Sammanfattning

texter {substantiv}
texts

text {substantiv}
text

text {substantiv}
text

utförlig information

Synonymer

text: skrift

text: textual matter · textbook · text edition

mer (6)

Definition

text
sammanhängande, meningsfull följd av skrivna ord ibl. om d...

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-engelsk översättning av "texter"

 

"texter" engelsk översättning

Resultat: 1-23 av 95

texter {substantiv}

texter {plur.}

texts {plur.}

Ordförandeskapet vet att vi kan räkna med ert fulla stöd för dessa tre texter.

The Presidency knows that it can count on your full support for these three texts.

Det rör sig om en av de viktigaste texter som Europaparlamentet har behandlat.

It is one of the most important texts to pass through the European Parliament.

Vi har fått ändringsförslag, texter och muntliga ändringsförslag vid sittande bord.

We have been given proposed amendments, texts and oral amendments sitting down.

Jag skulle vilja tacka alla ledamöter som har arbetat så hårt med dessa texter.

I should like to thank all of the MEPs who have worked so very hard on these texts.

Jag har haft tillfälle att analysera de texter ni lägger fram, fru kommissionär.

I have had the opportunity to study the texts that you are presenting, Commissioner.

text {substantiv}

text {utr.}

text (any written material) {substantiv}

Du har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.

You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.

Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.

This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.

Kommissionen anser att dessa ändringsförslag kommer att förbättra förslagets text.

The Commission believes these amendments will improve the text of the proposal.

Genom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.

By inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.

Jag anser att denna text är ett utmärkt exempel på interinstitutionellt samarbete.

I believe that this text is a perfect example of interinstitutional cooperation.

text {substantiv}

text {utr.}

text (any written material) {substantiv}

Du har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.

You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.

Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.

This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.

Kommissionen anser att dessa ändringsförslag kommer att förbättra förslagets text.

The Commission believes these amendments will improve the text of the proposal.

Genom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.

By inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.

Jag anser att denna text är ett utmärkt exempel på interinstitutionellt samarbete.

I believe that this text is a perfect example of interinstitutional cooperation.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "text":

Synonymer (engelska) till "text":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "texter" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Den andra punkt som jag vill ta upp är nödvändigheten av vetenskapliga texter.

The second point I would like to address is the need for scientific testing.

Vi bör i framtiden se till att vi antar färre texter i första behandlingen.

We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.

Vi har sett alltför många förklarande texter som inte fått någon verkan.

We have seen too many declarations that were not followed up in practice.

Sådana anläggningar är helt nödvändiga för att dessa texter skall omsättas i praktiken.

Port facilities designed to deal with discharges are part of this drive.

Om så är fallet, är rådet berett att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?

If so, is the Council prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?

Det finns massor av texter om sysselsättningen men inga instrument för detta.

Much is said about employment, but no instruments are provided for it.

Prospekt om värdepapper är oftast ytterst långa, detaljerade texter.

Securities prospectuses are usually very long and contain a lot of detail.

Dessa texter som då skrevs under eller de som man bifallit har egentligen efterlevts dåligt.

The agreements that were signed then, or which were agreed to, have scarcely been observed.

Men för att lyckas behöver vi något annat än våra tal och våra texter.

To succeed, however, we will need more than speeches and documents.

Man kan glädjas åt de texter som parlamentet skall rösta om i dag och som går i rätt riktning:

We welcome the proposals on which Parliament voted today and which go in the right direction.

Om så är fallet, är kommissionen beredd att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?

If so, is the Commission prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?

Varför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt "?

Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous '?

Varför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt" ?

Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous' ?

Hur förtjänstfulla dessa texter än må vara anser jag att detta gäller för tanken bakom EIT.

Now, whatever the merits of the lyrics, I think that this applies to the thinking behind the EIT.

De är en logisk fortsättning på de texter vi antog förra året.

They are a logical continuation of the documents which we adopted last year.

De föreslagna ändringsförslagen kommer bara att bli en parallell till eller överlappa dessa texter.

The proposed amendments would simply duplicate or encroach on these documents.

Kommissionen rekommenderar att EU antar en rad texter om migration i maj och juni.

The Commission is recommending the adoption of many documents relating to migration in May and June.

Parlamentet kommer att ha påverkat dessa texter i hög grad.

The European Parliament will have had a great influence on these documents.

Det är inte ofta vi läser sådana texter här i parlamentet!

It is not often that we read documents such as these here in Parliament.

Avslutningsvis behöver vi utöver teoretiska texter gå vidare med praktisk tillämpning av själva kärnan.

This announcement describes a framework strategy for future activities in this area.
 

Definition av ordet text på svenska

text {subst.}[texten texter]
Orled: text-en
1sammanhängande, meningsfull följd av skrivna ord ibl. om den synliga teckenföljden, ibl. med tonvikt på innehållet: texttolkning; bildtext; lagtext; en beskrivning med text på svenska och engelska; en väggbonad med den broderade texten "Gud signe vårt hem"; filmens svenska text hade gjorts av NN; en nyskriven text av den kände berättaren; tolkningen av de medeltida texterna
Bet. nyanser:
a)spec. om orden till vokalt musikverk el. musikstycke, i mots. till musiken : sångtext; en visa med text av NN och musik av ON
b)spec. äv. om den del av en tidnings innehåll som inte utgörs av annonser
c)spec. äv. kortare stycke ur Bibeln som utgör ämne för predikan e.d.: dagens text handlar om den barmhärtige samariten
Idiom: () vidare i texten: fortsätta med uppläsning el. annan verksamhet; lägga ut texten vidlyftigt förklara ngt
Konstr.: en text (om ngn el. ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. täxter; av lat. textus 'vävnad; sammanhang; ordfogning'
2en stor boktryckarstil
Hist.: sedan 1722
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

I det svensk-tyska lexikonet hittar du fler översättningar.