Svensk-engelsk översättning av "strävan"

SV strävan Engelsk översättning

strävan {utr.}
strävan {enb. sing.}

SV strävan
volume_up
{utrum}

strävan (även: längtan, strävande)
volume_up
aspiration {substantiv}
Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.
All that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Det som händer speglar förvisso inte den europeiska strävan efter gemenskap.
Certainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.
Å ena sidan finns Turkiets berättigade strävan att bli medlem i Europeiska unionen.
On the one hand there is Turkey’s legitimate aspiration to join the European Union.
strävan (även: sysselsättning, syssla, jakt, hetsjakt)
volume_up
pursuit {substantiv}
Denna kurs går möjligen att träffande sammanfatta som en strävan mot ett civilt samhälle.
This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.
Som Europeiska unionen bör vi stödja arabländerna i deras fredliga strävan efter reformer.
As the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Vi är förslavade under strävan efter vinst och ekonomisk nytta.
We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
strävan (även: utveckling, riktning, tendens, syfte)
volume_up
tendency {substantiv}
I den här delen framträder en överdriven strävan efter politiskt inflytande på världsnivå, så att säga för att garantera EU:s trovärdighet i världen.
This section conveys an excessive tendency towards political influence at global level, under the pretext of safeguarding the Union's credibility in the world.
I den här delen framträder en överdriven strävan efter politiskt inflytande på världsnivå, så att säga för att garantera EU: s trovärdighet i världen.
This section conveys an excessive tendency towards political influence at global level, under the pretext of safeguarding the Union's credibility in the world.

trending_flat
"stark önskan (att lyckas)"

strävan (även: ambition, ambitioner, framåtanda)
volume_up
ambition {substantiv} (a strong desire (to succeed))
I denna strävan passar en väl fungerande europeisk läkemedelsmarknad in.
A smoothly running European medicines market fits in well with this ambition.
Stabilitet i området är en grundläggande och ständig europeisk strävan.
Stability in the area is a basic and permanent European ambition.
Att komma ikapp Förenta staterna eller Japan är fortfarande bara en strävan och en dröm.
Catching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.

Synonymer (svenska) till "strävan":

strävan

Användningsexempel för "strävan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJärnvägen har varit bortglömd i denna strävan efter att utveckla infrastrukturen.
In the race to develop infrastructures, rail has been the great forgotten area.
SwedishDenna strävan kommer att underlättas genom EU, som måste spela en betydande roll.
These efforts will be made easier with Europe, which must play a very great role.
SwedishMin huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.
My main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
SwedishDenna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.
This debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.
SwedishDet är mitt första förslag till parlamentet i dess strävan att uppnå nya åtaganden.
That is my first proposal to this House as it strives to obtain new commitments.
SwedishEU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
SwedishDetta innebär till att börja med en bestämd och konstant strävan från rådet självt.
In general we favour a strong European Union presence on the international scene.
SwedishFör det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
SwedishI konkurrensens namn finns det en permanent strävan efter att minska kostnaderna.
In the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.
SwedishJag välkomnar landets strävan mot anslutning och hoppas att den fortsätter.
I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I welcome the package of measures that you have put before this House today.
SwedishEn uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
SwedishVi vill bistå det afghanska folket i deras strävan att säkra en fredlig utveckling.
We wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
SwedishSträvan efter att täcka kostnader måste alltid harmoniseras med de sociala målen.
The efforts to recover costs can and must in all cases be harmonised with social goals.
SwedishDärför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos ...
SwedishDärför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos...
SwedishDet är mycket uppmuntrande att veta att ni är starkt engagerade i denna strävan.
It is very encouraging to know of your strong commitment to this quest.
SwedishSträvan efter att förhandla fram ett avtal har präglat regionen i årtionden.
The quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
SwedishÄndå så måste vi gå snabbare tillväga i vår strävan att åstadkomma nödvändiga bestämmelser.
Nonetheless, we need to proceed faster in order to lay down the necessary rules.
SwedishMen en strävan efter vinstmaximering kan också upplösa en hållbar utveckling.
But striving for maximum profit can also derail sustainable development.