Sammanfattning

skola {substantiv}
school · college · chaplain · grammar school

skola {verb}
to school · shall

utförlig information

Synonymer

skola: akademi · college · dressera

mer (9)

Definition

skola
institution där undervisning bedrivs särsk. om den obligat...

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "skola"

 

"skola" engelsk översättning

Resultat: 1-41 av 186

skola {substantiv}

skola {utr.} (även: skolan, lärosäte, fakultet, stim)

school {substantiv}

Så vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.

So we raised all this money for him...... to come here and study at our school.

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.

Utbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.

Education is not just school, it is a targeted system of lifelong learning.

I ett av slumkvarteren där besökte jag en skola med 1 690 elever och 22 lärare.

In one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.

I ett av slumkvarteren där besökte jag en skola med 1 690 elever och 22 lärare.

In one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.

skola {utr.} (även: högskola, institut, collegebyggnad, kollegium)

college {substantiv}

Jag vore mycket tacksam om denna skola kunde lokaliseras i gränsområdet mellan EU och kandidatländerna, kanske i östra Bayern.

I should be very grateful if this College could be located in the border area between the EU and the candidate countries, for example in East Bavaria.

Även nationella diplomater borde vara förpliktade att följa kurser vid en sådan skola, så att de vet hur de gemensamt skall agera i europeiska sammanhang.

The national diplomats should also be required to attend courses at a college of this kind, so that they understand how to take joint action at European level.

Kommissionen har till exempel öppnat sitt första skola för EU-historia utanför Europa i Addis Abeba, där vi har anordnat ett arbetsmöte mellan kommissionen och Afrikanska unionen.

For example, the Commission has opened its first EU history college outside Europe in Addis Ababa, where we held a working meeting with the Commission of the African Union.

Vi röstade i förrgår om betänkandet av Galeote Quecedo om den gemensamma diplomatin som slutligen begränsats till ett betänkande om en framtida skola för den gemensamma diplomatin.

Yesterday we voted for the Galeote Quecedo report on a common Community diplomacy, which in the end was reduced to a report on a future college of common diplomacy.

Om denna skola bör tjäna till något är det naturligtvis att skapa en gemensam diplomatkår, enligt en process som bara är alltför tydlig, så som den skisseras i betänkandet av Galeote.

The only reason for this college's existence is to create a common diplomatic service and to do so in a completely transparent way, as outlined in the Galeote Quecedo report.

skola {utr.}

chaplain {substantiv}

skola (för barn över 11 år) {utr.} (även: läroverk)

grammar school {substantiv} [GBR]

skola (för barn mellan 9 och 12 år) {utr.} [utb.]

grammar school {substantiv} [utb.] [USA]

skola {verb}

to school (train or educate) {vb}

Så vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.

So we raised all this money for him...... to come here and study at our school.

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.

Utbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.

Education is not just school, it is a targeted system of lifelong learning.

I ett av slumkvarteren där besökte jag en skola med 1 690 elever och 22 lärare.

In one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.

I ett av slumkvarteren där besökte jag en skola med 1 690 elever och 22 lärare.

In one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.

skola [skulle|har skolat] {vb} (även: må, ska, skall)

Som bekant inleddes EG: s subventioner av mjölkdistributionen till skolorna 1977.

In 1999, however, the Commission felt that it should put a stop to this programme.

På detta sätt borde skolorna i Europa på frivillig grund förklaras vara drogfria zoner.

So schools in Europe should be declared drug-free zones on a voluntary basis.

Jag undrar om vi bör överföra en del av medlen till överfulla skolor på andra platser.

I wonder if we should transfer some of the cash to overcrowded schools in other places.

Vi tycker att det finns många andra bra skolor som också bör beaktas.

We think there are many other good schools that should be taken into consideration.

Det skulle vara fritt tillgängligt för alla skolor, utbildningsanstalter och bibliotek i EU.

Open access should be given to all EU schools, colleges and libraries.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "skola":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "skola" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "skola" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Drabbade är framför allt ungerska skolor i den tvåspråkiga delen av landet.

Teachers and head teachers are being dismissed for what are clearly political reasons.

Det ger dock inte bara extra arbete utan kan även innebära ett berikande för skolan.

This not only means extra work, however; it can also mean an enrichment for education.

Vi måste äntligen få framgång med att skola om den afghanska polisen och rättsväsendet.

We must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.

Att pedagoger inom skolan ska samarbeta med varandra är ingenting nytt.

The editorial staff will support those who want to publish their texts in Venue.

RB: Jag var dyslektiker och hade ingen som helst förståelse för skolan.

RB: I was dyslexic. ~~~ I had no understanding of schoolwork whatsoever.

Man bygger vägar, skolor och sjukhus, och många av dem är redan i bruk.

I would like to congratulate Mrs Bonino for her team ’ s excellent work so far.

Så min lärare fick mig att plugga hårdare när jag brukade strunta i skolan.

OK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.

Vilket är ganska underligt, eftersom det är skolan, på sätt och vis.

But there was something psychological happening there that was just a little bit different.

Genomsnittet inom EU för offentliga utgifter till skolorna ligger på 4,94 procent av BNP.

In his report, Mr Graça Moura deals very well with these questions.

De måste få hjälp att fortsätta sina liv, gå i skola och göra en ny start.

They must be helped to go about their lives, to pursue an education and to make a fresh start.

Jag tror att det kommer att bilda skola för framtida diskussioner om försiktighetsprincipen.

I believe it will set the trend for future discussions concerning the precautionary principle.

Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, skall I och göra dem" .

'In everything, do to others what you would have them do to you.'

Flertalet av offren var barn och ungdomar och praktiskt taget inga skolor har lämnats oskadade.

Let us please hope that the earthquake can focus minds on cooperation and dialogue.

Går det att föreställa sig en liknande process som händer inom all världens skolor?

Now, is it possible to imagine a similar process to this, happening to global education overall?

Det ger tillräckligt utrymme för djupinvesteringar i skola, forskning och utveckling och hälsovård.

That offers ample scope for in-depth investment in education, R & D and healthcare.

Det ger tillräckligt utrymme för djupinvesteringar i skola, forskning och utveckling och hälsovård.

That offers ample scope for in-depth investment in education, R&D and healthcare.

Sedan 1950-talet har svenska skolor serverat mjölk och skolmat till eleverna.

They have been able to do this without subsidies from the EU.

Har den turkiska regeringen lovat att låta den teologiska skolan i Chalkis återuppta sin verksamhet?

We saw a few days ago during the elections in Kosovo that the Serb minority was absent.

Varje barn som misslyckas uttrycker sitt missmod i skolan, men också i samhället.

Any child who is failing is expressing his unease in the educational institution, but also in society.

Vi fungerar som skolans reception och här hittar du även Studenttorget i Piteå.

We function as reception at the institution and here you also find the Student Reception Desk in Piteå.
 

Definition av ordet skola på svenska

sko`la {subst.}[skolan skolor]
Orled: skol-an
1institution där undervisning bedrivs särsk. om den obligatoriska för barn och ungdom : skolbibliotek; skolkamrat; skolklass; skollov; skolungdom; skolväska; skolämne; förskola; grundskola; gymnasieskola; ungdomsskola; vuxenskola; börja skolan vid sju års ålder; gå i skolan; hem och skola; en del tycker att skolan är för teoretisk; skolan skall fostra eleverna till dugliga och harmoniska medborgare
Bet. nyanser:
a)med tonvikt på verksamheten: skolan är slut för dagen; han tycker det är roligt i skolan
b)om byggnaden: skolvaktmästare; skolan ligger nära centrum
c)om sammanfattningen av elever och personal (el. enbart elever): hela skolan deltog i kampanjen "Håll naturen ren"
d)om annan, vanl. mer specialiserad, undervisningsinrättning <mest i sms.>: aftonskola; balettskola; bilskola; hushållsskola; högskola; konstskola; målarskola; seglarskola; sjuksköterskeskola
e)bildligt: livets hårda skola
Idiom: skvallra ur skolan: berätta ngt som man borde tiga med; ta sin mats/Mats ur skolan dra sig ur en obehaglig situation
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. skole; av medeltidslat. schola med samma bet.; av grek. skholē 'fritid; tid för andliga övningar'
2(mest i sms.) lärobok (för visst musikinstrument): gitarrskola; pianoskola
Konstr.: en skola (av ngn)
Hist.: sedan 1840
3(i vissa uttr.) (högre) dressyr av häst: skolhäst; skolridning
Bet. nyans: typ av rörelse i sidled som ingår i högre dressyr: hästen bör genom arbete i skänkelvikning förberedas för skolorna
Idiom: den högre skolan: ridning i svår dressyr särsk. i vissa tävlingar och uppvisningar; en uppvisning i den högre skolan en avancerad uppvisning
Hist.: sedan 1829
4riktning inom visst ämnesområde vetenskapligt, konstnärligt etc. : skolbildande; Rembrandts skola; en forskare som bildade skola med sina teorier
Bet. nyans: försvagat typ: en ämbetsman av den gamla skolan
Hist.: sedan 1751
5(mest i vissa sms.) odling där plantor utvecklas för att senare planteras om på annan plats: plantskola
Hist.: sedan 1732
sko`la {verb}[skolade skolat]
Orled: skol-ar
Subst.: skolande, skolning
1(ofta perf. part.) (väl) utbilda för viss färdighet : han är klassiskt skolad på piano; för en skolad logiker var det lätt att se vad problemet bestod i; en mittfältare som skolades om till back
Bet. nyanser:
a)med avs. på färdighet: skola sin röst
b)med avs. på djur: skolade hästar
Konstr.: skola (om) ngn el. ngt (till ngn el. ngt), skola ngn (i ngt)
Hist.: sedan 1884
2plantera om (plantor) på större inbördes avstånd för att befordra deras utveckling särsk. i fråga om en första flyttning från fröbädd till ny växtplats: skola växter
Konstr.: skola ngt
Hist.: sedan 1882
sko`la i vissa uttr. äv. ska {verb}[skulle skolat, pres. skall el. ska]
Orled: skol-at
1(vanl. pres. el. pret.) ha för avsikt att utföra viss handling: jag skall gå nu; hon skall bli läkare; skulle inte du ringa ett telefonsamtal?
Bet. nyans: med underförstådd handling, vanl. i fråga om förflyttning: hon skall med flyget så hon har bråttom; vart skall du?; han skall av vid nästa hållplats
Konstr.: skola INF el. ADVL
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. skula, skola; gemens. germ. ord med grundbet. 'vara skyldig'
2komma att i uttr. för (nästan) ren framtid : det skall visas en bra film på TV i kväll; han skall komma i morgon; detta var inget mot vad som komma skulle; det skall bli vackert väder i morgon
Bet. nyanser:
a)i uttr. för att ngt äger rum (el. kunde ägt rum) e.d. under viss förutsättning <i pret.>: jag skulle hjälpa dig om jag bara kunde; det skulle vara underbart att bara få vara ledig
b)försvagat, i känslobetonade uttryck: att de alltid skall gräla!; du skulle bara våga!; det är synd att han skall vara så lat det är synd att han är så lat; jag skall säga dig att ... jag säger dig med bestämdhet att ...; nej, om vi skulle gå hem; jag skulle tro att ...
c)spec. i vissa artighetsfraser: skall det vara en kopp te till?; skulle du kunna tänka dig att komma?
Konstr.: skola INF
Hist.: sedan runspråklig tid
3vara förpliktad att : du skall gå nu; det ena du vill, det andra du skall; man skall hålla vad man lovar
Bet. nyans: med underförstådd handling, vanl. i fråga om förflyttning: han skall bort härifrån, det är bestämt nu
Konstr.: skola INF el. ADVL
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
4(endast pres. el. pret.) torde enligt vad det påstås : det skall visst vara på det viset att ...; han skall vara mycket begåvad
Bet. nyans: med konstruktionsväxling i ett uttr. <vard.; vanl. med den kortare infinitivformen>: han lär ska vara rik
Konstr.: skola INF
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.