Sammanfattning

storlek {substantiv}
size · growth · dimension · greatness · largeness

utförlig information

Synonymer

storlek: dimension · mängd · omfattning

Definition

storlek
viss utsträckning i rummet hos visst föremål e.d.

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "storlek"

 

"storlek" engelsk översättning

Resultat: 1-30 av 285

storlek {substantiv}

storlek {utr.}

size (how big or small something is) {substantiv}

Storlek, kostnad och energiförbrukning av modern elektronik minskar ständigt.

Size, cost and power consumption of modern electronics are constantly reduced.

Det finns tillfällen då en " en storlek passar alla " ekonomisk modell inte passar.

There are occasions when " a one size fits all " economic model does not fit.

Allt som återstår att fatta beslut om är hjälpens omfattning och bidragens storlek.

All that remains to be decided is the scope of the aid and the size of the funds.

Här väljer Du relativ storlek för gränserna, t ex under och över summatecknen.

Select the relative size for the limits such as below and above the sum symbol here.

Det diskutrymme som definieras av alla Data Devspaces utgör databasens fulla storlek.

The disk space defined by all Data Devspaces shows the size of the database.

storlek {utr.} (även: tillväxt, uppväxt, odling, växt)

growth {substantiv}

Ökningen av BNP är allt mer beroende av tjänstesektorns storlek.

The growth of GDP is increasingly dependent on the size of the services sector.

Det betyder att vi måste se på kvaliteten på den ekonomiska tillväxt som vi eftersträvar och inte bara på dess storlek.

That means we have to look at the quality of the economic growth we seek and not just the amount.

   – Herr talman! Indiens storlek och dess dynamiska tillväxttakt gör landet till en viktig handelspartner och ekonomisk partner för EU.

   – Mr President, the size and dynamic rate of growth make India an important trading and economic partner of the Union.

storlek {utr.} (även: aspekt, dimension, mått)

dimension {substantiv}

Kommissionens storlek och geografiska omfattning måste hållas i åtanke.

The Commission’s size and geographical dimension must be borne in mind.

Han säger att det finns ett problem i samband med att cigariller av en viss storlek och karaktär borde betraktas som cigarrer och inte cigarretter.

He says that there is a problem in that cigarillos of a certain dimension and character should be treated as cigars and not as cigarettes.

I budgetkontrollutskottet lade min kollega Jan Mulder fram förslag om budgetens storlek, och jag kan helhjärtat stödja detta.

In the Committee on Budgetary Control, my fellow Member Mr Mulder made proposals concerning the budgetary dimension of the dossier, which I can wholeheartedly endorse.

Vad gäller antalet mynt och storleken på mynten: återigen skulle jag vilja stöda föredraganden.

With regard to the number of coins and the dimensions of the coins: again I would support the rapporteur.

Vi måste utnyttja storleken och synergieffekterna i vårt gemensamma Europa, i vår gemensamma marknad, bättre.

We must make better use of the dimensions and of the synergies of our common Europe, our common market.

storlek {utr.} (även: storhet, höghet)

greatness {substantiv}

storlek {utr.} (även: omfattning, vidsynthet)

largeness {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "storlek":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "storlek" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "storlek" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det har fattats beslut om storleken på den styrka som behövs för det ändamålet.

A decision has been made on the extent of the troops required in this respect.

Fru kommissionär, ni har förstås varit hård i fråga om ersättningens storlek.

Commissioner, you were, of course, a little harsh about the level of the payments.

Storleken på det bistånd som ges och antalet nya biståndsåtaganden blev avsevärt.

The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.

(NL) Herr talman! Detta var en katastrof av helt oförutsedd storlek för Taiwan.

(NL) Mr President, this was a disaster on an unprecedented scale for Taiwan.

Och den fjärde och sista frågan är just nu den viktigaste, dvs. storleken på stödet.

The fourth and last point is currently the most important: the amount of aid.

Markera detta alternativ om Du inte vill att sidornas storlek ska ändras vid utskrift.

Select this option if you do not want to additionally scale the pages when printing.

Du kan ändra storleken på diskutrymme så inte alltför stora meddelanden hämtas.

You can adjust the Disk Space preference to prevent the downloading of large messages.

Genom att ändra storlek kommer Europeiska unionen att ändra beskaffenhet.

So our continent will have to rethink its rules rather than simply tidy them up.

Samtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.

At the same time, farm areas increased 65 % and the number of cows per farm 30 %.

Vad beträffar storleken på nästa EUF, har EU lämnat sitt budgetförslag.

As regards the volume of the next EDF, the EU has made its financial proposal.

Samtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.

At the same time, farm areas increased 65% and the number of cows per farm 30%.

Storleken på dessa regioner måste minskas tillräckligt för att effekten skall bli synlig.

The regions involved should be small enough to ensure that the impact is visible.

Ärligt talat kan en nedskärning av denna storlek anses vara något populistisk.

To be honest, this level of cut could be considered somewhat populist.

Ledamoten frågade mig, till sist, om storleken på våra ekonomiska åtaganden rörande Balkan.

There will be other occasions when I can follow this up in greater detail.

Storleken på ikonerna får inte överstiga 30x30 pixlar och 256 färger.

The icons cannot exceed 30x30 pixels and cannot have more than 256 colors.

Svårigheterna är också stora när det gäller att bedöma storleken på dessa kostnader.

Difficulties begin in earnest when it comes to evaluating such costs.

Ett överklagande får inte avse endast rättegångskostnadernas storlek och fördelning.

No appeal shall lie regarding only the amount of the costs or the party ordered to pay them.

Men det finns en möjlighet att visa enskilda parenteser med fast storlek.

Nevertheless, there is a way to display brackets so that the distance between them is fixed.

Detta innebär att avkastningen inte längre avgör bidragens storlek.

This means that the premiums will then no longer be determined by the yield.

Medborgaren ser obetydlig ut inför institutionernas enorma storlek och inför globaliseringen.

The citizen is dwarfed by the gargantuan nature of the institutions and of globalisation.
 

Definition av ordet storlek på svenska

sto`rlek {subst.}[storleken storlekar]
Orled: stor-lek-en
viss utsträckning i rummet hos visst föremål e.d. : kornstorlek; normalstorlek; standardstorlek; kycklingar av olika storlek; storleken på paketet; ett glas av en fingerborgs storlek; vaxdockor i naturlig storlek
Bet. nyanser:
a)särsk. i fråga om klädesplagg, vanl. om bestämt mått: hattstorlek; klädstorlek; skostorlek; vilken storlek har babyn nu?; en storlek större; hon behöver nog storlek 42; rätt storlek
b)mer abstrakt (stor) omfattning : bestämma bidragets storlek; en stad av Malmös storlek; världens till storleken femte tobaksbolag
Konstr.: storleken (av el. på ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det svensk-engelska lexikonet.