×Visar resultat för "text".Inga resultat hittade för "texter".

Sammanfattning

text {substantiv}
text

text {substantiv}
text

utförlig information

Synonymer

text: skrift

text: textual matter · textbook · text edition

mer (6)

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "texter"

Visar resultat för "text".Inga resultat hittade för "texter".
 

"texter" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 330

text {substantiv}

text {substantiv}

text (any written material) {substantiv}

Du har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.

You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.

Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.

This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.

Kommissionen anser att dessa ändringsförslag kommer att förbättra förslagets text.

The Commission believes these amendments will improve the text of the proposal.

Markera den här rutan om du vill infoga en skiljelinje mellan text och sidfot.

Select this option to insert a separator line between the text and the footer.

Jag tycker att den text som vi antog vid första behandlingen är ganska välavvägd.

I see the text we adopted at first reading as being a reasonably balanced one.

text {substantiv}

text {substantiv}

text (any written material) {substantiv}

Du har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.

You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.

Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.

This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.

Kommissionen anser att dessa ändringsförslag kommer att förbättra förslagets text.

The Commission believes these amendments will improve the text of the proposal.

Markera den här rutan om du vill infoga en skiljelinje mellan text och sidfot.

Select this option to insert a separator line between the text and the footer.

Jag tycker att den text som vi antog vid första behandlingen är ganska välavvägd.

I see the text we adopted at first reading as being a reasonably balanced one.
Hittade inte riktigt det du sökte efter? Meddela oss att översättningen för "texter" saknas.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "text":

Synonymer (engelska) till "text":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "texter" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Ordförandeskapet vet att vi kan räkna med ert fulla stöd för dessa tre texter.

The Presidency knows that it can count on your full support for these three texts.

Jag skulle vilja tacka alla ledamöter som har arbetat så hårt med dessa texter.

I should like to thank all of the MEPs who have worked so very hard on these texts.

Den andra punkt som jag vill ta upp är nödvändigheten av vetenskapliga texter.

The second point I would like to address is the need for scientific testing.

Vi bör i framtiden se till att vi antar färre texter i första behandlingen.

We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.

Jag vill tacka parlamentet för dess utmärkta och snabba arbete med dessa texter.

I wish to thank Parliament for its splendid and rapid work on these texts.

Sådana anläggningar är helt nödvändiga för att dessa texter skall omsättas i praktiken.

Such facilities are absolutely essential for the implementation of these texts.

Bejakandet av denna princip måste dock omsättas i praktiken i dessa texter.

Only, the affirmation of this principle must be translated into reality in these texts.

Herr talman! Jag vill helt kort säga något om de texter som antogs i går.

Mr President, very briefly on a point of order regarding the texts adopted yesterday.

Vi har sett alltför många förklarande texter som inte fått någon verkan.

We have seen too many declarations that were not followed up in practice.

Sådana anläggningar är helt nödvändiga för att dessa texter skall omsättas i praktiken.

Port facilities designed to deal with discharges are part of this drive.

Om så är fallet, är rådet berett att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?

If so, is the Council prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?

Diskrimineringen av och förtrycket mot kvinnor är rotade i islams heliga texter.

The discrimination and subjugation of women is rooted in the holy texts of Islam itself.

Sanningen är att vi kan leva med dessa texter, tack vare kompromisserna.

The truth is that we can live with these texts thanks to the compromises.

Det bör ännu en gång påpekas att vi skall rösta om betänkandets texter.

It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.

Det finns massor av texter om sysselsättningen men inga instrument för detta.

Much is said about employment, but no instruments are provided for it.

Jacques Toubon har påpekat sambandet med andra internationella texter.

Mr Toubon has pointed out that this is in relation to other international texts.

Det är texter där vi försöker hitta lösningar på de problem som verkligen finns i Europa.

These are texts in which we seek solutions to the problems that genuinely exist in Europe.

Vi kommer också att rösta mot de texter vars ståndpunkter vi i grund och botten förkastar.

We shall also vote against those texts whose viewpoints we fundamentally reject.

Uppfylls dessa krav av kommissionens, rådets och parlamentets texter?

Do the texts produced by the Commission, Council and Parliament meet those requirements?

Hädanefter kommer det bara att vara ideologiska argument om stela texter.

There will henceforth only be ideological arguments over rigid texts.

Definition av ordet text på svenska

text {subst.}[texten texter]
Orled: text-en
1sammanhängande, meningsfull följd av skrivna ord ibl. om den synliga teckenföljden, ibl. med tonvikt på innehållet: texttolkning; bildtext; lagtext; en beskrivning med text på svenska och engelska; en väggbonad med den broderade texten "Gud signe vårt hem"; filmens svenska text hade gjorts av NN; en nyskriven text av den kände berättaren; tolkningen av de medeltida texterna
Bet. nyanser:
a)spec. om orden till vokalt musikverk el. musikstycke, i mots. till musiken : sångtext; en visa med text av NN och musik av ON
b)spec. äv. om den del av en tidnings innehåll som inte utgörs av annonser
c)spec. äv. kortare stycke ur Bibeln som utgör ämne för predikan e.d.: dagens text handlar om den barmhärtige samariten
Idiom: () vidare i texten: fortsätta med uppläsning el. annan verksamhet; lägga ut texten vidlyftigt förklara ngt
Konstr.: en text (om ngn el. ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. täxter; av lat. textus 'vävnad; sammanhang; ordfogning'
2en stor boktryckarstil
Hist.: sedan 1722
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: äppelsyra, snabb bearbetning och leverans, volanger, holkärm, axelbandslös

Snarlika ord

I det svensk-tyska lexikonet hittar du fler översättningar.