Synonymer

tillgänglig: allmän · anträffbar · farbar

mer (6)

Definition

tillgänglig
som det går att komma fram till med normala fortskaffningsm...

Så här skriver du ett CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "tillgänglig"

 

"tillgänglig" engelsk översättning

Resultat: 1-34 av 537

tillgänglig {adjektiv}

tillgänglig {adj.} (även: användbar, befintlig, disponibel, till buds stående)

available {adj.}

Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.

If the Wildcard expression check box is marked, this function is not available.

Den senare är endast tillgänglig för finansiering av lokala utvecklingsprojekt.

The latter is available exclusively for the funding of local development projects.

Frågan är: När tror ni att den nya Schengenhandboken kommer att vara tillgänglig?

The question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?

Europeiska unionen finns tillgänglig för oss, men inte ett Europas förenta stater.

The European Union is available to us, but the United States of Europe is not.

Den finns tillgänglig på generaldirektoratet för energi och transports webbplats.

It is available on the website of the Directorate-General for Energy and Transport.

tillgänglig {adj.} (även: ledig, allmän, öppen, uppriktig)

open {adj.}

Nästkommande reform är att göra behandlingen i rådet tillgänglig för allmänheten.

The next reform is, then, to open up the Council's deliberations to the public.

Vår önskan att leva i en öppen demokrati som är tillgänglig för alla gör oss sårbara.

Our desire to live in an open democracy that is accessible to everyone makes us vulnerable.

En skriven förklaring kommer att finnas tillgänglig senare denna vecka.

There will be a written declaration on this open later this week.

Vi måste återge dem deras prioriterade betydelse och göra deras utvecklingspotential tillgänglig.

We must give it back its priority significance and open up the development potential due to it.

Det är en öppen standard, vilket innebär att den är lätt tillgänglig, även för de minsta företagen.

This is an open standard, which means that it is easily accessible even to the smallest companies.

tillgänglig (som man kan nå) {adj.} (även: åtkomlig, lättförståelig, handikappanpassad)

accessible {adj.}

Jag förväntar mig en webbplats som är utmanande, innovativ och mycket tillgänglig.

I expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible.

Och den är framför allt direkt tillgänglig för allmänheten på Europaservern.

More importantly, it is directly accessible to the public on the Europa server.

Vi måste göra den mer tillgänglig i enlighet med patienternas rätt till information.

We need to make it more accessible, in accordance with patients' right to information.

Elektricitet är oerhört betydelsefullt och bör vara tillgänglig för alla.

Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.

Registreringen måste dessutom finnas tillgänglig på Internet och vara möjlig att öppna.

Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.

tillgänglig {adj.} (även: mottaglig, svars-)

responsive {adj.}

Kommissionen håller med om att vår resursdatabas bör uppgraderas ytterligare och innehålla fler uppgifter om insatskapacitet, aktuella kostnader och tillgänglig utrustning.

The Commission agrees that our database of resources should be further upgraded and contain more data on responsive capacities, associated costs and available equipment.

tillgänglig {adj.} (även: disponibel, till förfogande)

disposable (accessible, at one's disposal) {adj.}

tillgänglig {adj.} (även: uppnåelig, åtkomlig)

reachable {adj.}

tillgänglig {adj.} (även: på spel)

up for grabs [vard.] [ex.]
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "tillgänglig":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "tillgänglig" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "tillgänglig" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Informationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.

Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.

Den här kommandoknappen är bara tillgänglig fr.o.m. det andra redigeringssteget.

This button will be active when you have reached the second page of the AutoPilot.

Sidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.

The Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.

Sidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.

At the same time, the number of private institutions of learning has been growing.

Av det skälet är nedanstående egenskaper inte tillgängliga för alla kontrollfält.

You will notice that the listed properties are not the same for each control field.

Att ett sådant förbud skulle äventyra tillgängligheten för mediciner betvivlar jag.

That such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.

Parenteserna som är tillgängliga i urvalsfönstret finns i fönstrets nedre del.

Some bracket types are displayed in the lower part of the Selection window.

Knappen är tillgänglig bara om det finns flera fältkommandon av samma typ i dokumentet.

This button is only active when multiple fields of the same type exist in a document.

Vårt mål är att organisera informationen i världen och göra den tillgänglig.

At Google, our goal is to do what's best for users - both web searchers and webmasters.

Vissa avsevärda designbrister föreligger, särskilt vad gäller tillgängligheten.

There are significant design defects, particularly in relation to access.

Posterna Tabell, Sökning och SQL respektive SQL (Native) är tillgängliga.

You can choose among the entries " Table ", " Query " and " SQL " or SQL (Native).

Om Du valt fönstervisning för presentationen är det här alternativet inte tillgängligt.

If you selected the window view for your presentation, this option is deactivated.

Vi jobbar hårt för att de här funktionerna ska finnas tillgängliga i alla länder.

Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Toppmötet i Nice gör inte den europeiska labyrinten mer tillgänglig och hållbar.

Nice makes the European labyrinth no less impenetrable and more durable.

Jag lovar att ni kommer att informeras så snart denna information finns tillgänglig.

We are looking forward to the results and you will certainly be informed of the outcome.

År 2003 genomfördes en kontroll av tillgängligheten i Europaparlamentet.

In 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.

Tillgängliga alternativ varierar beroende på vad du valt under Kategori.

The selection changes depending on your selection into the Categories section.

Denna rapport har ännu inte offentliggjorts och blivit tillgänglig för allmänheten.

This report has yet to be published and put out into the public domain.

Genom att förbättra tillgängligheten för döva förstärker vi demokratin.

By improving accessibility for the deaf, we are strengthening democracy.

De bör finnas tillgängliga på samma ställe som alla cigarretter och tobaksprodukter säljs.

You can opt to buy replacement therapy rather than overdose on cigarettes.
 

Definition av ordet tillgänglig på svenska

till`gänglig {adj.}[tillgängligt]
Orled: till--gäng-lig
1som det går att komma fram till med normala fortskaffningsmedel e.d.: byn är inte tillgänglig med bil; toppen är tillgänglig från söder
Bet. nyanser:
a)öppen för tillträde : samlingarna är tillgängliga för allmänheten
b)om person möjlig att komma i kontakt med: chefen var inte tillgänglig på hela eftermiddagen
Konstr.: tillgänglig (för ngn)
Hist.: sedan 1794; efter ty. zugänglich med samma bet.
2som det går att få tag på eller utnyttja : alla tillgängliga hotell var överfyllda; enligt tillgänglig statistik; boken finns nu tillgänglig i en pocketupplaga; varje aggression skulle besvaras med alla tillgängliga medel
Konstr.: tillgänglig (för ngn)
Hist.: sedan 1747
3lätt att umgås med om person: en öppen och tillgänglig pojke
Bet. nyanser:
a)lätt att påverka : hon är tillgänglig för smicker
b)om intellektuell framställning e.d. vars innehåll är lätt att förstå och tillägna sig: med sitt vetenskapliga fikonspråk är boken inte särskilt tillgänglig
Hist.: sedan 1855
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "tillgänglig" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.