Svensk-engelsk översättning av "storlek"

SV storlek Engelsk översättning

storlek {utr.}

SV storlek
play_circle_outline
{utrum}

storlek
play_circle_outline
size {substantiv} (how big or small something is)
Dess storlek är direkt proportionell mot databasens storlek.
The size of the Devspace system depends on the size of the database.
Detta alternativär avaktiverat och meddelanden kommer att hämtasoavsett storlek.
This optionhas been disabled, and messages will be downloadedregardless of their size.
Rektangelns storlek visar hur stort diagrammet blir.
The size of the square corresponds the size of the chart to be created.
storlek (även: aspekt, dimension, mått)
Kommissionens storlek och geografiska omfattning måste hållas i åtanke.
The Commission’s size and geographical dimension must be borne in mind.
Skalan, risken och storleken på våra företag i dag visar dock de stora nackdelar som detta medför.
Nevertheless, the scale, the risk and the dimension of our companies today demonstrate the serious problems that this entails.
Han säger att det finns ett problem i samband med att cigariller av en viss storlek och karaktär borde betraktas som cigarrer och inte cigarretter.
He says that there is a problem in that cigarillos of a certain dimension and character should be treated as cigars and not as cigarettes.
storlek (även: omfattning, vidsynthet)
storlek (även: storhet, höghet)
storlek (även: odling, utveckling, växt, uppväxt)
Ökningen av BNP är allt mer beroende av tjänstesektorns storlek.
The growth of GDP is increasingly dependent on the size of the services sector.
Det betyder att vi måste se på kvaliteten på den ekonomiska tillväxt som vi eftersträvar och inte bara på dess storlek.
That means we have to look at the quality of the economic growth we seek and not just the amount.
Indiens storlek och dess dynamiska tillväxttakt gör landet till en viktig handelspartner och ekonomisk partner för EU.
   – Mr President, the size and dynamic rate of growth make India an important trading and economic partner of the Union.

Synonymer (svenska) till "storlek":

storlek

Användningsexempel för "storlek" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFru kommissionär, ni har förstås varit hård i fråga om ersättningens storlek.
Commissioner, you were, of course, a little harsh about the level of the payments.
SwedishDetta var en katastrof av helt oförutsedd storlek för Taiwan.
(NL) Mr President, this was a disaster on an unprecedented scale for Taiwan.
SwedishGenom att ändra storlek kommer Europeiska unionen att ändra beskaffenhet.
So our continent will have to rethink its rules rather than simply tidy them up.
SwedishSamtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.
At the same time, farm areas increased 65 % and the number of cows per farm 30 %.
SwedishMarkera detta alternativ om Du inte vill att sidornas storlek ska ändras vid utskrift.
Select this option if you do not want to additionally scale the pages when printing.
SwedishSamtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.
At the same time, farm areas increased 65% and the number of cows per farm 30%.
SwedishÄrligt talat kan en nedskärning av denna storlek anses vara något populistisk.
To be honest, this level of cut could be considered somewhat populist.
SwedishEtt överklagande får inte avse endast rättegångskostnadernas storlek och fördelning.
No appeal shall lie regarding only the amount of the costs or the party ordered to pay them.
SwedishDetta innebär att avkastningen inte längre avgör bidragens storlek.
This means that the premiums will then no longer be determined by the yield.
SwedishSå bör ske på Iberiska halvön, med en storlek anpassad efter Portugal och Spanien.
This must happen in the Iberian Peninsula, in view of the scope provided by Portugal and Spain.
SwedishDe tilldelas makten på grund av sin storlek, inte för att vi väljer dem.
They would be given power because of their countries'size, not because we had elected them.
SwedishMen det finns en möjlighet att visa enskilda parenteser med fast storlek.
Nevertheless, there is a way to display brackets so that the distance between them is fixed.
SwedishMed tanke på dess storlek är gemenskapens marknad världens viktigaste marknad för havsprodukter.
Given its volume, the Community market is the world’s main market for sea products.
SwedishDet är därför uppenbart att det är fråga om en förändring i frekvens, storlek och omfattning.
It is therefore clear to see that there is a change of frequency, magnitude and scale.
SwedishInget land i världen kan klara av en naturkatastrof av denna storlek på egen hand.
No country in the world is capable of coping with a natural disaster of this magnitude on its own.
SwedishJag tycker dock inte att det är riktigt att koppla sanktionerna till flottornas storlek.
But I do not think linking sanctions exclusively to the fleet capacity is the right approach.
SwedishDärför att EU har storlek och omfattning och även för att man har uppmanat till det.
Because it has scale and scope, and also there have been calls.
SwedishMedborgaren ser obetydlig ut inför institutionernas enorma storlek och inför globaliseringen.
The citizen is dwarfed by the gargantuan nature of the institutions and of globalisation.
SwedishDärför bör anslagens storlek inte vara det viktigaste kännetecknet.
Its main characteristic should not therefore be the amount of funding.
SwedishDet är oerhört viktigt för alla företag, oavsett storlek.
It is enormously important for all companies, regardless of how large they are.