Search for the most beautiful word
undistinguished
enforceable

VOTE NOW

Svensk-engelsk översättning av "tillsammans"

 

"tillsammans" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 3852

tillsammans {adverb}

tillsammans {adv.} (även: oupphörligt, utan uppehåll, samtidigt, på samma gång)

together {adv.}

En framtida utvidgning och omarbetningen av fördragen bör granskas tillsammans.

Future enlargement and the reworking of the Treaties should be examined together.

I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.

In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.

De framställer tillsammans mer än hälften av vad som produceras i hela världen.

Together, they produce more than half of what is produced throughout the world.

Eftersom de behandlar samma ämne kommer frågorna 3 och 4 att tas upp tillsammans.

As they deal with the same subject, Questions Nos 3 and 4 will be taken together.

Eftersom de behandlar samma ämne, kommer frågorna nr1-4 att besvaras tillsammans.

As they deal with the same subject, Question Nos 1 to 4 will be taken together.

tillsammans

tillsammans (även: co-, med-, sam-)

Förenta staterna och Europeiska unionen förvaltar Bretton Woods-institutionerna tillsammans.

The US and the European Union co-manage the Bretton Woods institutions.

Med det nya fördraget intar parlamentet rollen som medlagstiftare tillsammans med rådet.

With the new Treaty, Parliament takes on the role of co-legislator, together with the Council.

Båda dessa åtgärder kommer tillsammans att resultera i en 25-procentig minskning av koldioxidutsläppen i EU.

Both of these measures together will result in a 25% reduction in CO2 emissions within the EU.

Där går det inte att fredligt leva tillsammans i en stat men däremot som goda grannar.

It is impossible to live there in peace in one state but people can quite easily co-exist as good neighbours.

Både jordbruks- och hälso- och sjukvårdsministrarna började genast arbeta tillsammans med kommissionen.

The Agriculture and Health Ministers began work on the matter in co-operation with the Commission immediately.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "tillsammans":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "tillsammans" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "tillsammans" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.

I hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.

Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.

That being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.

Det är tillsammans med medborgarna, städerna och regionerna som vi bygger Europa.

The building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.

Tillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.

With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.

1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist ".

In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year '.

Detta tillsammans gjorde samarbetet med EU svårt och tidsmässigt oerhört utdraget.

All this made cooperation with the EU difficult and incredibly time-consuming.

Först vill jag ta en titt på vad vi verkligen har lyckats åstadkomma tillsammans.

I should first like to take stock of what we all have actually managed to achieve.

Detta bör göras tillsammans med de måttfulla delarna av de muslimska samhällena.

This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.

Så vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med Europaparlamentet i den här frågan.

So we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.

1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist" .

In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year' .

Kvaliteten är alltså tillsammans med priset i längden minst lika viktig som namnet.

So in the long run, quality, along with price is at least as important as the name.

Deras kultur håller på att förstöras tillsammans med de djur som de är beroende av.

Their culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.

Det är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.

From now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.

I Kaukasien måste vi tillsammans kräva obegränsat tillträde för EU:s observatörer.

In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.

Om FN ska bli effektivt måste organisationen arbeta tillsammans med alla medlemmar.

If the UN is to be effective it has to work collectively with all of its members.

Våra två föredragande har tillsammans åstadkommit ett mycket bra betänkande.

Between our rapporteur and our draftsman, they produced a very sound report.

Jag hoppas att vi skall kunna arbeta tillsammans under de kommande fem åren.

So, finally, I trust that the situation will be resolved as soon as possible.

Jag röstade emot utskottets förslag tillsammans med andra medlemmar i min grupp.

I voted against the committee proposal along with other members of my Group.

Dessa organ borde tillsammans utarbeta förfaranden för att bekämpa detta fenomen.

These bodies should jointly develop procedures for fighting this phenomenon.

En sista punkt: vi kommer nu att också diskutera Tjetjenien tillsammans med Solana.

My final point is this: We will shortly be debating Chechnya with Mr Solana.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.