagt: släktingar och vänner, tillsammans 30 personer; arbete och materialkostnader -- det blir tillsammans 8000 kr.
Hist.: sedan 1806
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.