Synonymer

strävan: ambition · sikte

Definition

strävan
det att sträva (efter ngt)

Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "strävan"

 

"strävan" engelsk översättning

Resultat: 1-27 av 883

strävan {substantiv}

strävan {utr.} (även: förföljelse, jakt, sysselsättning, syssla)

pursuit {substantiv}

Denna kurs går möjligen att träffande sammanfatta som en strävan mot ett civilt samhälle.

This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.

Som Europeiska unionen bör vi stödja arabländerna i deras fredliga strävan efter reformer.

As the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.

Låt oss hoppas att betänkandet kan ge oss nya krafter i vår strävan mot dessa mål.

May the report give us fresh impetus for the pursuit of these goals.

Michael Theurer talade om å ena sida strävan efter frihet och å andra sidan om dragningskraft.

Mr Theurer spoke of the pursuit of freedom on the one hand, and of attractiveness on the other.

Vi är förslavade under strävan efter vinst och ekonomisk nytta.

We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.

strävan (bestämd form) {enb. sing.} (även: ansträngning, bemödande)

endeavour {substantiv} [GBR]

Värdet av vetenskaplig strävan har alltid varit grundläggande för européerna.

The value of scientific endeavour has always been fundamental for Europeans.

Jag är säker på att jag kan räkna med ert stöd i denna mycket viktiga strävan.

I am sure that I can count on your support in this very important endeavour.

Europeiska investeringsbanken kommer att vara en värdefull partner i denna strävan.

The European Investment Bank will be a valuable partner in this endeavour.

Jag vet att vi har parlamentets stöd i denna strävan och vi skattar det högt.

I know that we have Parliament's support in this endeavour, and we treasure it highly.

Oavsett vår tidigare kritik står vi nu upp över öronen i denna strävan.

Whatever our past criticisms, we are all now up to our ears in this endeavour.

strävan {utr.} (även: längtan, strävande)

aspiration {substantiv}

Å ena sidan finns Turkiets berättigade strävan att bli medlem i Europeiska unionen.

On the one hand there is Turkey’s legitimate aspiration to join the European Union.

Det som händer speglar förvisso inte den europeiska strävan efter gemenskap.

Certainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.

Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.

All that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.

Strävan är att kontinuerligt söka projekt som ger förbättrad service till användare.

Our aspiration is to continually seek out projects that provide better service to users.

Vi skulle mycket gärna vilja att denna strävan speglas i era beslut.

We would very much like to see this aspiration being reflected in your decisions.

strävan (stark önskan (att lyckas)) {utr.} (även: ambition, ambitioner, framåtanda)

ambition (a strong desire (to succeed)) {substantiv}

I denna strävan passar en väl fungerande europeisk läkemedelsmarknad in.

A smoothly running European medicines market fits in well with this ambition.

Att komma ikapp Förenta staterna eller Japan är fortfarande bara en strävan och en dröm.

Catching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.

Vi måste därför ha den oumbärliga strävan att lyckas med detta telekompaket.

We must therefore have the necessary ambition to make a success of this telecom package.

Det finns också en strävan efter att EU skall tala för de europeiska länderna i Nato och FN.

The ambition is also for the EU to speak for the European countries in NATO and the UN.

Det är också min strävan att parlamentet skall bli ett forum för debatt.

It is my ambition too for Parliament to become a forum for debate.

strävan {utr.} (även: riktning, syfte, anlag, böjelse)

tendency {substantiv}

I den här delen framträder en överdriven strävan efter politiskt inflytande på världsnivå, så att säga för att garantera EU: s trovärdighet i världen.

This section conveys an excessive tendency towards political influence at global level, under the pretext of safeguarding the Union's credibility in the world.

I den här delen framträder en överdriven strävan efter politiskt inflytande på världsnivå, så att säga för att garantera EU:s trovärdighet i världen.

This section conveys an excessive tendency towards political influence at global level, under the pretext of safeguarding the Union's credibility in the world.

strävan (bestämd form) {enb. sing.} (även: ansträngning, bemödande)

endeavor {substantiv} [USA]

Allt är en strävan efter kreativitet.

It's all a creative endeavor.

Drumliner är inspirerad av romanen Mörkrets Hjärta (Joseph Conrad) som behandlar människans ständiga strävan efter utveckling och försök att förstå sig själv.

Drumliner is inspired by Heart of Darkness (Joseph Conrad) about man’s constant endeavor for development and attempt to understand oneself.

strävan (bestämd form) {enb. sing.} (även: användning, ansträngning, bemödande, anspänning)

exertion {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "strävan":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "strävan" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Denna strävan kommer att underlättas genom EU, som måste spela en betydande roll.

These efforts will be made easier with Europe, which must play a very great role.

Järnvägen har varit bortglömd i denna strävan efter att utveckla infrastrukturen.

In the race to develop infrastructures, rail has been the great forgotten area.

Min huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.

My main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.

Denna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.

This debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.

Detta innebär till att börja med en bestämd och konstant strävan från rådet självt.

In general we favour a strong European Union presence on the international scene.

Det är mitt första förslag till parlamentet i dess strävan att uppnå nya åtaganden.

That is my first proposal to this House as it strives to obtain new commitments.

EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.

The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.

Serbiens strävan att ansluta sig till EU verkar ha gett landet vind i seglen.

Serbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.

För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.

Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.

Jag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.

I welcome the package of measures that you have put before this House today.

Vi vill bistå det afghanska folket i deras strävan att säkra en fredlig utveckling.

We wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.

I konkurrensens namn finns det en permanent strävan efter att minska kostnaderna.

In the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.

Därför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...

This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos...

Jag välkomnar landets strävan mot anslutning och hoppas att den fortsätter.

I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.

Därför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...

This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos ...

Majkonstitutionen gav uttryck för folkets strävan efter demokrati och suveränitet.

The May Constitution expressed the democratic and sovereign aspirations of the people.

Ukrainas strävan mot ett EU- och Nato-medlemskap är också väldokumenterat.

The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.

Inom Rumänien har också strävan att återvinna Moldavien blivit mindre aktuell.

Within Romania, too, endeavours to regain Moldova have become less urgent.

En uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.

An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.

Strävan efter att förhandla fram ett avtal har präglat regionen i årtionden.

The quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
 

Definition av ordet strävan på svenska

strä`van subst., best. f.
, n-genus; som plur. kan användas
Orled: sträv-an
det att sträva (efter ngt) : en strävan från båda parter att fördjupa samarbetet; strävan att vinna kunskap; strävan efter jämlikhet
Konstr.: strävan (efter ngt el. att+INF), strävan (att+INF)
Hist.: sedan 1805
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det svensk-engelska lexikonet.