Svensk-engelsk översättning av "skola"

SV skola Engelsk översättning

skola {utr.}
skola {vb}

SV skola
play_circle_outline
{utrum}

  1. allmänt
  2. utbildning

1. allmänt

skola (även: lärosäte, samskola, fakultet, skolan)
Utbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.
Education is not just school, it is a targeted system of lifelong learning.
När man letar efter en skola måste man därför först bestämma vilket språk undervisningen ska ges på.
Searching for a school requires first deciding the language of the school.
Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.
She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.
skola
skola (även: institut, högskola, kollegium, collegebyggnad)
Jag vore mycket tacksam om denna skola kunde lokaliseras i gränsområdet mellan EU och kandidatländerna, kanske i östra Bayern.
I should be very grateful if this College could be located in the border area between the EU and the candidate countries, for example in East Bavaria.
Även nationella diplomater borde vara förpliktade att följa kurser vid en sådan skola, så att de vet hur de gemensamt skall agera i europeiska sammanhang.
The national diplomats should also be required to attend courses at a college of this kind, so that they understand how to take joint action at European level.
Det rör sig, herr ordförande, om en skola som har varit en fyr för moral, kultur, religion och fred för alla de folk som har levt i Mindre Asien; jag råkar vara född i de trakterna, så jag vet.
A college that was a beacon of ethics, culture, religion and peace for all peoples living in Asia Minor - as it happens I was born in the area, so I know this.

trending_flat
"för barn över 11 år"

skola (även: läroverk)
play_circle_outline
grammar school {substantiv} [GBR]

2. utbildning

trending_flat
"för barn mellan 9 och 12 år"

skola
play_circle_outline
grammar school {substantiv} [utb.] [USA]

Användningsexempel för "skola" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste äntligen få framgång med att skola om den afghanska polisen och rättsväsendet.
We must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
SwedishDe måste få hjälp att fortsätta sina liv, gå i skola och göra en ny start.
They must be helped to go about their lives, to pursue an education and to make a fresh start.
SwedishDet ger tillräckligt utrymme för djupinvesteringar i skola, forskning och utveckling och hälsovård.
That offers ample scope for in-depth investment in education, R&D and healthcare.
SwedishAllt vad I viljen att människorna skola göra Eder, skall I och göra dem" .
'In everything, do to others what you would have them do to you.'
SwedishDet ger tillräckligt utrymme för djupinvesteringar i skola, forskning och utveckling och hälsovård.
That offers ample scope for in-depth investment in education, R & D and healthcare.
SwedishFör det tredje återstår med all säkerhet ett och annat att genomföra när det gäller skola och utbildning.
Thirdly, more certainly needs to be done in the area of education and training.
SwedishJag tror att det kommer att bilda skola för framtida diskussioner om försiktighetsprincipen.
I believe it will set the trend for future discussions concerning the precautionary principle.
SwedishKvinnor måste få gå i skola idag om de skall bli unionsmedborgare i morgon.
It is difficult to cover the whole issue in two minutes.
SwedishI dag vet vi att mer än 120 miljoner barn är utan skola.
We give pledge after pledge, for example in the millennium declaration.
SwedishUtbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.
Of all the key political priorities for solving issues of poverty and social exclusion, I would emphasise education.
SwedishGenom konkurrens även inom bland annat sjukvård, skola och allmänna kommunikationer får vi bättre service.
Competition in the health sector, education and public communications results in better service.
SwedishVilken skola gick de i för att lära sig demokratins grunder?
The Intergovernmental Conference is in reverse gear.
SwedishSlutligen är e-skola-initiativet ett utmärkt initiativ.
Finally, the eSchola initiative is a great one.
SwedishDet blir knappast några pengar över för skola, hälsovård eller uppbyggandet av en väl fungerande myndighetsapparat.
There is hardly any money left for education, health care or for building well-functioning government machinery.
SwedishMen vi kan skola om oss och lära oss nya färdigheter.
SwedishMånga asylsökande får efter lång tid avslag på sin ansökan och utesluts då från skola, inkomst och bostad.
Many asylum seekers eventually exhaust every legal avenue open to them and are then excluded from education, income and housing.
SwedishKopplingen mellan hem och skola är inte längre stark, trots att mitt hemland i åratal har varit bäst i världen inom grundläggande utbildning.
If the basic education system of our countries fails, there will not be sustainable development.
SwedishNär allt kommer omkring handlar allt om en överföring av normer och värden, alltså om en bra uppfostran av barnen och en bra skola.
Ultimately it all comes down to imparting proper standards and values, in other words good upbringing and education.
SwedishHon dog efter att du bytt skola.
SwedishJag säger att vi har en bra rapport av ombudsmannen som jag hoppas bildar skola när det gäller framtida rapporter.
I say that this is an excellent report from the Ombudsman and I hope it will set the precedent for future reports.