Professional translators one click away

Svensk-engelsk översättning av "teknisk"

 

"teknisk" engelsk översättning

Resultat: 1-24 av 1266

teknisk {adjektiv}

teknisk {adj.}

technical (of or related to technique) {adj.}

– Detaljerad teknisk besiktning och kontroll av trafiksäkerhet och utsläppsnivåer.

Detailed technical inspection and testing for safety in traffic and exhaust levels.

Dessa patent belyser en teknisk fråga som har att göra med patentlagstiftning.

These patents highlight a technical question deriving from the field of patent law.

Denna lagstiftning är obestridligen teknisk, vilket komplicerar tillämpningen.

This legislation is admittedly technical, which complicates the application process.

Detaljerna i en teknisk utredning måste dock fortsätta att vara konfidentiella.

The details of a technical investigation must, however, remain confidential.

Det är alltså en teknisk rapport om de olika metoder och den teknik som krävs.

That is why it is a technical report on the various methods and technology involved.

teknisk {adj.}

De idéer som läggs fram i betänkandet om teknisk innovation är mycket välkomna.

The ideas put forward in the report on technological innovation are very welcome.

Det är teknisk innovation som kommer att rädda oss, inte en handel med tomma ord.

It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.

Teknisk neutralitet är ett mycket viktigt begrepp när det gäller konkurrensen.

Technological neutrality is a very important term where competition is concerned.

EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (

Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (

När det gäller stödet för teknisk utveckling är det föremål för eftertanke.

Reflection is ongoing regarding the support for technological development.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "teknisk" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "teknisk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Linköpings universitet Teknisk systemförvaltning och utveckling 581 83  Linköping

Linköpings universitet Teknisk systemförvaltning och utveckling 581 83 Linköping

Licentiatseminarium: tisdag den 22 maj 2012 Plats: E231, Luleå tekniska universitet

Licentiate seminar: Tuesday May 22 Venue: E231, Luleå University of Technology

Licentiatseminarium: fredag den 1 june 2012 Plats: E632, Luleå tekniska universitet

Licentiate seminar: Friday June 1 Venue: E632, Luleå University of Technology

Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.

If you want to pursue an academic carrier LTU is an excellent starting point.

Det har hänt mycket spännande vid Luleå tekniska universitet under året som gått.

There was very exciting news at Luleå University of Technology during the past year.

Det är tekniskt möjligt att dra av två decibel utan att äventyra säkerheten.

A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.

Vad flygplanen själva beträffar så är problemet tekniskt sett inte så stort.

As for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.

Forskning, utbildning och samverkan med teknisk produktutveckling som plattform.

Research, education and cooperation with Engineering Product Development as platform.

Det behövs inte bara pengar, utan vi måste även erbjuda teknisk sakkunskap.

In the face of the tsunami, European citizens have been amongst the most generous.

Det är enkelt att bygga upp strukturen i en byggnad som ska hysa en teknisk högskola.

It is easy to build the structure of a building to house an institute of technology.

Via en blogg hittade hon Röntgenutbildningen på Luleå tekniska universitet.

Via a blog she found the Radiology Education at Luleå University of Technology.

 Vilka tekniska möjligheter har Europeiska kommissionen att hålla videokonferenser?

 What technologies are available to the Commission in order to hold videoconferences?

Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Luleå University of Technology, Department of Engineering Technology and Mathematics

Till hösten startar en ny master i Omvårdnad på Luleå tekniska universitet.

This fall starts a new master in Nursing at Luleå University of Technology.

För några år sedan var de flitiga studenter vid Luleå tekniska universitet.

A few years ago, they were the diligent students at Luleå University of Technology.

Vi uppmuntrar också kvinnliga forskare att engagera sig mer i teknisk forskning.

We are also encouraging women researchers to get more involved in technology research.

Ändringsförslag nr 4, 8, 9 och 10 anser kommissionen dock inte vara tekniskt korrekta.

However, the Commission regards Amendments 4, 8, 9 and 10 as technically unwarranted.

Systematiska veterinärkontroller vid gränsen uppfattas som ett tekniskt handelshinder.

Mr President, the EU is the reason for the long journey times for animals.

På Luleå tekniska universitet lärde hon sig också en särskild modell för snabbläsning.

At Luleå University of Technology, she learned also a special model for fast reading.

Som vi alla vet, är Japan ett av världens tekniskt mest utvecklade länder.

As we all know, Japan is one of the world's technologically most developed countries.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Snarlika ord

Mer i det svensk-engelska lexikonet.