Sammanfattning

Vårt team har meddelats att en översättning av "tillampbart" saknas.

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "tillampbart"

Översättning

"tillampbart" engelsk översättning

Föreslå att denna översättning läggs till i lexikonet. Vi kommer att göra vårt bästa för att lägga till översättningen inom 24 timmar.
Om du letar efter en översättning av en hel mening eller fras kan du ställa en fråga i vårt forum.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "tillampbart" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Eftersom bolaget i fråga inte är i en dominerande ställning, är inte detta tillämpbart.

Since the company in question is not in a dominant position, this does not apply.

Kommissionens förslag innehåller ett gränsvärde som är praktiskt tillämpbart.

The Commission's proposal puts forward a workable limit in this regard.

Vi behöver ett realistiskt, flexibelt och framför allt tillämpbart direktiv.

We need a realistic, flexible and, above all, applicable directive.

Det skulle innebära ett tveksamt konsumentskydd och i synnerhet inte vara tillämpbart.

That would be dubious consumer protection and, what is more, it would surely be impracticable.

Endast i så fall är ett sådant förslag tillämpbart och säkerställer att det ges sakkunnig information.

This is the only way to make this proposal practicable and to ensure that proper information is forthcoming.

Det var inte tillämpbart på strejker, föreningsrätten och det gällde inte heller för löner eller lockouter.

It did not apply to the right to strike, the right of association and it did not apply to pay or to lock-outs.

I andra fall kan det vara bristfälligt, men lösningen måste ändå vara att göra 1985 års direktiv universellt tillämpbart.

In others it may be lacking, but the answer is surely to make the 1985 directive universally applicable.

Det kan finnas behov av att undersöka om detta skulle kunna vara tillämpbart för hummerfiskare och i vilken utsträckning.

Whether this could be available to lobster fishers and to what extent - one would need to look into it.

Framför allt är de kända, och därför är till exempel direktivet om kontraktsklausuler som kan missbrukas, inte tillämpbart.

Above all they are made known, and therefore the directive on unfair contract terms cannot be invoked.

Om vi vill åstadkomma detta och skapa ett trovärdigt system, behöver vi rättslig klarhet och ett system som är hanterligt och tillämpbart.

If we want to do this and have a credible system, we need legal clarity and a system which is manageable and which can be applied.

Genom detta upplägg har vi kunnat utarbeta ett praktiskt tillämpbart betänkande och kunnat utfärda ett antal användbara och konkreta förslag.

This approach has enabled us to draft a practical report and to provide a number of useful and specific suggestions.

Jag delar också Vincent Peillons ståndpunkt att ni nu har lagt fram ett förslag som är tydligare och mer praktiskt tillämpbart än det föregående.

I also share Mr Peillon’s view that you are now being presented with a proposal which is clearer and more practical than its predecessor.

Jag vet att det inte är tillämpbart på hela Europeiska unionen, men att det är ett argument för att just denna landsbygdsturism skall få mycket stöd.

I know that this cannot be applied to the whole European Union, but that it is an argument which very much supports this agricultural tourism.

Följden av detta blir, enligt den lag som för närvarande gäller, att avtalet är tillämpbart på alla ryska medborgare oberoende av i vilket land de lever.

The consequence of that is that, in accordance with the law as it currently stands, the agreement is applicable to all Russian citizens irrespective of the country in which they live.

Det verkar som om de flesta av dem som har redigerat texten inte har lärt sig denna lektion och följaktligen har vi något som är inflexibelt och inte tillämpbart.

It seems that this lesson has not been learnt by most of those who have presented us with this text and, as a result, we have something which is inflexible and very difficult to implement.

Begreppet laglig garanti förefaller oss inte tillämpbart på en begagnad vara, såsom t.ex. ett fordon, vars skick varierar beroende på hur det använts, ålder, underhåll...

The concept of a legal guarantee does not seem to us to apply to a secondhand product such as a vehicle, whose characteristics vary depending on its usage, its age, its maintenance and so on.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.